Konfederacja Lewiatan proponuje ratunkowe rozwiązania dla przedsiębiorstw

Konfederacja Lewiatan proponuje ratunkowe rozwiązania dla  przedsiębiorstw
Źródło: Konfederacja Lewiatan
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Przedsiębiorcy z Konfederacji Lewiatan apelują do rządu o uwolnienie środków pieniężnych zgromadzonych na kontach VAT, odroczenie wejścia w życie nowej matrycy stawek VAT, zawieszenie wszystkich terminów procesowych, ułatwienie zatrudnienia cudzoziemców, wprowadzenie kont czasu pracy.

#KonfederacjaLewiatan przekazała dzisiaj Ministerstwu Rozwoju kilkadziesiąt nowych postulatów, które pomogą przedsiębiorstwom przetrwać okres epidemii koronawirusa @LewiatanTweets

Lewiatan przekazał MR kolejne postulaty, które pomogą firmom przetrwać kryzys

  • Konfederacja Lewiatan przekazała dzisiaj Ministerstwu Rozwoju kilkadziesiąt  nowych postulatów, które pomogą przedsiębiorstwom przetrwać okres epidemii koronawirusa.
  • Znajdują się wśród nich m.in. uwolnienie środków pieniężnych zgromadzonych na kontach VAT, odroczenie wejścia w życie nowej matrycy stawek VAT, zawieszenie wszystkich terminów procesowych, ułatwienie zatrudnienia cudzoziemców, wprowadzenie kont czasu pracy.

Lewiatan proponuje następujące działania osłonowe i wspierające dla firm w okresie kryzysu wywołanego epidemią COVID-19:

Uwolnienie środków pieniężnych zgromadzonych na kontach VAT 

Uwolnienie tych środków może nastąpić poprzez dokonanie wpłaty należności podatkowych lub poprzez płatność w mechanizmie podzielonej płatności. Postulujemy, aby w kryzysowym okresie, tj. do końca 2020 r. urzędy skarbowe zwalniały środki zgromadzone na koncie VAT w maksymalnie skróconym terminie (14 dni).

Odroczenie wejścia w życie nowej matrycy stawek VAT 

Mając na uwadze potrzebę prowadzenia prac związanych z wdrożeniem nowej matrycy stawek VAT wspólnie ze zmianami w JPK_VAT, postulujemy odroczenie wejścia w życie tych zmian do końca 2020 r. Efektem będzie przywrócenie stanu, w którym oba te pakiety (JPK_V7M i JPK_V7K oraz CN) wejdą w życie równocześnie, uwzględniając postulat dotyczący przesunięcia w życie wdrożenia nowej struktury JPK_VAT na 1 stycznia 2021 r.

Uwzględnienie w pomocy de minimis para-kredytowych usług finansowych

Postulujemy o uwzględnienie w pomocy de minimis para-kredytowych usług finansowych świadczonych przez wyspecjalizowane spółki faktoringowe. A także odroczenie – co najmniej do 1 stycznia 2021, wejścia w życie ustawy dotyczącej objęcia ochroną konsumencką jednoosobowych działalności gospodarczych (JDG). Proponujemy również objęcie gwarancjami BGK umów leasingu zawieranych przez przedsiębiorców.

Zawieszenie wszystkich terminów procesowych

Konieczne są regulacje w zakresie zawieszenia terminów procesowych przewidzianych m.in. w ustawach Ordynacja podatkowa, Kodeks Postępowania Administracyjnego, Kodeks Postępowania Cywilnego, Kodeks Postępowania Karnego, Kodeks Karno-Skarbowy, Prawo zamówień publicznych i innych.

Zawieszenie stosowania przepisów limitujących koszty finansowania dłużnego

Wnioskujemy o zniesienie limitu dla kosztów finansowania dłużnego, o którym mowa w art. 15c ustawy o CIT (obecnie 30 % podatkowej EBITDA) – przy spadku rentowności w 2020 r. utrzymanie limitu znacznie podniesie efektywną stawkę podatkową powyżej 19%, pomimo zdolności uzyskania finansowania zewnętrznego (np. w ramach struktury cashpoolingu).

Odroczenie terminu wejścia w życie przepisów dotyczących stosowania nowych zasad poboru podatku u źródła 

Od 2019 r. miały zacząć obowiązywać nowe, bardziej rygorystyczne, zasady opodatkowania płatności dokonywanych poza granice Polski z takich tytułów jak: odsetki, należności licencyjne, dywidendy czy wybrane usługi niematerialne. Wprowadzenie zmian zostało dwukrotnie odłożone ze względu na trudności związane ze spełnieniem nowych obowiązków przez przedsiębiorców. Ze względu na obecną sytuację zapewne nie zostaną skończone, apelujemy o odroczenie terminu stosowania nowych zasad podatku u źródła do 1 stycznia 2021 r.

Zawieszenie raportowania schematów podatkowych 

Uzasadnione jest całkowite zawieszenie do odwołania wszelkich obowiązków w zakresie raportowania schematów podatkowych, w szczególności składania informacji o korzyściach (MDR-3) z uwagi na trudność złożenia samych deklaracji w podatkach „źródłowych” oraz rygorystyczne wymogi w zakresie podpisania informacji o schematach MDR-2 i MDR-1 z uwagi na krótki termin do ich złożenia.

Brak sankcji za nieuczestniczenie w czynnościach organów podatkowych

Zasadne jest nie rozpoczynanie i zawieszenie rozpoczętych czynności organów podatkowych, wymagających ze swojej natury istotnego zaangażowania podatnika oraz odstąpienie od sankcjonowania braku reakcji podatnika na określone czynności postaci rozstrzygnięć negatywnych lub braku rozstrzygnięć.

Uregulowanie stosowania środków hamujących rozprzestrzenianie się wirusa COVID-19 wśród pracowników

Uregulowanie możliwości stosowania przez pracodawców szczególnych środków mających na celu hamowanie rozprzestrzeniania się wirusa COVID-19 tj.: 

– kontrola temperatury pracowników oraz gości,

– zakaz wejścia na teren zakładu pracy dla pracowników wykazujących symptomy zakażenia SARS-CoV-19,

– zapewnienie pracodawcy możliwości odmowy dopuszczenia do świadczenia pracy pracownika, u którego zachodzi uzasadnione podejrzenie wystąpienia choroby COVID-19. 

Ułatwienie zatrudnienia cudzoziemców

Wydłużenie okresu obowiązywania oświadczeń, zezwoleń o pracę i zezwoleń na pobyt czasowy przez okres obowiązywania tzw. spec ustawy 2 marca 2020 r. Umożliwienie składania wniosków legalizujących pobyt i pracę cudzoziemca na terytorium RP za pośrednictwem systemów teleinformatycznych oraz uznanie, że złożenie elektronicznego wniosku uprawnia do pobytu i pracy do momentu zniesienia stanu zagrożenia epidemiologicznego.

Odsunięcie obowiązku wprowadzenia Pracowniczych Planów

Kapitałowych (PPK) i wstrzymanie poborów składek, tam gdzie już istnieją 

Przesunięcie terminów wdrożenia PPK (zawarcie umów o zarządzanie PPK i prowadzenie PPK) dla średnich przedsiębiorstw co najmniej na jesień 2020 r. Odsunięcie do 1 stycznia 2021 r. wprowadzenia Pracowniczych Planów Kapitałowych dla pracodawców zatrudniających do 50 pracowników oraz wstrzymanie obowiązku opłacania składek na PPK w firmach dużych.

 Wsparcie osób samozatrudnionych

Objęcie wsparciem osób samozatrudnionych i pracujących na umowach cywilnych, szczególnie tam gdzie nie były odprowadzane składki.

 Objęcie działaniami osłonowymi pracy tymczasowej

Uwzględnienie sektora agencji pracy tymczasowej w działaniach osłonowych (zasady wypłaty wynagrodzenia i dofinansowań w przypadku ograniczenia działalności pracodawcy użytkownika).

Wprowadzenie kont czasu pracy

Wprowadzenie konta czasu pracy oznaczałoby, iż pracodawca może ustalać rozkład czasu pracy w ten sposób, że kiedy jest większe zapotrzebowanie na pracę, zatrudnieni pracują więcej godzin aniżeli wynosi tygodniowy czas pracy, kiedy jest natomiast mniejsze zapotrzebowanie pracują przez mniejszą liczbę godzin albo w ogóle nie świadczą prac. Okres rozliczeniowy dla konta czasu pracy powinien wynosić co najmniej 24 miesiące.

Przełożenie reformy OFE

Przełożenie reformy OFE o rok ze względu na całkowicie nieprzewidywalne wyceny aktywów na giełdzie oraz duże ryzyko niedotrzymania wymogów technicznych/organizacyjnych przy przekształceniu.

Wprowadzenie rozwiązań, które ułatwią transport towarowy

Chodzi o wprowadzenie rozwiązań, które zmniejszyłyby skutki wprowadzonych ograniczeń w ruchu transgranicznym. Dlatego postulujemy:

– wprowadzenie, w porozumieniu z władzami państw sąsiadujących, separacji ruchu pojazdów wykonujących transport drogowy lub przewożących kierowców od ruchu samochodów osobowych.

– rozdawanie kart lokalizacyjnych jeszcze po stronie państwa sąsiadującego w odległości co najmniej 2 km od przejścia granicznego, – wprowadzenie możliwości elektronicznego wypełniania ankiet kierowców przez przewoźników tak, aby kierowca mógł pokazać wypełnioną ankietę na ekranie smartfonu lub laptopa,

– uchylenie świątecznych ograniczeń w ruchu pojazdów wykonujących transport drogowy, a także w przypadku przedłużania się okresu zagrożenia COVID-19 ograniczeń wakacyjnych.

Wdrożenie zmian w transporcie ADR

Uruchomienie w pierwszej kolejności nadzwyczajnego „szybkiego pasa” dla produktów niebezpiecznych oraz rozważenie przedłużania czasu pracy kierowcy w wypadku przekroczenia granicy o 8 godzin (na podstawie kontroli na granicy) w stosunku do normalnych limitów.

Konieczność utrzymania pracy sektora handlowego 

Rezygnacja lub znaczne ograniczenie kontroli. Potrzebna jest pilna zmiana przepisów kodeksu pracy lub abolicja, gdyż przez brak personelu i zwiększony popyt może dochodzić to łamania prawa, np. doba pracownicza, przerwa itd.

Jasne potwierdzenie czy punkty odbioru towarów uprzednio zakupionych przez Internet, znajdujące się w centrach handlowych, mogą prowadzić działalność polegającą na wydawaniu ze sklepu towarów.

Na okres po zagrożeniu – plan naprawczy dla przedsiębiorców pomagający też odzyskać zaufanie konsumentów.

Przywrócenie możliwości handlu w niedzielę, by napędzić znów gospodarkę, odrobić straty i wygenerować więcej podatków VAT.

Zawieszenie kontroli

Apelujemy o zawieszenie wszczętych i nie wszczynanie nowych postępowań kontrolnych przez organy, wydłużenie terminów na przekazywanie danych do organów oraz ograniczenie zapytań/wezwań organów jedynie do kwestii istotnych/krytycznych.

Wprowadzenie mechanizmu refundacji czynszów najmu Przewidujemy, że wynajmujący będą oczekiwać otrzymania całego czynszu za okres najmu, w którym sklepy były ustawowo zamknięte, zaś najemcy będą domagać się proporcjonalnego obniżenia czynszu ze względu na niemożność prowadzenia działalności handlowej, dojdzie do wielu sporów, które będą miały swój finał w sądach. Postulujemy zatem wprowadzenie łatwego i szybkiego mechanizmu refundacji czynszów najmu zamkniętych sklepów.

Na liście postulatów, które mają pomóc przedsiębiorstwom znalazło się też jeszcze kilkanaście innych dotyczących usług pocztowych, instytucji pożyczkowych, ochrony zdrowia, usług szkoleniowych i rozwojowych, czy funduszy europejskich.

Konfederacja Lewiatan

Źródło: Konfederacja Lewiatan