Komunikat ze 171. posiedzenia Komisji Nadzoru Finansowego w dniu 20 grudnia 2012 r.

Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter

knf.01.250x981. W sto siedemdziesiątym pierwszym posiedzeniu Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) wzięli udział:

  • Pan Andrzej Jakubiak - Przewodniczący Komisji Nadzoru Finansowego,
  • Pan Wojciech Kwaśniak - Zastępca Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego,
  • Pan Lesław Gajek - Zastępca Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego,
  • Pan Ludwik Kotecki - Przedstawiciel Ministra Finansów (1),
  • Pan Jacek P. Męcina - Przedstawiciel Ministra Pracy i Polityki Społecznej (2),
  • Pan Jerzy Pruski - Przedstawiciel Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej (3).

2. KNF jednogłośnie zezwoliła na świadczenie usług płatniczych w charakterze krajowej instytucji płatniczej przez:

 • BillBird SA z Krakowa.

Zakres usług płatniczych świadczonych przez BillBird SA obejmuje usługę przekazu pieniężnego.

3. Komisja jednogłośnie zezwoliła na świadczenie usług płatniczych w charakterze krajowej instytucji płatniczej przez:

 • Grupę Finansową Expert sp. z o.o. z Wrocławia.

Zakres usług płatniczych świadczonych przez Grupę Finansową Expert sp. z o.o. obejmuje usługę przekazu pieniężnego.

Czym różni się biuro usług płatniczych od instytucji płatniczej?

4. KNF jednogłośnie udzieliła zezwolenia na wykonywanie działalności polegającej na tworzeniu funduszy inwestycyjnych, zarządzaniu nimi, w tym na pośrednictwie w zbywaniu i odkupywaniu jednostek uczestnictwa, reprezentowaniu ich wobec osób trzecich oraz zarządzaniu zbiorczym portfelem papierów wartościowych przez:

 • Warsaw Equity Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA.

5. Komisja zapoznała się z notyfikacją w sprawie utworzenia oddziału na terytorium Polski przez instytucję kredytową z Belgii:

 • Euroclear Bank SA/NV.

KNF jednogłośnie podjęła przy tym decyzję w sprawie wskazania warunków w interesie dobra ogólnego, które oddział będzie obowiązany spełniać prowadząc działalność na terytorium Polski. Warunki nie odnoszą się do działalności depozytowej, bo ten rodzaj działalności nie został notyfikowany przez instytucję kredytową. Wskazane przez KNF warunki dotyczą zobowiązania Euroclear Bank SA/NV do:

 • informowania klienta, przed zawarciem umowy i najpóźniej z chwilą złożenia oferty, w sposób jednoznaczny i potwierdzony przez klienta, o faktach istotnych z punktu widzenia interesów klientów oddziału, m.in. o:
  • sprawowaniu nadzoru nad działalnością oddziału z punktu widzenia jego wypłacalności przez władze nadzorcze z Belgii,
  • danych teleadresowych umożliwiających klientom bezpośredni – fizyczny kontakt z oddziałem,
  • miejscu przechowywania i przetwarzania informacji stanowiących tajemnicę bankową,
  • możliwości wnioskowania o informacje na temat regulacji prawnych dotyczących działalności Euroclear Bank SA/NV i jego oddziału w Polsce oraz kodeksów dobrych praktyk, którym podlega Euroclear Bank SA/NV,
 • zapewnienia, aby przekazy reklamowe lub marketingowe nie wprowadzały odbiorców w błąd co do ww. informacji,
 • powstrzymania się od arbitrażu regulacyjnego,
 • zapewnienia, aby wszelkie powództwa cywilnoprawne dotyczące zawartych umów poddawane były rozstrzygnięciom sądów polskich na takich samych warunkach, jak powództwa dotyczące umów zawieranych przez banki krajowe,
 • stosowania się do wskazań KNF dotyczących prowadzenia działalności przez oddział w sposób zgodny z interesem dobra ogólnego, a w szczególności dotyczących ochrony dóbr konsumenta, zapewnienia bezpieczeństwa obrotu gospodarczego lub zapobieżenia naruszeniom prawa.

6. KNF przekazała zagranicznym władzom nadzorczym informację o zamiarze prowadzenia działalności transgranicznej na terytoriach Wielkiej Brytanii, Irlandii, Islandii, Niemiec, Francji, Włoch, Austrii, Belgii, Holandii, Szwecji, Danii, Norwegii i Czech przez:

 • Alior Bank SA.

7. Komisja jednogłośnie udzieliła zezwolenia na prowadzenie przez BRE Wealth Management SA działalności maklerskiej w zakresie oferowania instrumentów finansowych.

8. KNF jednogłośnie wyraziła zgodę na powołanie:


 • Pana Piotra Królikowskiego na Członka Zarządu Nordea Powszechnego Towarzystwa Emerytalnego SA.

9. Komisja jednogłośnie stwierdziła brak podstaw do zgłoszenia sprzeciwu wobec planowanego bezpośredniego nabycia przez Commerzbank AG z Niemiec akcji BRE Banku SA stanowiących 69,66% liczby głosów na walnym zgromadzeniu. Planowana transakcja będzie skutkować wyłączeniem ze struktury akcjonariatu BRE Banku SA pośredniczącej spółki holdingowej Commerzbank CAH AG.

10. KNF jednogłośnie stwierdziła brak podstaw do zgłoszenia sprzeciwu wobec planowanego bezpośredniego nabycia przez Pana Zbigniewa Jakubasa akcji Hexagon Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA w liczbie powodującej przekroczenie 50% liczby głosów na walnym zgromadzeniu.

KNF jednogłośnie stwierdziła brak podstaw do zgłoszenia sprzeciwu wobec planowanego bezpośredniego nabycia przez Mennicę Polską SA akcji Hexagon Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA w liczbie powodującej przekroczenie jednej trzeciej głosów liczby na walnym zgromadzeniu.

11. Komisja jednogłośnie zgłosiła sprzeciw co do planowanego bezpośredniego nabycia przez Fundację Edukacji Spółdzielczej udziałów Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych Spółdzielczych Kas Oszczędnościowo – Kredytowych w liczbie powodującej przekroczenie 20% liczby głosów na walnym zgromadzeniu. Sprzeciw zgłoszono ze względu na nieuzupełnienie braków formalnych zawiadomienia.

12. KNF jednogłośnie uchyliła zakaz wykonywania przez Euler Hermes Deutschland AG z Niemiec, Allianz Holding France SAS z Francji, Allianz Europe BV z Holandii i Allianz SE z Niemiec prawa głosu z akcji Towarzystwa Ubezpieczeń Euler Hermes SA, związany z niedopełnieniem przez akcjonariuszy obowiązków wynikających z ustawy o działalności ubezpieczeniowej.

13. Komisja jednogłośnie nałożyła na byłego prezesa zarządu i byłego wiceprezesa zarządu Petrolinvest SA kary pieniężne w wysokości 80 tysięcy złotych i 65 tysięcy złotych za rażące naruszenie obowiązków informacyjnych przez spółkę publiczną, w czasie pełnienia przez nich funkcji w zarządzie.

Kary nałożone na byłych członków zarządu są konsekwencją kary pieniężnej nałożonej przez KNF na spółkę Petrolinvest SA w dniu 17 lipca 2012 r.

14. KNF jednogłośnie nałożyła na KCI Łobzów sp. z o.o. oraz Jupiter Narodowy Fundusz Inwestycyjny SA jako akcjonariuszy spółki publicznej Jupiter Narodowy Fundusz Inwestycyjny SA, między którymi istniał stosunek wzajemnej dominacji, kary pieniężne w wysokości 80 tysięcy złotych i 50 tysięcy złotych za niepowiadomienie w ustawowym terminie spółki i KNF o wspólnym przekroczeniu progu 33 1/3 % ogólnej liczby głosów w listopadzie 2009 r. oraz nieogłoszenie wezwania na sprzedaż lub zamianę akcji Jupiter NFI w liczbie powodującej osiągnięcie 66% ogólnej liczby głosów albo zbycie akcji w liczbie powodującej osiągnięcie nie więcej niż 33% ogólnej liczby głosów. Minimalna cena w wezwaniu, które winno zostać ogłoszone byłaby niższa niż kurs rynkowy Jupiter NFI w dniu powstania obowiązku.

15. Komisja jednogłośnie zawiesiła na okres dwóch lat uprawnienia maklera papierów wartościowych za naruszenie przepisu prawa oraz regulaminów i innych przepisów wewnętrznych w okresie zatrudnienia w Centralnym Domu Maklerskim Pekao SA polegające na:

 • złożeniu na rachunek klienta zlecenia nabycia jednostek uczestnictwa funduszu inwestycyjnego i podpisaniu się nazwiskiem klienta na formularzu zlecenia bez obecności klienta, ale w uzgodnieniu z klientem.

16. KNF jednogłośnie zawiesiła na okres dwóch lat uprawnienia maklera papierów wartościowych za naruszenie przepisu prawa oraz przepisów regulaminu wewnętrznego w okresie zatrudnienia w Domu Maklerskim PKO BP SA polegające na:

 • naruszeniu regulaminu zarządzania konfliktami interesów w związku z obsługą klienta,
 • brakach w nadzorze nad podległymi pracownikami skutkujących nieprawidłowościami stanowiącymi naruszenia regulacji wewnętrznych.

17. Komisja jednogłośnie obniżyła z 70 tysięcy złotych do 50 tysięcy złotych karę pieniężną nałożoną w dniu 22 maja 2012 r. na Komputronik SA za naruszenie obowiązków informacyjnych spółki publicznej polegające na nieprzekazaniu w ustawowym terminie:

 • informacji poufnej o podpisaniu w dniu 14 czerwca 2010 r. listu intencyjnego z p. Haliną Paszyńską i spółką Karen SA (aktualnie Clean&Carbon Energy SA),
 • informacji bieżącej o podpisaniu w dniu 24 lipca 2010 r. umowy znaczącej, tj. umowy inwestycyjnej z p. Haliną Paszyńską oraz spółkami Karen SA, Contanisimo Ltd. i Texas Ranch Company sp. z o. o.

Obniżając wysokość kary, KNF uwzględniła aktualną sytuację finansową spółki.

18. KNF jednogłośnie przyjęła skierowaną do banków uchwałę w sprawie wykazu dokumentów dotyczących działalności gospodarczej przedsiębiorcy lub przedsiębiorcy zagranicznego załączanych do wniosku o udzielenie zezwoleń, których mowa w art. 6a ust. 1 pkt 1 lit. m oraz art. 6d ust. 1 ustawy Prawo bankowe.

Nowa uchwała rozszerza zakres podmiotowy wniosków na umowy zawierane z przedsiębiorcami lub przedsiębiorcami zagranicznymi określone w art. 6a ust. 1 lit. m ustawy Prawo bankowe oraz na podwykonawców niemających miejsca stałego zamieszkania lub nieposiadających siedziby na terytorium państwa członkowskiego UE.

Uchwała usuwa też zbędne bariery administracyjne m.in. poprzez:

  • rezygnację z wymogu przekazywania przez bank informacji dotyczącej liczby zatrudnionych pracowników i liczby podmiotów, dla których przedsiębiorca zagraniczny świadczy usługi,
  • zmianę sposobu potwierdzania realizacji przez przedsiębiorcę zagranicznego zobowiązań podatkowych poprzez zastąpienie wymogu przedstawienia zaświadczenia wydanego przez właściwy organ podatkowy wymogiem przedstawienia pisemnego oświadczenia o wywiązywaniu się z obowiązku podatkowego,
  • ograniczenie okresu, za który bank przekazuje roczne sprawozdanie finansowe przedsiębiorcy zagranicznego wraz z opinią biegłego rewidenta – z trzech ostatnich lat do ostatniego roku obrotowego,
  • ograniczenie okresu, za który bank jest obowiązany do przedstawienia informacji na temat prowadzonych wobec przedsiębiorcy lub przedsiębiorcy zagranicznego postępowaniach karnych, karnych skarbowych, dyscyplinarnych lub egzekucyjnych, mogących mieć negatywny wpływ na jego sytuację finansową – z ostatnich pięciu do trzech lat przed złożeniem wniosku,
  • ograniczenie zakresu informacji na temat stosowanych systemów kontroli wewnętrznej do czynności związanych z wykonywaniem umowy.

Uchwała KNF wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

19. Komisja jednogłośnie zezwoliła na zmianę statutów:

 • Allianz Polska Dobrowolnego Funduszu Emerytalnego,
 • Nordea Dobrowolnego Funduszu Emerytalnego,
 • Otwartego Funduszu Emerytalnego WARTA.

20. KNF zapoznała się z informacjami na temat:

 • sytuacji w sektorze bankowym po III kwartałach br.,
 • poziomu osadu depozytów w bankach komercyjnych.

21. Kolejne posiedzenia Komisji są zaplanowane na: Kolejne posiedzenia Komisji są zaplanowane na:

 • 8 stycznia 2013 r.
 • 29 stycznia 2013 r.
 • 12 lutego 2013 r.
 • 26 lutego 2013 r.
 • 12 marca 2013 r.
 • 26 marca 2013 r.
 • 8 kwietnia 2013 r.

Źródło: Komisji Nadzoru Finansowego (KNF)

(1) Pan L.Kotecki nie brał udziału w omawianiu  sprawy opisanej w pkt 20b.
(2) Pan J.Męcina nie brał udziału w omawianiu i głosowaniu spraw opisanych w pkt 8 i 20.
(3) Pan J.Pruski nie brał udziału w omawianiu i głosowaniu sprawy opisanej w pkt 14a.