Korzyści z Catalyst

Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter

Polscy przedsiębiorcy coraz częściej doceniają korzyści, jakie niesie ze sobą finansowanie poprzez emisję obligacji. Istotną rolę w rozwoju tej formy finansowania odgrywa Catalyst.

Rośnie znaczenie finansowania dłużnymi instrumentami finansowymi. Fakt ten potwierdzają dane Fitch Polska, z których wynika, że średnie tempo wzrostu wartości obligacji przedsiębiorstw na polskim rynku w okresie ostatnich pięciu latach wyniosło 30% rocznie. Wartość wyemitowanych obligacji przedsiębiorstw na koniec 2015 roku kształtowała się na poziomie 64 mld zł. Przybywa też emitentów i serii obligacji notowanych na Catalyst. Potwierdzają to dane GPW, z których wynika, że na koniec ubiegłego roku wartość obligacji przedsiębiorstw notowanych na Catalyst wyniosła 26,2 mld zł i była 10 razy wyższa niż pięć lat wcześniej.

W strukturze Catalyst funkcjonują dwa rynki detaliczne prowadzone przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie (regulowany giełdowy i alternatywny system obrotu) oraz dwa rynki hurtowe, których organizatorem jest spółka BondSpot (regulowany pozagiełdowy oraz alternatywny system obrotu).

Catalyst jest dziś ważnym elementem w strukturze polskiego rynku kapitałowego, oferując polskim przedsiębiorcom możliwości pozyskania kapitału dłużnego, alternatywnego wobec kredytu bankowego. Dzięki temu mogą one sięgnąć po ogromne zasoby rynku kapitałowego, dywersyfikując w ten sposób źródła finansowania.

Catalyst pełni istotne funkcje na polskim rynku kapitałowym, których krótką charakterystykę przytaczam poniżej.

Dostęp do kapitału
Rynek Catalyst może pełnić funkcję akumulacyjną i alokacyjną, co oznacza, że istnieją na nim warunki dla transferu kapitału z rozproszonych miejsc, gdzie jest jego nadwyżka, tam gdzie jest potrzebny. W szczególności, gdy sprzedaż obligacji na rynku pierwotnym byłaby realizowana w formule oferty publicznej. Wprawdzie nie jest to praktykowane, ale taka możliwość istnieje. Emitenci obligacji notowanych na Catalyst mogą łatwiej uplasować emisję akcji. Wynika to z faktu, że są oni już znani na rynku kapitałowym a ich sytuacja jest przejrzysta ze względu na publikowane raporty. Dotyczy to jednak takich emitentów, którzy wykazują się dobrymi wynikami finansowymi, rzetelnie wywiązują się z obowiązków wobec obligatariuszy i przestrzegają obowiązujących regulacji.

Przejrzystość
Oba rynki Catalyst – regulowany i alternatywny są przejrzyste. Wszyscy inwestorzy mają jednakowy dostęp do informacji i możliwość zawierania transakcji na takich samych warunkach.

Emitenci obligacji są zobowiązani do publikowania raportów okresowych i bieżących a bezpieczeństwo rozliczeń transakcji jest gwarantowane przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych, który pośredniczy też w realizacji należnych obligatariuszom świadczeń z tytułu z posiadania obligacji (wypłaty odsetek oraz wykupy). Te czynniki mogą stanowić zachętę do nabywania obligacji przez osoby, które nie są skłonne inwestować poza rynkiem zorganizowanym.

Jedno okienko
Formalności związane ze skierowaniem obligacji na Catalyst  są stosunkowo proste. Bez względu na to, czy obligacje będą notowane na jednym rynku (detalicznym lub hurtowym) czy dwóch rynkach (detalicznym i hurtowym) – procedura i zakres dokumentacji są takie same. Nie potrzeba składać odrębnych wniosków do Giełdy oraz BondSpot. Ma to przełożenie na pracochłonność, czas i koszty przygotowania i skierowania obligacji do notowań.

Płynność
Zorganizowany obrót na Catalyst daje szansę na sprzedaż obligacji przed upływem terminu zapadalności. W związku z tym nabywając obligacje będą bardziej skłonni zaakceptować niższą premię ryzyka płynności. Emitent ma szansę uplasować obligacje o niższym oprocentowaniu niż, gdyby nie były one notowane na Catalyst.

Budowanie wiarygodności
Potwierdzona na rynku wiarygodność emitenta sprzyja budowie zaufania wśród inwestorów. Zwiększa to jego szanse na uplasowanie emisji obligacji w przyszłości, niejednokrotnie na korzystniejszych niż dotychczas warunkach. Łatwiej będzie mu przeprowadzić również emisję akcji i wprowadzić je do notowań na rynku zorganizowanym.

Spółki, których papiery wartościowe są notowane na rynku zorganizowanym są w lepszej pozycji negocjacyjnej z bankiem, gdyż korzystają z innych form finansowania, konkurencyjnych wobec kredytu.

Promocja
Emitent obligacji notowanych na Catalyst ma stałą promocję, bowiem jego nazwa pojawia się systematycznie w publikatorach giełdowych i mediach biznesowych przy okazji podawania wyników notowań oraz publikowania raportów. Ponadto może skorzystać z szansy zaprezentowania się podczas konferencji, prezentacji, spotkań z inwestorami, dziennikarzami, analitykami i przedstawicielami świata biznesu.

Podsumowanie
Obecność na Catalyst stanowi dla emitenta okazję do zaprezentowania się jako przedsiębiorstwa otwartego na innowacje finansowe, dywersyfikującego źródła finansowania i wykorzystującego publiczny rynek kapitałowy dla finansowania działalności. Pomaga to w pozycjonowaniu marki i budowy zaufania wśród kontrahentów.

Jan Mazurek
Ekspert Michael/Ström Dom Maklerski