Komunikat w sprawie podejrzenia manipulacji akcjami Investment Friends

Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter

knf.01.400x237Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) w dniu 14 sierpnia 2014 r. jednogłośnie1 przekazała do publicznej wiadomości informację o złożeniu do Prokuratury Okręgowej w Warszawie zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa z art. 183 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi

w związku z podejrzeniem dokonania manipulacji instrumentem finansowym  tj. akcjami spółki Investment Friends SA z siedzibą w Płocku (ISIN PLBDVR000018) notowanej na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, w okresie od 14 lipca 2014 r. do 6 sierpnia 2014 r., polegającej na:

  • składaniu zleceń i zawieraniu transakcji wprowadzających w błąd co do rzeczywistego popytu, podaży oraz ceny instrumentu finansowego, o czym mowa w art. 39 ust. 2 pkt 1 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi,
  • składaniu zleceń i zawieraniu transakcji powodujących nienaturalne oraz sztuczne ustalenie się ceny instrumentu finansowego, o czym mowa w art. 39 ust. 2 pkt 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi.

Czynności sprawdzające przeprowadzone przez Urząd Komisji Nadzoru Finansowego (UKNF) pozwalają na powzięcie uzasadnionego podejrzenia, że w okresie od 14 lipca 2014 r. do 6 sierpnia 2014 r. mogło dojść do dokonania manipulacji instrumentem finansowym tj. akcjami spółki Investment Friends SA (dalej: spółka), notowanej na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, polegającej na składaniu zleceń i zawieraniu transakcji wprowadzających w błąd co do rzeczywistego popytu, podaży oraz ceny instrumentu finansowego, o czym mowa w art. 39 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi, a także powodujących nienaturalne oraz sztuczne ustalenie się ceny instrumentu finansowego, o czym mowa w art. 39 ust. 2 pkt 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi.

W badanym okresie zaobserwowano znaczny wzrost obrotów akcjami spółki. W okresie poprzedzającym dokonanie manipulacji, obejmującym sesje giełdowe w dniach 1 lipca 2014 r. – 11 lipca 2014 r., średnia dzienna wartość obrotów kształtowała się na poziomie ok. 255.000 zł. W okresie dokonania manipulacji, obejmującym sesje giełdowe w dniach 14 lipca 2014 r. – 6 sierpnia 2014 r. średnia dzienna wartość obrotów kształtowała się na poziomie ok. 3.597.000 zł, przy czym w okresie od 31 lipca 2014 r. do 6 sierpnia 2014 r. średnia wartość obrotów wyniosła ok. 8.633.000 zł.

Ustalono, iż ok. 60% obrotów wygenerowane zostało przez dwóch inwestorów, przy czym ok. 60% obrotów zrealizowanych przez ww. inwestorów wygenerowano w transakcjach, które zawarli one między sobą. Ponadto ustalono szereg okoliczności wskazujących na potencjalny związek pomiędzy ww. inwestorami  a osobami i podmiotami, co do których wielokrotnie składano do prokuratury zawiadomienia o podejrzeniu dokonania manipulacji instrumentem finansowym.

W ocenie KNF wyżej opisane okoliczności uzasadniają powzięcie podejrzenia, iż transakcje na akcjach zrealizowane zostały w przeważającej mierze w porozumieniu. Analiza zleceń składanych przez uczestników porozumienia oraz zawieranych przez nich transakcji stanowi podstawę powzięcia uzasadnionego podejrzenia, iż dopuścili się oni manipulacji akcjami spółki, polegającej na składaniu zleceń oraz zawieraniu transakcji wprowadzających innych uczestników obrotu w błąd co do rzeczywistego popytu, podaży oraz ceny akcji spółki, a także powodujących nienaturalne oraz sztuczne ustalenie się ceny akcji spółki.

Mając na uwadze powyższe, zdaniem KNF zasadne jest przekazanie do publicznej wiadomości informacji o złożeniu do Prokuratury Okręgowej w Warszawie zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa z art. 183 ust. 1 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, w związku z podejrzeniem dokonania manipulacji akcjami Investment Friends SA w okresie od 14 lipca 2014 r. do 6 sierpnia 2014 r. Przekazanie do publicznej wiadomości informacji w powyższym zakresie ma na celu ochronę interesów inwestorów, a także kształtowanie świadomości prawnej uczestników rynku kapitałowego poprzez utwierdzanie w nich prawidłowych postaw wobec prawa oraz uświadomienie, że KNF sprawuje efektywny nadzór nad obrotem instrumentami finansowymi i na bieżąco reaguje na naruszenie przepisów prawa w zakresie objętym nadzorem KNF.

Źródło: Komisja Nadzoru Finansowego

(1) W głosowaniu wzięli udział: A.Jakubiak – Przewodniczący KNF, L.Gajek – Zastępca Przewodniczącego KNF, W.Koziński – Wiceprezes Narodowego Banku Polskiego, L.Kotecki – Przedstawiciel Ministra Finansów, J.Męcina – Przedstawiciel Ministra Pracy i Polityki Społecznej.