Komunikat w sprawie zezwolenia na połączenie Banku Zachodniego WBK i Kredyt Banku

Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter

knf.01.250x98Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) na posiedzeniu w dniu 4 grudnia 2012 r. jednogłośnie zezwoliła na połączenie Banku Zachodniego WBK SA i Kredyt Banku SA przez przeniesienie całego majątku Kredyt Banku SA na Bank Zachodni WBK SA.

Oceniając wniosek, KNF wzięła w szczególności pod uwagę plan połączenia banków, biznesplan połączonego banku na okres trzyletni zawierający informacje na temat przygotowania i planowanego przebiegu prac łączeniowych dotyczące m.in. sposobu zabezpieczenia interesów klientów i akcjonariuszy mniejszościowych oraz dodatkowe zobowiązania związane z ostrożnym i stabilnym funkcjonowaniem połączonego banku złożone przez Banco Santander SA z Hiszpanii w związku z planowanym istotnym zwiększeniem udziału Grupy Santander w rynku polskim w zakresie m.in.:

  • uporządkowania struktury i działalności podmiotów zależnych Grupy Santander w Polsce, w tym użycia dostępnych środków w celu doprowadzenia do uczynienia Santander Consumer Bank SA podmiotem bezpośrednio zależnym od połączonego banku do dnia 31 marca 2014 r. oraz uczynienia Santander Consumer Finance SA podmiotem bezpośrednio zależnym od Santander Consumer Bank SA nie później niż dziewięć miesięcy od wprowadzenia nowelizacji Rekomendacji T,
  • pozycji połączonego banku w Grupie Santander,
  • udziału w radzie nadzorczej połączonego banku przynajmniej połowy niezależnych członków,
  • zwiększenia płynności akcji (free float) na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) do poziomu co najmniej 25% do dnia 1 kwietnia 2013 r. oraz 30% (lub ostatecznie ponad 30%) do dnia 31 grudnia 2014 r., a następnie do utrzymywania płynności akcji co najmniej na tym poziomie lub rozważenia dalszego zwiększenia płynności akcji do poziomu 40%,
  • wprowadzenia akcji Banco Santander SA do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) do dnia 31 grudnia 2014 r.

Jednocześnie KNF jednogłośnie stwierdziła brak podstaw do zgłoszenia sprzeciwu wobec planowanego bezpośredniego nabycia przez KBC Group NV z Belgii, za pośrednictwem KBC Bank NV, akcji Banku Zachodniego WBK SA w liczbie zapewniającej przekroczenie 10% głosów na walnym zgromadzeniu, nie powodującej jednak przekroczenia 20% głosów na walnym zgromadzeniu.