Komunikat ze 141. posiedzenia Komisji Nadzoru Finansowego w dniu 22 listopada 2011 r.

Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
knf.01.250x98
 1. W sto czterdziestym pierwszym posiedzeniu Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) wzięli udział:
  • Pan Andrzej Jakubiak - Przewodniczący Komisji Nadzoru Finansowego,
  • Pan Wojciech Kwaśniak - Zastępca Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego, Pan Lesław Gajek - Zastępca Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego,
  • Pan Witold Koziński - Wiceprezes Narodowego Banku Polskiego1,
  • Pan Maciej H. Grabowski - Przedstawiciel Ministra Finansów2,
  • Pani Czesława Ostrowska - Przedstawiciel Ministra Pracy i Polityki Społecznej, Pan Jerzy Pruski - Przedstawiciel Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej.
 • KNF jednogłośnie udzieliła zezwolenia na utworzenie przez PKO BP BANKOWY Powszechne Towarzystwo Emerytalne SA:
  PKO Dobrowolnego Funduszu Emerytalnego.

  Przedmiotem działalności funduszu będzie prowadzenie indywidualnych kont emerytalnych (IKE) i indywidualnych kont zabezpieczenia emerytalnego (IKZE). Zezwolenie na utworzenie funduszu jest równoznaczne z zatwierdzeniem jego statutu. Funkcję banku depozytariusza będzie pełnił BRE Bank SA. Fundusz nabywa osobowość prawną z chwilą wpisania do rejestru funduszy prowadzonego przez Sąd Okręgowy w Warszawie.

 • Komisja jednogłośnie udzieliła zezwolenia na utworzenie przez Powszechne Towarzystwo Emerytalne PZU SA:
  Dobrowolnego Funduszu Emerytalnego PZU.

  Przedmiotem działalności funduszu będzie prowadzenie indywidualnych kont zabezpieczenia emerytalnego (IKZE). Zezwolenie na utworzenie funduszu jest równoznaczne z zatwierdzeniem jego statutu. Funkcję banku depozytariusza będzie pełnił ING Bank Śląski SA. Fundusz nabywa osobowość prawną z chwilą wpisania do rejestru funduszy prowadzonego przez Sąd Okręgowy w Warszawie.

 • KNF jednogłośnie wyraziła zgodę na powołanie:
  Pani Ewy Lipińskiej na Członka Zarządu Towarzystwa Ubezpieczeń Europa SA i Towarzystwa Ubezpieczeń na Życie Europa SA.
 • Komisja jednogłośnie udzieliła zgody na dalsze zawieszenie, od dnia 25 listopada do dnia 5 grudnia 2011 r. włącznie, zbywania i odkupywania jednostek uczestnictwa:
  subfunduszy Superfund A, Superfund B, Superfund C i Superfund GoldFuture wydzielonych w ramach Superfund SFIO,
  Superfund Trend Podstawowy SFIO,
  Superfund Trend Bis Powiązany FIO,
  Superfund Trend Plus Powiązany FIO.

  Jednocześnie KNF zobowiązała ww. fundusze inwestycyjne zarządzane przez Superfund Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA do podejmowania w okresie zawieszenia wszelkich działań mających na celu wznowienie zbywania i odkupywania jednostek uczestnictwa funduszy, w szczególności zmierzających do dokonania wiarygodnej wyceny ich aktywów.

  Komisja zobowiązała też ww. fundusze do wznowienia zbywania i odkupywania jednostek uczestnictwa funduszy w następnym dniu roboczym po ustaniu przyczyn zawieszenia zbywania i odkupywania jednostek uczestnictwa.

 • KNF jednogłośnie nałożyła na dwie osoby fizyczne – działające w porozumieniu jako akcjonariusze spółek publicznych, kary pieniężne w wysokości 250 tysięcy złotych na każdą z dwóch ww. osób za dwudziestodwukrotne naruszenie obowiązków informacyjnych związanych ze znacznymi pakietami akcji spółek publicznych One-2-One SA, Procad SA i PTS Plast – Box SA, polegające na niezawiadomieniu w ustawowym terminie spółki i KNF o zmianach łącznego udziału w ogólnej liczbie głosów w ww. spółkach w okresie listopad 2008 r. – wrzesień 2010 r.:
  pięciu przypadkach zwiększenia/ zmniejszenia łącznego udziału powyżej 5 %,
  pięciu przypadkach zwiększenia/ zmniejszenia łącznego udziału powyżej 10 %,
  pięciu przypadkach zwiększenia/ zmniejszenia łącznego udziału powyżej 15 %,
  siedmiu przypadkach zwiększenia/ zmniejszenia dotychczas posiadanego łącznego udziału ponad 10 % ogólnej liczby głosów o co najmniej 2 %.
 • Komisja jednogłośnie zezwoliła na zmianę statutu:
  ING Otwartego Funduszu Emerytalnego,
  Pekao Otwartego Funduszu Emerytalnego,
  PKO BP BANKOWY Otwartego Funduszu Emerytalnego.
 • KNF zapoznała się z informacją o:
  wdrożeniu systemu nadzoru nad dostawcami usług płatniczych,
  sytuacji finansowej powszechnych towarzystw emerytalnych w I połowie br.
 • Kolejne posiedzenia Komisji są zaplanowane na: 6 grudnia 2011 r.
  • 20 grudnia 2011 r.
  • 10 stycznia 2012 r.
  • 24 stycznia 2012 r.
  • 7 lutego 2012 r.
  • 21 lutego 2012 r.
  • 6 marca 2012 r.
  • 20 marca 2012 r.
  • 3 kwietnia 2012 r.
 • 1 Pan W.Koziński nie brał udziału w głosowaniu w sprawie opisanej w pkt 5.
  2 Pan M.Grabowski nie brał udziału w głosowaniu w sprawie opisanej w pkt 5.