Komunikat w sprawie Solar Company

Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter

knf.01.356x142W związku z wątpliwościami co do prawidłowości i rzetelności informacji okresowych oraz prawidłowości prowadzenia ksiąg rachunkowych przez spółkę Solar Company SA, na podstawie art. 68 ust. 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, Przewodniczący Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) zlecił spółce Ernst&Young Audit sp. z o.o. kontrolę tych informacji i ksiąg rachunkowych.

Działając na podstawie zlecenia kontrolujący jest uprawniony do żądania od emitenta, w czasie prowadzenia kontroli, udostępnienia informacji i dokumentów niezbędnych do jej prowadzenia.

Kontrola obejmuje analizę wybranych transakcji i zdarzeń znajdujących odzwierciedlenie w skonsolidowanych sprawozdaniach finansowych i sprawozdaniach finansowych Spółki zawartych w raportach okresowych i skonsolidowanych raportach okresowych za rok obrotowy 2011, za pierwszy kwartał 2012 r., pierwsze półrocze 2012 r. i trzeci kwartał 2012 r., które mogą budzić wątpliwości w zakresie prawidłowości i  rzetelności informacji okresowych oraz prawidłowości prowadzenia ksiąg rachunkowych przez spółkę Solar Company SA.

Wnioski z kontroli  zostaną przedstawione w formie raportu z przeprowadzonych prac, w którym spółka Ernst&Young Audit sp. z o.o., zgodnie z przewidywanym w art. 68 ust. 3 ustawy o ofercie końcowym wynikiem kontroli, wskaże i uzasadni:

  • czy wątpliwości KNF co do prawidłowości i rzetelności informacji okresowych oraz prawidłowości prowadzenia ksiąg rachunkowych przez spółkę Solar Company SA są uzasadnione.
  • czy w trakcie kontroli spółka Ernst&Young Audit sp. z o.o. stwierdziła nieprawidłowości w zakresie informacji okresowych oraz ksiąg rachunkowych emitenta.

Przewodniczący KNF skierował również do Sądu Okręgowego w Poznaniu oświadczenie o wstąpieniu do postępowania cywilnego o stwierdzenie nieważności, ewentualnie uchylenie uchwał nr WZA.41/01/13 i WZA.43/01/13 podjętych na nadzwyczajnym walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Solar Company SA w dniu 3 stycznia 2013 r. (sygn. akt IX GC 130/13/2).

Zgodnie z art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 21 lipca 2006 r. o nadzorze nad rynkiem finansowym, w sprawach cywilnych wynikających ze stosunków związanych z uczestnictwem w obrocie na rynku finansowym albo dotyczących podmiotów wykonujących działalność na tym rynku Przewodniczącemu KNF przysługują uprawnienia prokuratora wynikające z przepisów ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego. Na podstawie art. 60 Kodeksu postępowania cywilnego prokurator może w ramach postępowania składać oświadczenia i zgłaszać wnioski, jakie uzna za celowe, oraz przytaczać fakty i dowody na ich potwierdzenie. Od chwili, kiedy prokurator zgłosił udział w postępowaniu, należy mu doręczać pisma procesowe, zawiadomienia o terminach i posiedzeniach oraz orzeczenia sądowe. Prokurator może zaskarżyć każde orzeczenie sądowe, od którego służy środek odwoławczy.

Należy podkreślić, że prokurator nie jest związany z żadną ze stron postępowania, a jego stanowisko jest w pełni samodzielne (art. 60 § 1 Kodeksu postępowania cywilnego).

Źródło: Komisja Nadzoru Finansowego