Komunikat z 234. posiedzenia Komisji

Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter

 

knf.01.400x237W dwieście trzydziestym czwartym posiedzeniu Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) wzięli udział:

 • Pan Andrzej Jakubiak – Przewodniczący Komisji Nadzoru Finansowego,
 • Pan Wojciech Kwaśniak – Zastępca Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego,
 • Pan Witold Koziński – Wiceprezes Narodowego Banku Polskiego,
 • Pan Ludwik Kotecki – Przedstawiciel Ministra Finansów,
 • Pan Jerzy Pruski – Przedstawiciel Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

KNF jednogłośnie zezwoliła na połączenie Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego SA i Nordea Bank Polska SA poprzez przeniesienie całego majątku Nordea Bank Polska SA na Powszechną Kasę Oszczędności Bank Polski SA.

Komisja jednogłośnie nałożyła na Benefia Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie SA Vienna Insurance Group karę pieniężną w wysokości 1 miliona 500 tysięcy złotych za naruszenie art. 30 ust. 1 i art. 153 ustawy o działalności ubezpieczeniowej w ramach działalności inwestycyjnej prowadzonej w okresie od października 2010 r. do lipca 2012 r.

Zakład ubezpieczeń inwestował m.in. w obligacje i akcje podmiotów powiązanych osobowo i kapitałowo, o niskim kapitale zakładowym, które powstały i wyemitowały obligacje w krótkim czasie przed dokonaniem inwestycji, a w zakładzie ubezpieczeń nie istniały analizy ich sytuacji finansowej. Niejednokrotnie nabywano wszystkie wyemitowane przez dany podmiot papiery wartościowe oraz instrumenty finansowe z długim terminem wykupu lub z opcją wykupu poprzez wydanie obligacji nowej emisji. Brak było zabezpieczenia inwestycji lub wartość zabezpieczeń nie była wystarczająca z punktu widzenia standardów inwestycyjnych zakładów ubezpieczeń na lokowanie środków w instrumenty, które nie były dopuszczone do obrotu zorganizowanego oraz na koncentrację zaangażowania w akcje i obligacje tych samych podmiotów. Inwestycje były dokonywane niezgodnie z obowiązującymi w zakładzie ubezpieczeń regulacjami wewnętrznymi, osobiście przez byłych członków zarządu z pominięciem komitetu inwestycyjnego i bez wymaganej zgody rady nadzorczej.

Ustalając wysokość kary, KNF wzięła pod uwagę, że do wykrycia nieprawidłowości przyczyniła się aktywność zakładu ubezpieczeń, który podjął też działania służące wyeliminowaniu negatywnych skutków nieprawidłowości oraz ograniczeniu możliwości ich wystąpienia w przyszłości, współpracując z KNF i organami wymiaru sprawiedliwości. Komisja uwzględniła również fakt, że nie doszło do naruszenia interesów ubezpieczonych, uposażonych i uprawnionych z zawartych przez towarzystwo umów ubezpieczenia, a sytuacja finansowa zakładu ubezpieczeń pozostaje stabilna.

Kolejne posiedzenia KNF są zaplanowane na:

 • 7 października 2014 r.
 • 21 października 2014 r.
 • 4 listopada 2014 r.
 • 18 listopada 2014 r.
 • 2 grudnia 2014 r.
 • 16 grudnia 2014 r.
 • 8 stycznia 2015 r.

Źródło: Komisja Nadzoru Finansowego