Komunikat ze 197. posiedzenia Komisji Nadzoru Finansowego w dniu 12 listopada 2013 r.

Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter

knf.01.250x98W sto dziewięćdziesiątym siódmym posiedzeniu Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) wzięli udział:

 • Pan Andrzej Jakubiak – Przewodniczący Komisji Nadzoru Finansowego,
 • Pan Wojciech Kwaśniak – Zastępca Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego,
 • Pan Lesław Gajek – Zastępca Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego,
 • Pan Ludwik Kotecki – Przedstawiciel Ministra Finansów,
 • Pan Jerzy Pruski – Przedstawiciel Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

KNF jednogłośnie zezwoliła na powierzenie przez Bank Gospodarstwa Krajowego innym bankom dokonywania oceny zdolności do spłaty zobowiązania i analizy ryzyka wypłaty zobowiązania, w związku z zamiarem udzielania tym bankom przez BGK gwarancji portfela kredytowego, w rozumieniu art. 128b ust. 2 pkt 1 Prawa bankowego, na podstawie umowy Portfelowej Linii Gwarancyjnej de minimis, w ramach realizacji znowelizowanego programu „Wspieranie przedsiębiorczości z wykorzystaniem poręczeń i gwarancji Banku Gospodarstwa Krajowego”, na warunkach określonych we wniosku.

Komisja, w odniesieniu do ekspozycji pozabilansowych powstałych w wyniku udzielania przez Bank Gospodarstwa Krajowego gwarancji w ramach Portfelowej Linii Gwarancyjnej de minimis, które:

 • powstały w wyniku udzielenia – w ramach realizacji znowelizowanego programu „Wspieranie przedsiębiorczości z wykorzystaniem poręczeń i gwarancji Banku Gospodarstwa Krajowego” – gwarancji portfela kredytowego, o którym mowa w art. 128b ust. 2 pkt 1 Prawa bankowego,
 • spełniają wymagania zawarte w § 39 oraz § 41 załącznika nr 17 do uchwały KNF nr 76/2010 z dnia 10 marca 2010 r. w sprawie szczegółowych zasad wyznaczania wymogów kapitałowych z tytułu poszczególnych rodzajów ryzyka

jednogłośnie wyraziła zgodę na:

 • wyłączenie BGK z obowiązku przestrzegania norm, o których mowa w art. 71 ust. 1, 1a, 1b i 1c Prawa bankowego,
 • częściowe wyłączenie BGK z obowiązku przestrzegania zasad wyznaczania wymogu kapitałowego z tytułu ryzyka kredytowego, określonych w uchwale KNF nr 76/2010 z dnia 10 marca 2010 r. w sprawie szczegółowych zasad wyznaczania wymogów kapitałowych z tytułu poszczególnych rodzajów ryzyka, w zakresie:
 • weryfikacji spełniania przez ekspozycję warunku kwalifikacji do klasy ekspozycji detalicznych, o których mowa w § 21 ust. 1 pkt 3 załącznika nr 4 do uchwały KNF nr 76/2010,
 • indywidualnego zaliczenia ekspozycji do klasy ekspozycji detalicznych, na warunkach określonych we wniosku.

KNF jednogłośnie wyraziła zgodę na powołanie:

 • Pani Anity Bogusz na Członka Zarządu ING Towarzystwa Ubezpieczeń na Życie SA,
 • Pana Szczepana Kozłowskiego na Prezesa Zarządu Banku Spółdzielczego w Łańcucie,
 • Pani Jolanty Murawskiej na Prezesa Zarządu Banku Spółdzielczego w Bytowie,
 • Pani Anastazji Truszkowskiej na Prezesa Zarządu Banku Spółdzielczego w Białymstoku,
 • Pana Sławomira Urbana na Prezesa Zarządu Banku Spółdzielczego w Gniewie.

Komisja jednogłośnie zatwierdziła:

 • Pana Kazimierza Chwesiuka na stanowisku Prezesa Zarządu Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo – Kredytowej przy „Dezamet” SA,
 • Pana Zbigniewa Grzesiaka na stanowisku Prezesa Zarządu Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo – Kredytowej „Szopienice”.

KNF jednogłośnie uchyliła decyzję z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie nałożenia na Jupiter Narodowy Fundusz Inwestycyjny SA jako akcjonariusza spółki publicznej Jupiter Narodowy Fundusz Inwestycyjny SA kary pieniężnej w wysokości 50 tysięcy złotych w związku z częściową zmianą podstawy prawnej rozstrzygnięcia i nałożyła karę w takiej samej wysokości za niepowiadomienie w ustawowym terminie KNF o przekroczeniu progu 33 1/3 % ogólnej liczby głosów w listopadzie 2009 r. oraz nieogłoszenie wezwania na sprzedaż lub zamianę akcji Jupiter NFI w liczbie powodującej osiągnięcie 66% ogólnej liczby głosów albo zbycie akcji w liczbie powodującej osiągnięcie nie więcej niż 33% ogólnej liczby głosów.

Jednocześnie postępowanie zostało umorzone w części dotyczącej naruszenia art. 87 ust. 5 pkt 1 ustawy o ofercie publicznej, ze względu na to, iż naruszenia w całości wypełniały dyspozycję innych przepisów zastosowanych w postępowaniu.

KNF jednogłośnie uchyliła decyzję z dnia 20 grudnia 2012 r. w części dotyczącej nałożenia na KCI Łobzów sp. z o.o. jako akcjonariusza spółki publicznej Jupiter Narodowy Fundusz Inwestycyjny SA kary pieniężnej w wysokości 80 tysięcy złotych w związku z częściową zmianą podstawy prawnej rozstrzygnięcia i nałożyła karę w takiej samej wysokości za niepowiadomienie w ustawowym terminie spółki i KNF o przekroczeniu progu 33 1/3 % ogólnej liczby głosów w listopadzie 2009 r. oraz nieogłoszenie wezwania na sprzedaż lub zamianę akcji Jupiter NFI w liczbie powodującej osiągnięcie 66% ogólnej liczby głosów albo zbycie akcji w liczbie powodującej osiągnięcie nie więcej niż 33% ogólnej liczby głosów.

Jednocześnie postępowanie zostało umorzone w części dotyczącej naruszenia art. 87 ust. 5 pkt 1 ustawy o ofercie publicznej, ze względu na to, iż naruszenia w całości wypełniały dyspozycję innych przepisów zastosowanych w postępowaniu.

Komisja zapoznała się z informacjami na temat:

 • koncentracji polskiego sektora bankowego,
 • funkcjonowania spółdzielczego sektora bankowego po wejściu w życie dyrektywy CRD IV i rozporządzenia CRR,
 • sytuacji finansowej powszechnych towarzystw emerytalnych w I półroczu 2013 r.,
 • stanie sektora ubezpieczeń w I półroczu 2013 r.,
 • zarządzania ryzykiem w zakładach ubezpieczeń i reasekuracji w 2012 r.
 • oceny BION dla domów maklerskich,
 • oceny BION dla powszechnych towarzystw emerytalnych.

Kolejne posiedzenia Komisji są zaplanowane na:

 • 26 listopada 2013 r.
 • 10 grudnia 2013 r.
 • 20 grudnia 2013 r.
 • 7 stycznia 2014 r.

Źródło: Komisja Nadzoru Finansowego