Komunikat z 229. posiedzenia Komisji Nadzoru Finansowego w dniu 2 września 2014 r.

Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter

knf.01.400x267W dwieście dwudziestym dziewiątym posiedzeniu Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) wzięli udział:

 • Pan Andrzej Jakubiak – Przewodniczący Komisji Nadzoru Finansowego,
 • Pan Wojciech Kwaśniak – Zastępca Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego,
 • Pan Lesław Gajek – Zastępca Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego,
 • Pan Witold Koziński – Wiceprezes Narodowego Banku Polskiego,
 • Pan Ludwik Kotecki – Przedstawiciel Ministra Finansów,
 • Pan Jacek P. Męcina – Przedstawiciel Ministra Pracy i Polityki Społecznej1,
 • Pan Jerzy Pruski – Przedstawiciel Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej2.

KNF jednogłośnie stwierdziła brak podstaw do zgłoszenia sprzeciwu co do planowanego bezpośredniego nabycia przez Powszechny Zakład Ubezpieczeń SA akcji Link4 Towarzystwa Ubezpieczeń SA w liczbie zapewniającej przekroczenie 50% liczby głosów na walnym zgromadzeniu.

Oceniając wniosek, KNF wzięła w szczególności pod uwagę kondycję finansową i rękojmię inwestora, plan działalności zakładu ubezpieczeń oraz złożone przez inwestora zobowiązania dotyczące m.in.:

  • ładu korporacyjnego,
  • adekwatności kapitałowej,
  • ewentualnego wsparcia kapitałowego,
  • polityki dywidendowej,
  • uczestnictwa w procesie przygotowania zakładu ubezpieczeń do wymogów określonych w dyrektywie Wypłacalność II,
  • standardów obsługi klienta.

Komisja jednogłośnie stwierdziła brak podstaw do zgłoszenia sprzeciwu wobec planowanego bezpośredniego nabycia przez BNP Paribas SA z Francji akcji Banku Gospodarki Żywnościowej SA w liczbie zapewniającej przekroczenie 50% liczby głosów na walnym zgromadzeniu.

Oceniając rękojmię wykonywania obowiązków akcjonariusza w sposób należycie zabezpieczający interesy klientów banku i zapewniający bezpieczeństwo depozytów, KNF wzięła pod uwagę m.in. sytuację finansową grupy BNP Paribas, w tym opinię jej nadzorcy macierzystego, przewidziany plan działalności banku uwzględniający w szczególności zakładane zmienionym porozumieniem zawartym ze zbywającym akcje wsparcie przez grupę Rabobank procesu przejmowania banku oraz złożone przez BNP Paribas zobowiązania dotyczące ostrożnego i stabilnego zarządzania bankiem w zakresie m.in.:

  • ładu korporacyjnego,
  • ewentualnego wsparcia kapitałowego,
  • polityki dywidendowej,
  • połączenia BGŻ z BNP Paribas Bank Polska poprzez przejęcie działalności BNP Paribas Bank Polska przez BGŻ oraz prowadzenia działalności połączonego banku pod firmą zawierającą nazwę „Bank Gospodarki Żywnościowej” lub jej skrót „BGŻ”,
  • przeniesienia wybranych obszarów korporacyjnej działalności bankowej BNP Paribas SA Oddział w Polsce do połączonego banku,
  • połączenia działalności Sygma Banque SA Oddział w Polsce z działalnością połączonego banku,
  • poparcia udziału połączonego banku w ustalaniu stawek WIBOR,
  • notowania akcji połączonego banku na rynku regulowanym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie oraz zwiększenia ilości akcji połączonego banku w wolnym obrocie do co najmniej 25% plus jedna akcja; osiągnięcie deklarowanej ilości akcji w wolnym obrocie odbędzie się w następujący sposób:
   • do 30 czerwca 2016 r., z zastrzeżeniem, że gdyby osiągnięcie deklarowanej ilości akcji w wolnym obrocie w terminie było nieuzasadnione z uwagi na wystąpienie nieprzewidzianych lub wyjątkowych warunków rynkowych lub narażałoby grupę BNP Paribas na nieuzasadnione straty finansowe, BNP Paribas niezwłocznie przystąpi do rozmów z KNF, w celu uzgodnienia zmienionego harmonogramu osiągnięcia takiej ilości akcji w wolnym obrocie; oraz
   • zwiększenie ilości akcji połączonego banku w wolnym obrocie do co najmniej 25% plus jedna akcja do końca 2018 r., z zastrzeżeniem, że gdyby osiągnięcie deklarowanej ilości akcji w wolnym obrocie w terminie było nieuzasadnione z uwagi na wystąpienie nieprzewidzianych lub wyjątkowych warunków rynkowych lub narażałoby grupę BNP Paribas na nieuzasadnione straty finansowe, BNP Paribas niezwłocznie przystąpi do rozmów z KNF, w celu uzgodnienia zmienionego harmonogramu osiągnięcia takiej ilości akcji w wolnym obrocie.

Jednocześnie KNF krytycznie oceniła postępowanie dotychczasowego dominującego akcjonariusza BGŻ w zakresie przestrzegania standardów ładu korporacyjnego oraz przyjętych zobowiązań, zwłaszcza zaś założonego pierwotnie sposobu wycofania się z inwestycji w akcje banku. KNF wzięła jednak pod uwagę, że ostatecznie grupa Rabobank wykonała zobowiązania inwestorskie zapadające do daty decyzji KNF oraz że ostatecznie uzgodniono w zmienionym porozumieniu BNP Paribas z grupą Rabobank okresowe pozostanie przez grupę Rabobank mniejszościowym akcjonariuszem BGŻ, a tym samym ponoszenie przez grupę Rabobank współodpowiedzialności za działanie banku.

KNF jednogłośnie odmówiła:

 • zatwierdzenia Pana Rafała Matusiaka na stanowisku Prezesa Zarządu Krajowej Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo – Kredytowej,
 • wyrażenia zgody na powołanie Pana Tomasza Bagińskiego – Głównego Księgowego Krajowej Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo – Kredytowej na stanowisko Członka Zarządu Krajowej Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo – Kredytowej

ze względu na brak rękojmi ostrożnego i stabilnego zarządzania Kasą Krajową, tj. niespełnianie jednego z wymogów, o których mowa w art. 51 ust. 3 ustawy o skok.

Ustalenie braku rękojmi jest konsekwencją dotychczasowego sposobu pełnienia swych funkcji przez prezesa i głównego księgowego Kasy Krajowej. Kasa Krajowa nie wypełniała w należyty sposób ustawowych obowiązków wynikających z art. 42 ustawy o skok w zakresie zapewnienia stabilności finansowej kas, a w szczególności udzielania kasom wsparcia finansowego ze środków funduszu stabilizacyjnego oraz sprawowania kontroli nad kasami dla zapewnienia bezpieczeństwa zgromadzonych w nich oszczędności oraz zgodności działalności kas z przepisami prawa. O niewystarczającej jakości działań Kasy Krajowej w zakresie wspierania kas świadczy utrzymująca się złożona sytuacja ekonomiczno-finansowa sektora SKOK.

Prezes zarządu i główny księgowy ponoszą w ramach przypisanych im obowiązków odpowiedzialność za nieprawidłowości w działaniu Kasy Krajowej, stwierdzone m.in. przez inspekcje KNF.

Zastrzeżenia KNF budzi w szczególności:

  • przyjęcie niejednoznacznych i niezapewniających kasom równego dostępu kryteriów udzielania pomocy w formie obejmowania udziałów w kasach przez Kasę Krajową oraz uzależnienie udzielenia pomocy od nawiązania przez kasy relacji biznesowych z podmiotami z grupy SKOK,
  • brak jednoznacznych zasad udzielania kredytów ze środków funduszu stabilizacyjnego, co stwarzało możliwość wysokiej uznaniowości przy podejmowaniu decyzji o pomocy, w szczególności w zakresie darowizn i umorzenia udzielonego kasom kredytu stabilizacyjnego i kredytu restrukturyzacyjnego,
  • udzielanie darowizn na cele niezwiązane z działalnością Kasy Krajowej; brak określenia kryteriów i warunków udzielania darowizn,
  • udzielenie poręczenia za podmiot niebędący członkiem Kasy Krajowej, co nie mieści się w jej ustawowym zakresie działania,
  • utrzymywanie rozbudowanej grupy SKOK, tworzonej przez spółki, w których Kasa Krajowa posiada udziały bezpośrednie i pośrednie lub posiada powiazania kapitałowe, organizacyjne bądź personalne; Kasa Krajowa nie przedstawiła uzasadnienia czy przyjęte rozwiązania w zakresie współpracy z podmiotami zależnymi i innymi podmiotami zewnętrznymi są zasadne, zarówno pod względem ponoszonych kosztów, jak i jakości świadczonych usług; zasady nadzoru właścicielskiego nad spółkami zależnymi, w istotnych aspektach, nie zostały określone procedurami,
  • nieprawidłowości w procesie planowania i przeprowadzania kontroli w kasach oraz w postępowaniu pokontrolnym,
  • niedołożenie należytej staranności zarówno przy wieloletnim planowaniu finansowym, jak i przy planowaniu budżetu na 2014 r.,
  • zmienna prezentacja sytuacji finansowej Kasy Krajowej,
  • niezrealizowanie zaleceń inspekcji KNF w kluczowych obszarach działalności Kasy Krajowej, za które odpowiadali prezes i główny księgowy.

Komisja jednogłośnie wyraziła zgodę na powołanie:

 • Pana Wojciecha Backiela na stanowisko Członka Zarządu Powszechnego Towarzystwa Emerytalnego PZU SA.

KNF jednogłośnie nałożyła na SGB – Bank SA karę pieniężną w wysokości 70 tysięcy złotych za naruszenie art. 107 ust. 1 pkt 1 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi poprzez niedokonanie zawiadomienia KNF o zamiarze zbycia akcji Domu Maklerskiego BDM SA w terminie nie późniejszym niż na 14 dni przed planowanym zbyciem, w wyniku którego udział SGB – Bank SA w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu oraz w kapitale zakładowym Domu Maklerskiego BDM SA spadł poniżej 10%.

Komisja jednogłośnie nałożyła na MTU Moje Towarzystwo Ubezpieczeń SA karę pieniężną w wysokości 40 tysięcy złotych za niewypłacenie w ustawowym terminie odszkodowań z obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych oraz niewywiązanie się w ustawowym terminie z obowiązku poinformowania osoby występującej z roszczeniem, że odszkodowanie jej nie przysługuje lub przysługuje w innej wysokości niż określona w zgłoszonym roszczeniu.

KNF jednogłośnie zezwoliła na zmianę statutów:

 • Amplico Otwartego Funduszu Emerytalnego,
 • Amplico Powszechnego Towarzystwa Emerytalnego SA,
 • MetLife Amplico Dobrowolnego Funduszu Emerytalnego

Komisja zapoznała się z informacją na temat:

 • badania i oceny nadzorczej (BION) towarzystw funduszy inwestycyjnych (TFI) za 2013 r.

Kolejne posiedzenia KNF są zaplanowane na:

 • 8 września 2014 r.
 • 23 września 2014 r.
 • 7 października 2014 r.

1. Pan J.Męcina nie brał udziału w omawianiu i głosowaniu spraw opisanych w pkt 3, 6, 7, 9 komunikatu.

2. Pan J.Pruski nie brał udziału w omawianiu i głosowaniu spraw opisanych w pkt 6 komunikatu.

Źródło: Komisja Nadzoru Finansowego