Komunikat Komisji Nadzoru Finansowego

Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter

knf.01.356x142Komunikat ze 154. posiedzenia Komisji Nadzoru Finansowego w dniu 8 maja 2012 r.

 

 

 

 1. W sto pięćdziesiątym czwartym posiedzeniu Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) wzięli udział:
  • Pan Andrzej Jakubiak – Przewodniczący Komisji Nadzoru Finansowego,
  • Pan Wojciech Kwaśniak – Zastępca Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego,
  • Pan Lesław Gajek – Zastępca Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego,
  • Pan Witold Koziński – Wiceprezes Narodowego Banku Polskiego,
  • Pan Ludwik Kotecki – Przedstawiciel Ministra Finansów,
  • Pan Jerzy Pruski – Przedstawiciel Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej.
 2.  

 3. KNF jednogłośnie stwierdziła brak podstaw do zgłoszenia sprzeciwu wobec planowanego:
  • bezpośredniego nabycia przez Talanx International AG z Niemiec akcji Towarzystwa Ubezpieczeń Europa SA w liczbie powodującej przekroczenie 50% głosów na walnym zgromadzeniu,
  • bezpośredniego nabycia przez Meiji Yasuda Life Insurance Company z Japonii akcji Towarzystwa Ubezpieczeń Europa SA w liczbie powodującej przekroczenie jednej trzeciej głosów na walnym zgromadzeniu,
  • pośredniego nabycia przez HDI Haftpflichtverband der Deutschen Industrie VVaG z Niemiec akcji Towarzystwa Ubezpieczeń Europa SA w liczbie powodującej przekroczenie 50% głosów na walnym zgromadzeniu.
 4. Komisja jednogłośnie stwierdziła brak podstaw do zgłoszenia sprzeciwu wobec planowanego pośredniego nabycia przez HDI Haftpflichtverband der Deutschen Industrie VVaG z Niemiec akcji Towarzystwa Ubezpieczeń na Życie Europa SA w liczbie powodującej przekroczenie 50% głosów na walnym zgromadzeniu. KNF jednogłośnie stwierdziła brak podstaw do zgłoszenia sprzeciwu wobec planowanego pośredniego nabycia przez HDI Haftpflichtverband der Deutschen Industrie VVaG z Niemiec akcji Open Life Towarzystwa Ubezpieczeń Życie SA w liczbie powodującej przekroczenie 50% głosów na walnym zgromadzeniu. Oceniając wnioski, KNF wzięła w szczególności pod uwagę złożone przez inwestorów zobowiązania w zakresie m.in. ewentualnego wsparcia finansowego, polityki dywidendowej, zapewnienia wysokiej jakości ładu korporacyjnego, aktywnego uczestnictwa w procesie przygotowania do spełnienia wymogów określonych w dyrektywie Solvency II, nie przeniesienia siedziby poza granice Polski i nie działania jako oddział spółki mającej siedzibę poza granicami Polski w przeciągu 3 lat od zatwierdzenia nabycia akcji TU Europa, TUnŻ Europa i Open Life TUŻ oraz, przy założeniu, że akcje Talanx AG zostaną wprowadzone do obrotu na rynku regulowanym Giełdy Papierów Wartościowych we Frankfurcie w 2012 r., wprowadzenia do obrotu regulowanego na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie akcji Talanx AG w terminie 2 lat od zatwierdzenia nabycia akcji TU Europa, TUnŻ Europa, Open Life TUŻ i TUiR Warta.

 5. Komisja jednogłośnie zezwoliła na połączenie Get Banku SA i Getin Noble Banku SA przez przeniesienie majątku Getin Noble Bank SA na Get Bank SA.
 6. KNF jednogłośnie stwierdziła brak podstaw do zgłoszenia sprzeciwu wobec planowanego:
  • bezpośredniego nabycia przez Get Bank SA akcji Noble Securities SA w liczbie powodującej przekroczenie 50% głosów na walnym zgromadzeniu,
  • bezpośredniego nabycia przez Get Bank SA akcji Noble Funds Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych SA w liczbie powodującej przekroczenie 50% głosów na walnym zgromadzeniu,
  • pośredniego nabycia przez Pana Leszka Czarneckiego akcji Noble Funds Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych SA w liczbie powodującej przekroczenie 50% głosów na walnym zgromadzeniu.
 7. Komisja jednogłośnie udzieliła zezwolenia na wykonywanie działalności polegającej na tworzeniu funduszy inwestycyjnych, zarządzaniu nimi, w tym na pośrednictwie w zbywaniu i odkupywaniu jednostek uczestnictwa, reprezentowaniu ich wobec osób trzecich oraz zarządzaniu zbiorczym portfelem papierów wartościowych przez:
  • KRUK Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA.
 8. KNF jednogłośnie stwierdziła brak podstaw do zgłoszenia sprzeciwu wobec planowanego bezpośredniego nabycia przez Aspiro SA akcji BRE Ubezpieczenia Towarzystwa Ubezpieczeń i Reasekuracji SA w liczbie powodującej przekroczenie 50% głosów na walnym zgromadzeniu.
 9. Komisja wpisała do rejestru pracowniczych programów emerytalnych PPE tworzony przez:
  • Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
 10. Wyniki głosowania Komisji: 5 głosów za (Pan A.Jakubiak, Pan W.Kwaśniak, Pan L.Gajek, Pan W.Koziński, Pan J.Pruski), 1 głos wstrzymujący się ( Pan L.Kotecki).

 11. KNF jednogłośnie wyraziła zgodę na powołanie:
  • Pana Rogera Hodgkissa na Prezesa Zarządu Link4 Towarzystwa Ubezpieczeń SA,
  • Pana Jana Jakóbczaka na Prezesa Zarządu Banku Spółdzielczego w Środzie Wielkopolskiej,
  • Pani Bożeny Kisiel na Prezesa Zarządu Podlaskiego Banku Spółdzielczego w Knyszynie,
  • Pana Andrzeja Nocunia na Prezesa Zarządu Banku Spółdzielczego w Mstowie,
  • Pana Kazimierza Stachury na Prezesa Zarządu Banku Spółdzielczego Rzemiosła w Łodzi,
  • Pani Czesławy Sypniewskiej na Prezesa Zarządu Banku Spółdzielczego w Głogowie,
  • Pana Marcina Wojewody na Prezesa Zarządu Banku Spółdzielczego w Izbicy,
  • Pani Anny Ziółkowskiej na Prezesa Zarządu Banku Spółdzielczego w Górze.
 12. Komisja jednogłośnie nałożyła na Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń Ergo Hestia SA karę pieniężną w wysokości 50 tysięcy złotych za niewypłacenie w ustawowym terminie dwudziestu odszkodowań z obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych.
 13. KNF jednogłośnie nałożyła na Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji Allianz Polska SA karę pieniężną w wysokości 30 tysięcy złotych za:
  • niewypłacenie w ustawowym terminie siedmiu odszkodowań z obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych,
  • niewywiązanie się w jednym przypadku w ustawowym terminie z obowiązku poinformowania osoby występującej z roszczeniem, że odszkodowanie jej nie przysługuje.
 14. Komisja zapoznała się z informacjami o:
  • stanie sektora ubezpieczeń po IV kwartałach 2011 r.,
  • sytuacji finansowej powszechnych towarzystw emerytalnych w 2011 r.
  • sytuacji finansowej towarzystw funduszy inwestycyjnych w 2011 r.,
  • zbywania na terytorium Polski tytułów uczestnictwa emitowanych przez fundusze zagraniczne w 2011 r.
 15. Kolejne posiedzenia KNF są zaplanowane na:
  • 22 maja 2012 r.
  • 5 czerwca 2012 r.
  • 19 czerwca 2012 r.
  • 3 lipca 2012 r.

Źródło: Komisja Nadzoru Finansowego

Pan W.Koziński nie brał udziału w omawianiu i głosowaniu sprawy opisanej w pkt 8a.