KNF: wynik finansowy netto SKOK-ów spadł rdr do 2,91 mln zł w 2020 roku

KNF: wynik finansowy netto SKOK-ów spadł rdr do 2,91 mln zł w 2020 roku
Logo SKOK
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe (SKOK) prowadzące działalność na koniec IV kwartału 2019 r. wykazały wynik finansowy netto w wysokości 2,91 mln zł wobec 9,32 mln zł zysku rok wcześniej, podała Komisja Nadzoru Finansowego (KNF).

Kasy prowadzące działalność na koniec IV kwartału 2020 r. wykazały w sprawozdawczości zysk w wysokości 2,91 mln zł, natomiast na koniec IV kwartału 2019 r. kasy wykazały zysk w wysokości 9,32 mln zł.

– czytamy w raporcie KNF.

Na koniec IV kwartału 2020 r. działalność prowadziły 23 kasy (wobec 25 kas rok wcześniej). Zysk w łącznej wysokości 5,39 mln zł wykazało 18 kas, których aktywa stanowiły 23,72% aktywów sektora. Stratę w łącznej wysokości 2,48 mln zł odnotowało 5 kas, z udziałem w aktywach sektora na poziomie 76,28%, podała Komisja w prezentacji.

Fundusze własne

Fundusze własne kas prowadzących działalność na koniec IV kwartału 2020 r. spadły o 35,27 mln zł, tj. o 12,65%, do 468,34 mln zł, w porównaniu do IV kwartału 2019 r. W IV kwartale 2020 r. spadł współczynnik wypłacalności kas w porównaniu do początku roku o 1,09 pkt proc. do poziomu 5,16%.

„Z ustaleń nadzoru inspekcyjnego i analitycznego wynika, że wyniki finansowe niektórych kas powinny zostać skorygowane (obniżone) o łączną kwotę ok. 1,07 mln zł. Po uwzględnieniu tych korekt – biorąc pod uwagę dane sprawozdawcze kas na koniec IV kwartału 2020 r. – wartość funduszy własnych kas obniżyłaby się do (+) 467,27 mln zł, a współczynnik wypłacalności do poziomu (+) 5,15%” – czytamy dalej w prezentacji.

Na koniec IV kwartału 2020 r. 12 kas oraz Kasa Krajowa objętych było postępowaniami naprawczymi, w tym 3 kasy realizowały programy naprawcze uzgodnione z KNF.

„Na podstawie analizy porównawczej, dokonanej z wyłączeniem kas przejętych i w upadłości stwierdzono, że na koniec IV kwartału 2020 r. w porównaniu do początku 2020 r. w sektorze skok nastąpił spadek wartości:

* salda odpisów aktualizujących o 8,29 mln zł, tj. o 1,22%,

* portfela kredytów przeterminowanych o 101,74 mln zł, tj. o 7,38%,

* funduszy własnych o 67,80 mln zł, tj. o 12,65%,

przy jednoczesnym wzroście:

* portfela kredytowego netto o 506,03 mln zł, tj. o 8,4%,

* portfela kredytowego brutto o 497,79 mln zł, tj. o 7,44%,

* depozytów o 172,51 mln zł, tj. o 1,98%,

* aktywów o 127,38 mln zł, tj. o 1,35%” – napisano też w raporcie.

Spadek zatrudnienia i liczby placówek

W IV kwartale 2020 r. w porównaniu do początku 2020 r. odnotowano spadek zatrudnienia w kasach o 220 etatów oraz spadek liczby placówek o 34.

Zgodnie ze sprawozdawczością kas, wartość kredytów przeterminowanych na koniec IV kwartału 2020 r. wynosiła 1 278 mln zł (tj. 17,76% portfela kredytowego brutto), z czego 591 mln zł (ok. 8,22%) stanowiły kredyty, których okres przeterminowania wynosił powyżej 12 miesięcy. W okresie od początku 2020 r. do końca IV kwartału 2020 roku kasy dokonały sprzedaży portfeli wierzytelności kredytowych o wartości 326 mln zł, z czego 320 mln zł stanowiły kredyty przeterminowane powyżej 12 miesięcy.

„Kasy na koniec IV kwartału 2020 r. utworzyły odpisy aktualizujące, które stanowiły 79,37% wartości portfela kredytowego zagrożonego 3 i ok. 52,46% wartości portfela kredytów przeterminowanych” – czytamy dalej.

Źródło: ISBnews