KNF ustanowiła BFG kuratorem w Getin Noble Banku

KNF ustanowiła BFG kuratorem w Getin Noble Banku
Fot. stock.adobe.com/MOZCO Mat Szymański
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Komisja Nadzoru Finansowego wezwała Getin Noble Bank do przedstawienia w ciągu 4 miesięcy nowego planu naprawy banku i zdecydowała o ustanowieniu w Getinie kuratora, którym został Bankowy Fundusz Gwarancyjny - poinformowano w piątkowych komunikatach. Getin planuje złożyć nowy plan naprawy, który będzie odzwierciedlał jego obecną sytuację finansową oraz nowy kontekst makroekonomiczny.

KNF podała, że odmówiła zatwierdzenia aktualizacji planu naprawy i wezwała bank do przedstawienia nowego planu w ciągu 4 miesięcy.

Ma być nowy plan naprawy

„Nowy plan naprawy banku powinien uwzględniać w szczególności istotne zmiany w otoczeniu zewnętrznym, które miały miejsce w ostatnim okresie (w tym zmiany parametrów makroekonomicznych, trendy w praktyce orzeczniczej dotyczącej sporów związanych z walutowymi kredytami hipotecznymi) oraz prezentować działania mające na celu m.in. spełnienie w akceptowalnej perspektywie czasowej minimalnych wymogów regulacyjnych” – napisała Komisja w komunikacie prasowym.

KNF podała, że jednogłośnie zdecydowała o ustanowieniu w Getin Noble Banku z dniem 27 grudnia 2021 r. kuratora, w celu wsparcia jego organów w procesie „doprowadzenia przez te organy do poprawy jego sytuacji ekonomiczno-finansowej i zapewnienia efektywności wdrażanego planu naprawy”.

BFG kuratorem

Kuratorem ustanowiony został Bankowy Fundusz Gwarancyjny. Getin podał, że sytuacja ta nie ogranicza jednak uprawnień organów statutowych banku i nie ma wpływu na poziom świadczonych przez bank usług.

„Mając na uwadze wielkość banku i jego znaczenie dla sytemu finansowego, Komisja uznała za zasadne, aby rolę kuratora pełnił podmiot instytucjonalny” – podała Komisja.

Nadzorca podał, że kurator może brać udział we wszystkich posiedzeniach organów Getin Noble Banku.

Bank opracuje nowy plan naprawczy

„Ustanowienie kuratora stanowi element wsparcia przez Komisję Nadzoru Finansowego organów banku w działaniach nakierowanych na poprawę i ustabilizowanie jego sytuacji ekonomiczno-finansowej i polegających na zapewnieniu kształtowania się wskaźników kapitałowych banku powyżej minimów regulacyjnych, osiągnięcia przez bank trwałej rentowności oraz poprawy jakości jego aktywów” – napisano w komunikacie KNF.

Obecnie Getin Noble Bank realizuje zatwierdzony w styczniu 2020 r. przez Komisję Nadzoru Finansowego grupowy plan naprawy na lata 2020-2024. Jego nadrzędnym celem był powrót na trwałą ścieżkę rentowności oraz odbudowa wskaźników kapitałowych do poziomów regulacyjnych.

Przedłożona przez Getin aktualizacja planu naprawy wymaga uwzględnienia aktualnej sytuacji rynkowej np. w obszarze kształtowania się stóp procentowych czy trendów obserwowanych w praktyce orzeczniczej dotyczącej kredytów walutowych

Bank podał, że w związku z wybuchem pandemii COVID-19 i jej wpływem na sytuację makroekonomiczną, jego zarząd, w odpowiedzi na oczekiwanie organu nadzoru, złożył w czerwcu 2021 roku w UKNF aktualizację grupowego planu naprawy wraz z wnioskiem o jego zatwierdzenie.

„Założenia przedłożonej Urzędowi aktualizacji planu naprawy były opracowywane w pierwszej połowie 2021 roku. Przez ostatnie miesiące zaszły istotne, trudne do przewidzenia zmiany makroekonomiczne, w kontekście których część przyjętych w ww. dokumencie założeń wymaga aktualizacji. Mówimy tu zarówno o czynnikach mających negatywny wpływ, zwłaszcza na współczynniki kapitałowe Banku, jak kursy walut, czy wyceny rynkowe papierów wartościowych, ale także o istotnych zmianach mających pozytywny wpływ na działania naprawcze Banku. Należy tu przede wszystkim wymienić rosnące stopy procentowe, czego bank w złożonej aktualizacji nie przewidywał” – powiedział cytowany w komuniakcie prasowym prezes banku Artur Klimczak.

„Niestety rygor postępowania administracyjnego powoduje, że w celu przedstawienia przez bank nowego, adekwatnego do bieżącej sytuacji makroekonomicznej dokumentu aktualizacji planu naprawy konieczne było zakończenie trwającego postępowania”- dodał.

Komisja podała, że na nieuwzględnienie wniosku banku o zatwierdzenie obecnej wersji planu naprawy wpłynęło kilka czynników. W ocenie nadzorcy przede wszystkim, przedłożona przez Getin aktualizacja planu naprawy wymaga uwzględnienia aktualnej sytuacji rynkowej np. w obszarze kształtowania się stóp procentowych czy trendów obserwowanych w praktyce orzeczniczej dotyczącej kredytów walutowych.

„Nadzór dostrzega pozytywne skutki działań restrukturyzacyjnych prowadzonych przez bank, w tym przede wszystkim po stronie kosztowej (tj. w zakresie zmniejszenia kosztów finansowania, kosztów ryzyka kredytowego i kosztów działania), a także związanych z możliwością poprawy współczynników kapitałowych w wyniku obniżenia sumy bilansowej banku i jego aktywów ważonych ryzykiem. Nadzór liczy na kontynuację działań prowadzonych w tym zakresie przez zarząd banku, a także na dalszy, bieżący kontakt z zarządem banku w odniesieniu do tych działań” – napisała KNF.

„Jednak w ocenie nadzoru pozostałe działania naprawcze – przy niewystarczającym wobec potrzeb banku wsparciu kapitałowym ze strony głównego akcjonariusza, a także w sytuacji wystąpienia negatywnych czynników zewnętrznych, jak m.in. pandemia COVID-19 – uznane zostały za niewystarczające do osiągnięcia trwałej rentowności” – dodała.

KNF podała, że oceniając aktualizację planu naprawy uznała, że Getin nie wykazał w stopniu wystarczającym, że przyjęte w dokumencie rozwiązania dotyczące zabezpieczenia ryzyka prawnego związanego z portfelem walutowych kredytów hipotecznych właściwie odzwierciedlają aktualny poziom tego ryzyka.

Komisja wskazała, że istotną i integralną częścią planu naprawy – zwłaszcza w przypadku banku niespełniającego przewidzianych prawem wymogów regulacyjnych w odniesieniu do jego pozycji kapitałowej – powinny być „jednoznaczne deklaracje akcjonariusza większościowego banku dotyczące niezbędnego wsparcia obszarze kapitałowym”.

Prezes Getin Noble Banku podał, że bank jest w stałym kontakcie z Komisją Nadzoru Finansowego i niezwłocznie przystępuje do prac w celu jak najszybszego złożenia wniosku o zatwierdzenie nowego planu naprawy.

„Zarząd banku, po zapoznaniu się z uzasadnieniem decyzji Komisji, przystąpi do niezwłocznych prac w celu opracowania nowego planu naprawy, który w sposób adekwatny będzie odzwierciedlał obecną sytuację finansową banku oraz nowy kontekst makroekonomiczny” – podał bank w komunikacie.

„Dokument będzie uwzględniał zarówno nowe wyzwania stojące przed sektorem finansowym, jak również szanse związane m.in. z cyfryzacją oraz podwyżkami stóp procentowych, a jego celem będzie przedstawienie kompleksowych i realnych działań zmierzających do odbudowy wskaźników kapitałowych Banku w akceptowalnym przez organ nadzoru horyzoncie czasowym” – dodał.

Getin poinformował, że pracuje również nad aktualizacją podejścia do kwestii związanej z ryzykiem prawnym portfela walutowych kredytów hipotecznych.

Współczynniki adekwatności kapitałowej Getin Noble Banku kształtują się poniżej wymogów regulacyjnych. Skonsolidowany łączny współczynnik kapitałowy TCR na koniec III kwartału 2021 roku wyniósł 7,1 proc., a współczynniki Tier I 6,2 proc.

W połowie października Getin podał, że zanotował obniżenie wartości współczynnika kapitałowego Tier 1 na poziomie jednostkowym do ok. 5,8 proc., tj. o ok. 0,2 pp. poniżej progu określonego w Rozporządzeniu CRR.

Bank informował wówczas, że obniżenie tego wskaźnika było związane z wyraźną aprecjacją kursu franka szwajcarskiego oraz niekorzystnymi zmianami wycen rynkowych posiadanych przez bank skarbowych papierów wartościowych.

Źródło: PAP BIZNES