Komunikat ze 184. posiedzenia Komisji Nadzoru Finansowego w dniu 4 czerwca 2013 r.

Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter

knf.01.356x1421. W sto osiemdziesiątym czwartym posiedzeniu Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) wzięli udział:

 • Pan Andrzej Jakubiak - Przewodniczący Komisji Nadzoru Finansowego,
 • Pan Wojciech Kwaśniak - Zastępca Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego,
 • Pan Lesław Gajek – Zastępca Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego,
 • Pan Witold Koziński – Wiceprezes Narodowego Banku Polskiego,
 • Pan Ludwik Kotecki – Przedstawiciel Ministra Finansów,
 • Pan Jacek P. Męcina – Przedstawiciel Ministra Pracy i Polityki Społecznej,
 • Pan Jerzy Pruski – Przedstawiciel Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

2. Komisja jednogłośnie udzieliła zezwolenia na prowadzenie przez Dąbrowski Finance sp. z o. o. działalności maklerskiej w zakresie:

 • oferowania instrumentów finansowych,
 • doradztwa dla przedsiębiorstw w zakresie struktury kapitałowej, strategii przedsiębiorstwa lub innych zagadnień związanych z taką strukturą lub strategią,
 • doradztwa i innych usług w zakresie łączenia, podziału oraz przejmowania przedsiębiorstw,
 • sporządzania analiz inwestycyjnych, analiz finansowych oraz innych rekomendacji o charakterze ogólnym dotyczących transakcji w zakresie instrumentów finansowych.

3. KNF jednogłośnie wyraziła zgodę na powołanie:

 • Pani Izabeli Herman – Mozolewskiej na Prezesa Zarządu Banku Spółdzielczego w Bartoszycach,
 • Pana Ryszarda Lorka na Prezesa Zarządu SGB – Banku SA,
 • Pani Małgorzaty Petery na Prezesa Zarządu Banku Spółdzielczego w Staroźrebach.

4. Komisja jednogłośnie udzieliła zgody na dokonanie zmiany w składzie Zarządu BondSpot SA polegającej na powołaniu w skład Zarządu Pani Anny Grabowskiej.

5. KNF jednogłośnie nałożyła na Skarbiec Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA karę pieniężną w wysokości 100 tysięcy złotych za naruszenie art. 101 ust. 1 pkt 3 ustawy o funduszach inwestycyjnych polegające na lokowaniu w okresie od lipca 2008 r. do marca 2010 r. przez Subfundusz Skarbiec Rynków Surowcowych wydzielony w ramach Skarbiec Funduszu Inwestycyjnego Otwartego w instrumenty, które nie mogły być przedmiotem lokat dla funduszu, ponieważ nie spełniały warunków określonych w art. 101 ust. 1 pkt 3 lit. b – d ustawy o funduszach inwestycyjnych.

6. Komisja zapoznała się z informacjami na temat:

 • sytuacji banków w 2012 r.,
 • bankowego sektora spółdzielczego, w tym funduszy własnych, w 2012 r. oraz przebiegu prac nad możliwymi modelami działania zrzeszeń w kontekście dyrektywy CRD IV i rozporządzenia CRR,
 • sytuacji spółdzielczych kas oszczędnościowo – kredytowych w 2012 r.

7. Kolejne posiedzenia KNF są zaplanowane na:

 • 18 czerwca 2013 r.
 • 2 lipca 2013 r.
 • 23 lipca 2013 r.
 • 13 sierpnia 2013 r.
 • 3 września 2013 r.
 • 17 września 2013 r.
 • 1 października 2013 r.

Źródło: KNF