Komunikat ze 168. posiedzenia Komisji Nadzoru Finansowego w dniu 20 listopada 2012 r.

Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
 • knf.01.250x98W sto sześćdziesiątym ósmym posiedzeniu Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) wzięli udział:
  • Pan Andrzej Jakubiak - Przewodniczący Komisji Nadzoru Finansowego
  • Pan Wojciech Kwaśniak - Zastępca Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego,
  • Pan Lesław Gajek - Zastępca Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego,
  • Pan Witold Koziński - Wiceprezes Narodowego Banku Polskiego,
  • Pan Ludwik Kotecki - Przedstawiciel Ministra Finansów,
  • Pan Jacek P. Męcina - Przedstawiciel Ministra Pracy i Polityki Społecznej1,
  • Pan Jerzy Pruski - Przedstawiciel Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej.
  • KNF jednogłośnie wyraziła zgodę na powołanie:

   • Pana Tomasza Fronczaka na Członka Zarządu Pocztylion – Arka Powszechnego Towarzystwa Emerytalnego SA,
   • Pana Macieja Kloze na Członka Zarządu Nordea Powszechnego Towarzystwa Emerytalnego SA.

    Komisja jednogłośnie przyjęła skierowaną do banków uchwałę zmieniającą uchwałę KNF nr 76/2010 w sprawie zakresu i szczegółowych zasad wyznaczania wymogów kapitałowych z tytułu poszczególnych rodzajów ryzyka.

    Zmiana przedłuża termin obowiązywania przepisów dotyczących obliczania porównawczego całkowitego wymogu kapitałowego na rok 2013. Banki stosujące bardziej zaawansowane metody pomiaru (IRB/AMA) będą obowiązane również w 2013 r. utrzymywać fundusze własne na wyższym z poziomów: całkowitego wymogu kapitałowego i 80% porównawczego całkowitego wymogu kapitałowego. Celem obliczania porównawczego całkowitego wymogu kapitałowego jest zapobieżenie nadmiernej redukcji minimalnych wymogów kapitałowych dla banków stosujących metody zaawansowane.

    Zgodnie z uchwałą KNF nr 76/2010, przepisy § 14 ust. 1 i 2 obowiązują do dnia 31 grudnia 2012 r. Z dniem 1 stycznia 2013 r. planowane było wejście w życie unijnego rozporządzenia w sprawie wymogów ostrożnościowych dla instytucji kredytowych i firm inwestycyjnych (CRR), zawierającego przepisy dotyczące obliczania porównawczego całkowitego wymogu kapitałowego. Prace nad rozporządzeniem CRR nie zostały jednak zakończone. Dlatego też aby utrzymać ciągłość obowiązywania stosowanego podejścia, potrzebna była nowelizacja uchwały KNF nr 76/2010.

    Uchwała KNF wejdzie w życie z dniem 1 stycznia 2013 r.

    KNF zapoznała się z informacją na temat przeglądu rynku finansowego, dokonanego na podstawie art. 14 ustawy o nadzorze uzupełniającym nad instytucjami kredytowymi, zakładami ubezpieczeń i firmami inwestycyjnymi wchodzącymi w skład konglomeratu finansowego.

    Wyniki przeglądu wskazują, że żadna krajowa grupa finansowa nie spełnia kryteriów kwalifikujących ją jako konglomerat finansowy.

    Komisja jednogłośnie nałożyła na INVESTcon Group SA karę pieniężną w wysokości 30 tysięcy złotych za niezawiadomienie KNF o zamiarze zbycia akcji SovereignFund Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych SA, skutkującym spadkiem udziału w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu i kapitale zakładowym towarzystwa poniżej 10% w 2011 r.

    KNF jednogłośnie nałożyła na Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji „Warta” SA karę pieniężną w wysokości 50 tysięcy złotych za niewypłacenie w ustawowym terminie odszkodowań z obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych oraz niewywiązanie się w ustawowym terminie z obowiązku poinformowania osoby występującej z roszczeniem, że odszkodowanie jej nie przysługuje lub przysługuje w innej wysokości niż określona w zgłoszonym roszczeniu. Naruszenie tego rodzaju zostało stwierdzone w działalności towarzystwa po raz trzeci.

    Komisja jednogłośnie zezwoliła Centrum Klima SA na przywrócenie akcjom formy dokumentu (zniesienie dematerializacji akcji) z dniem 30 listopada 2012 r.

    KNF zapoznała się z informacjami na temat:

    • modeli organizacyjnych zrzeszeń banków spółdzielczych w krajach Unii Europejskiej,
    • bezpieczeństwa procesu wprowadzania nowego systemu transakcyjnego GPW Universal Trading Platform (UTP),
    • sytuacji finansowej domów maklerskich w 2011 r. oraz w I półroczu br.,
    • wyników ankiety dotyczącej własnej oceny ryzyka i wypłacalności oraz zarządzania ryzykiem (ORSA) w działalności zakładów ubezpieczeń i zakładów reasekuracji.

     Kolejne posiedzenia Komisji są zaplanowane na:

     • 27 listopada 2012 r.
     • 4 grudnia 2012 r.
     • 20 grudnia 2012 r.
     • 8 stycznia 2013 r.