Kolejne banki informują o swoich kosztach wakacji kredytowych

Kolejne banki informują o swoich kosztach wakacji kredytowych
Fot. stock.adobe.com/bluraz
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Banki BNP Paribas, Bank Handlowy, Pekao SA, Santander Bank, Bank Millennium oraz Alior podają szacunkowe koszty jakie poniosą w związku z wakacjami kredytowymi.

BNP Paribas Bank Polska szacuje wpływ wakacji kredytowych na 700-915 mln zł

„Zgodnie z Międzynarodowym Standardem Sprawozdawczości Finansowej 9 szacunek wpływu bazuje na wyliczeniu prognozowanej wartości bilansowej brutto portfela kredytów hipotecznych w oparciu o przepływy pieniężne, uwzględniające możliwość zawieszenia, zdyskontowane oryginalną efektywną stopą procentową, co zostaje następnie rozpoznane w rachunku wyników, w wyniku z tytułu odsetek” – poinformował Bank w komunikacie.

„Przy założeniu, że od 50 proc. do 65 proc. klientów uprawnionych do złożenia wniosku o zawieszenie skorzysta z tej możliwości, szacowany łączny negatywny wpływ na wynik banku może wynieść od ok. 700 mln zł do ok. 915 mln zł. Zarząd banku zatwierdził rozpoznanie 700 mln zł w lipcu 2022 r.” – dodano.

Jednocześnie bank szacuje, że dodatkowe wpłaty na Fundusz Wsparcia Kredytobiorców mogą wynieść ok. 50 mln zł i zostaną zaksięgowane w II półroczu 2022 r.

Szacunek ten bazuje na udziale w rynku portfela kredytów mieszkaniowych brutto, w przypadku których opóźnienie w spłacie kapitału lub odsetek przekracza 90 dni, oraz zakładając, że żaden z kredytodawców nie zostaje zwolniony z wniesienia składki.

Bank Millennium szacuje maksymalny wpływ wakacji kredytowych na 1.779 mln zł; Zarząd uruchamia plan naprawy

Jak podano, 1.731 mln zł ze wskazanej kwoty dotyczyć będzie Banku, a 48 mln zł – Millennium Banku Hipotecznego.

„Grupa spodziewa się rozpoznania z góry w ciężar wyników III kw. 2022 r. kosztu w wysokości pomiędzy 75 proc. a 90 proc. wspomnianych wyżej wartości. Wpływ skorzystania przez każde 10 proc. upoważnionych kredytobiorców z wakacji kredytowych w pełnym wymiarze, jest szacowany na 178 mln zł na poziomie grupy” – napisano w komunikacie.

„W związku z kosztami, które wynikają ze wskazanej wyżej ustawy, racjonalnym jest założenie, że Bank zaraportuje negatywny wynik netto za III kw. 2022 r., w rezultacie współczynniki kapitałowe banku mogą znaleźć się poniżej obecnych minimalnych wymogów ustalonych przez Komisję Nadzoru Finansowego” – dodano.

Z uwagi na fakt, iż wystąpienie niebezpieczeństwa naruszenia współczynników kapitałowych stanowi przesłankę wskazaną w ustawie Prawo bankowe, Zarząd Banku podjął decyzję o uruchomieniu planu naprawy, zawiadamiając o tym KNF oraz Bankowy Fundusz Gwarancyjny.

„Zarząd Banku zamierza doprowadzić do podwyższenia współczynników kapitałowych do satysfakcjonującego poziomu powyżej minimalnych wymogów poprzez połączenie dalszej poprawy dochodowości operacyjnej i inicjatyw mających na celu optymalizację kapitałową, takich jak zarządzanie aktywami ważonymi ryzykiem (włączając transakcje sekurytyzacyjne)” – napisał w komunikacie Bank Millennium.

Bank Handlowy szacuje negatywny wpływ zawieszenia spłaty kredytu hipotecznego udzielonego w walucie polskiej na wynik brutto grupy w III kwartale 2022 roku na ok. 60 mln zł

Szacunek ten oparty jest na założeniu, że ok. 63 proc. klientów posiadających kredyty hipoteczne udzielone w walucie polskiej zdecyduje się na skorzystanie z wakacji kredytowych – podał Bank w komunikacie.

Santander Bank Polska wpływ kosztów wakacji kredytowych na wynik finansowy brutto Grupy Banku w III kwartale 2022 r. wyniesie w przybliżeniu 1,358 mld zł

W komunikacie Banku napisano m.in: „Zarząd Santander Bank Polska S.A. („Bank”), w związku z podpisaniem w dniu 14 lipca 2022 r. przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Ustawy z dnia 7 lipca 2022 r. o finansowaniu społecznościowym dla przedsięwzięć gospodarczych i pomocy kredytobiorcom („Ustawa o wakacjach kredytowych”), informuje, że szacowany wpływ kosztów z tytułu wprowadzonych rozwiązań w zakresie tzw. wakacji kredytowych na wynik finansowy brutto Grupy Banku w III kwartale 2022 r. wyniesie w przybliżeniu 1,358 mld PLN (w tym wpływ na wynik finansowy brutto Banku w III kwartale 2022 r. stanowić będzie około 1,346 mld PLN), przy założeniu, że z rozwiązania tego skorzysta 50% uprawnionych klientów.

Rzeczywisty wpływ kosztów z tytułu rozwiązań w zakresie tzw. wakacji kredytowych na wynik finansowy Grupy Banku zależeć będzie od, m. in., liczby klientów, którzy skorzystają z tych rozwiązań, liczby rat zawieszonych przez każdego z tych klientów oraz momentu rozpoczęcia przez nich korzystania z „wakacji kredytowych”.

Bank Pekao SA, koszt wakacji kredytowych 2.429 mln zł brutto

W komunikacie Banku czytamy: „Pekao ujmie w wynikach II kw. rezerwę na ryzyko prawne walutowych kredytów hipotecznych w wysokości 403 mln zł. W wynikach III kw. bank uwzględni z kolei koszt związany z modyfikacją umów kredytów hipotecznych złotowych udzielonych konsumentom z tytułu zawieszenia przez nich spłat kredytu w łącznej kwocie 2.429 mln zł brutto”.

Jak podano, dodatkowe rezerwy odzwierciedlają utrzymujące się negatywne trendy w zakresie orzecznictwa sądowego oraz napływ nowych spraw spornych.

Powodem rozpoznania kosztu w kwocie 2.429 mln zł brutto jest uwzględnienie uprawnień klientów do skorzystania z zawieszenia przez nich spłat kredytu wynikających z ustawy o finansowaniu społecznościowym dla przedsięwzięć gospodarczych i pomocy kredytobiorcom.

„Biorąc pod uwagę kryteria uczestnictwa wynikające z ustawy, bank oszacował partycypację klientów na poziomie 85 proc., co wiąże się z koniecznością rozpoznania kosztu w łącznej kwocie 2.429 milionów złotych brutto w ciężar wyników III kwartału 2022 roku” – napisano w komunikacie.

Koszt wynikający z ustawy obciąży wyniki grupy za III kwartał 2022 r., w rezultacie czego bank oraz cała grupa Pekao spodziewają się ujemnego wyniku finansowego za ten okres.

„Jednocześnie, wskaźniki adekwatności kapitałowej oraz płynnościowe banku oraz grupy kapitałowej kształtować się będą nadal na bezpiecznych poziomach, powyżej wymogów regulacyjnych” – napisał Bank w komunikacie.

Alior Bank

Alior Bank rozpozna w III kw. 2022 roku koszt wynikający z wakacji kredytowych w kwocie 466 mln zł – poinformował Bank w komunikacie.

Powyższy koszt został oszacowany w oparciu o 60% partycypacji kredytobiorców uprawnionych do skorzystania z zawieszenia spłaty kredytu i zostanie ujęty jako pomniejszenie wyniku brutto w III kwartale 2022 r.

Źródło: PAP BIZNES