Komunikat z 256. posiedzenia Komisji Nadzoru Finansowego w dniu 12 maja 2015 r.

Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter

knf.01.400x2371.   W dwieście pięćdziesiątym szóstym posiedzeniu Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) wzięli udział:

Pan Andrzej Jakubiak – Przewodniczący Komisji Nadzoru Finansowego,
Pan Wojciech Kwaśniak – Zastępca Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego,
Pan Lesław Gajek – Zastępca Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego,
Pani Anna Trzecińska – Wiceprezes Narodowego Banku Polskiego,
Pan Ludwik Kotecki – Przedstawiciel Ministra Finansów1,
Pan Jacek P. Męcina – Przedstawiciel Ministra Pracy i Polityki Społecznej2,
Pan Jerzy Pruski – Przedstawiciel Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

2.   KNF jednogłośnie wyraziła zgodę na powołanie:

Pana Marcina Kasperskiego na stanowisko Prezesa Zarządu Banku Spółdzielczego w Werbkowicach,
Pani Katarzyny Lalik na stanowisko Prezesa Zarządu Banku Spółdzielczego w Zatorze,
Pani Bożeny Ładosz na stanowisko Prezesa Zarządu Banku Spółdzielczego w Reszlu,
Pani Anny Przygody na stanowisko Prezesa Zarządu Banku Spółdzielczego w Kadzidle,
Pana Arkadiusza Staszczaka na stanowisko Prezesa Zarządu Banku Spółdzielczego w Łęcznej.

3.  Komisja jednogłośnie stwierdziła brak podstaw do zgłoszenia sprzeciwu wobec zamiaru pośredniego nabycia przez Ferdinand Porsche Familien-Privatstiftung z Austrii akcji Volkswagen Bank Polska SA w liczbie zapewniającej przekroczenie 50% liczby głosów na walnym zgromadzeniu.

4.  KNF jednogłośnie nałożyła na 16 biur usług płatniczych kary pieniężne w wysokości po 900 złotych na każde z biur, za naruszenie obowiązków określonych w ustawie o usługach płatniczych, polegające na:

  • nieprzekazaniu KNF w ustawowym terminie informacji o łącznej wartości i liczbie transakcji płatniczych wykonanych w II lub III kwartale 2014 r. albo niezłożeniu KNF w ustawowym terminie dokumentu potwierdzającego zawarcie kolejnej umowy gwarancji bankowej albo ubezpieczeniowej albo umowy ubezpieczenia zawartej przed upływem terminu obowiązywania umowy poprzedniej.
  • Ukarane biura usług płatniczych to 16 osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, dla których świadczenie usług płatniczych to działalność dodatkowa. Wysokość poszczególnych kar odpowiada około połowie wysokości aktualnego minimalnego miesięcznego wynagrodzenia za pracę. W przypadku ponownych naruszeń obowiązków przez te biura usług płatniczych, KNF rozważy nałożenie wyższych kar.

KNF przypomina biurom usług płatniczych o ich obowiązkach prawnych wynikających z ustawy o usługach płatniczych. Więcej informacji na temat tych obowiązków można znaleźć w broszurze wydanej przez KNF.

Jaka jest różnica między biurem usług płatniczych a krajową instytucją płatniczą?

5.  Komisja zapoznała się z informacjami na temat:

  • sytuacji banków w 2014 r.,
  • sytuacji banków spółdzielczych i zrzeszających w 2014 r.,
  • sytuacji spółdzielczych kas oszczędnościowo – kredytowych w 2014 r.,
  • sytuacji krajowych instytucji płatniczych i biur usług płatniczych w 2014 r.,
  • zbywania na terytorium Polski tytułów uczestnictwa emitowanych przez fundusze zagraniczne w 2014 r.,
  • wykonania planu kontroli dla podmiotów sektora ubezpieczeniowego i emerytalnego w 2014 r.

6.  Kolejne posiedzenia KNF są zaplanowane na:

  • 26 maja 2015 r.
  • 9 czerwca 2015 r.
  • 23 czerwca 2015 r.
  • 7 lipca 2015 r.

1 Pan L.Kotecki nie brał udziału w omawianiu i głosowaniu spraw opisanych w pkt 2c, 2e, 3 komunikatu.
2 Pan J.Męcina nie brał udziału w omawianiu i głosowaniu spraw opisanych w pkt 2, 3, 4, 5 komunikatu.

Źródło: Komisja Nadzoru Finansowego