Komunikat z 218. posiedzenia Komisji Nadzoru Finansowego w dniu 30 czerwca 2014 r.

Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter

knf.01.400x267W dwieście  osiemnastym posiedzeniu Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) wzięli udział:

 • Pan Andrzej Jakubiak - Przewodniczący Komisji Nadzoru Finansowego,
 • Pan Wojciech Kwaśniak - Zastępca Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego,
 • Pan Lesław Gajek - Zastępca Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego,
 • Pan Jerzy Pruski - Przedstawiciel Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

KNF jednogłośnie stwierdziła, że Dom Maklerski IDM SA nie jest w stanie, z powodów ściśle związanych z sytuacją finansową, wykonać ciążących na nim zobowiązań wynikających z roszczeń inwestorów i nie jest możliwe ich wykonanie w najbliższym czasie.

Uchwałę podjęto na podstawie art. 133 ust. 2 pkt 3 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi.  Uchwała  KNF  stanowi   formalną   przesłankę   możliwego   uruchomienia  systemu rekompensat  prowadzonego  w  celu  ochrony  inwestorów  przez  Krajowy  Depozyt  Papierów Wartościowych SA (KDPW).

W decyzji KNF z dnia 30 maja 2014 r. w sprawie cofnięcia Domowi Maklerskiemu IDM SA zezwolenia na prowadzenie działalności maklerskiej wyznaczono termin ostatecznego zakończenia działalności maklerskiej w pełnym zakresie do dnia 30 czerwca 2014 r. W związku z tym dzień 30 czerwca 2014 r. jest ostatnim dniem, w których istnieje możliwość stwierdzenia przez KNF okoliczności, o których mowa w art. 133 ust. 2 pkt 3 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi.

Zasady działania systemu rekompensat są określone w dziale V ustawy o obrocie instrumentami finansowymi oraz w Regulaminie funkcjonowania systemu rekompensat KDPW.

Komisja wydała wytyczne dla zakładów ubezpieczeń i reasekuracji dotyczące reasekuracji biernej i retrocesji.

Wytyczne stanowią ramy dla poprawnej identyfikacji, pomiaru, monitorowania i raportowania ryzyk związanych z reasekuracją, a także zarządzania nimi. Są one zbiorem zalecanych działań w stosunku do wewnętrznych systemów kontroli, które pośrednio i bezpośrednio powinny zapewniać wdrożenie odpowiednich standardów w ramach wszystkich procesów związanych z reasekuracją.

KNF oczekuje, że wytyczne zostaną wprowadzone do dnia  1 stycznia 2015 r.

Wyniki głosowania KNF: 3 głosy za wydaniem wytycznych (A.Jakubiak, W.Kwaśniak, L.Gajek), 1 głos wstrzymujący się (J.Pruski).

Tekst wytycznych  dotyczących reasekuracji.

KNF zapoznała się z informacjami na temat:

 • sytuacji banków w I kwartale 2014 r.,
 • sytuacji banków spółdzielczych i zrzeszających w I kwartale 2014 r. oraz o efektywności placówek banków spółdzielczych utworzonych w latach 2011 – 2012,
 • sytuacji spółdzielczych kas oszczędnościowo – kredytowych w I kwartale 2014 r.,
 • sytuacji krajowych instytucji płatniczych i biur usług płatniczych w I kwartale 2014 r.,
 • projektu Wypłacalność II,
 • testów stresu zakładów ubezpieczeń i reasekuracji za 2013 r.,
 • pracowniczych programów emerytalnych w 2013 r.
 • prac zespołu ds. projektu zmian regulacji rynku towarów giełdowych.

Kolejne posiedzenia Komisji są zaplanowane na:

 • 8 lipca 2014 r.
 • 22 lipca 2014 r.
 • 5 sierpnia 2014 r.
 • 26 sierpnia 2014 r.
 • 8 września 2014 r.
 • 23 września 2014 r.
 • 7 października 2014 r.

Źródło: Komisja Nadzoru Finansowego