KNF: nieznacznie lepsza efektywność sektora bankowego w I – III kw. 2018 r.

KNF: nieznacznie lepsza efektywność sektora bankowego w I – III kw. 2018 r.
Fot. stock.adobe.com/theaphotography
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Wskaźnik zwrotu z kapitałów (ROE) banków wzrósł nieznacznie r/r do 7,52% w I-III kw. br. wobec 7,18% rok wcześniej, zaś wskaźnik koszty do dochodów (C/I) obniżył się w tym czasie do 56,39% z 56,6%, podała Komisja Nadzoru Finansowego.

#KNF: poprawa wyników nastąpiła głównie dzięki zwiększeniu wyniku odsetkowego, połączonego z umiarkowanym wzrostem kosztów działania #banki

Zrealizowany w okresie I-IX br. wynik finansowy netto sektora bankowego wyniósł 11 629 mln zł i był znacząco wyższy (o 1 137 mln zł, tj. o 10,8%) od osiągniętego w analogicznym okresie ub.r. Poprawę wyników odnotowano w bankach komercyjnych (o 13,3%), podczas gdy w bankach spółdzielczych uległy one obniżeniu (-12,1%), podobnie jak i w oddziałach instytucji kredytowych (-19,1%)” – czytamy w raporcie.

Poprawa wyników w 272 podmiotach

W skali całego sektora poprawę wyników odnotowano w 272 podmiotach (skupiających 79,4% aktywów sektora), a w pozostałych ich pogorszenie. Jednocześnie 6 banków komercyjnych, 7 spółdzielczych oraz 11 oddziałów instytucji kredytowych (skupiających łącznie 7,3% aktywów) wykazało stratę (w łącznej wysokości 534 mln zł), podano także.

KNF podała, że poprawa wyników nastąpiła głównie dzięki zwiększeniu wyniku odsetkowego, połączonego z umiarkowanym wzrostem kosztów działania. Wpływ pozostałych pozycji na zmiany wyniku finansowego był znacząco mniejszy.

Większe całkowite przychody operacyjne netto sektora bankowego

„Całkowite przychody operacyjne netto sektora bankowego uległy zwiększeniu w stosunku do analogicznego okresu ub.r. (o 2 779 mln zł; 5,9%), głównie dzięki zwiększeniu wyniku odsetkowego (o 2 727 mln zł; 8,7%). Poprawa wyniku odsetkowego, nastąpiła na skutek wzrostu przychodów odsetkowych (o 3 173 mln zł; 7,4%), których przyrost w ujęciu wartościowym był znacząco wyższy niż odnotowany w tym okresie wzrost kosztów odsetkowych (o 446 mln zł; 3,9%). Głównym czynnikiem wzrostu przychodów odsetkowych było ich zwiększenie z tytułu kredytów konsumpcyjnych (o 1 035 mln zł; 9,2%), mieszkaniowych (o 613 mln zł; 8,0%) oraz od sektora przedsiębiorstw (o 513 mln zł; 5,6%), czemu sprzyjał m.in. wzrost akcji kredytowej” – czytamy dalej.

Z raportu wynika, że w okresie I-IX br. odnotowano wzrost kosztów działania i amortyzacji (o 1 464 mln zł; 5,5%), który wynikał ze wzrostu kosztów pracowniczych (o 720 mln zł; 5,8%) oraz kosztów ogólnego zarządu (o 751 mln zł; 6,1%), podczas gdy koszty amortyzacji uległy marginalnemu obniżeniu.

Umiarkowany wzrost ujemnego salda odpisów i rezerw (o 265 mln zł; 4,1%) w I-III kw. nastąpił głównie na skutek wzrostu ujemnego salda odpisów z tytułu kredytów konsumpcyjnych (o 433 mln zł; 21,2%), a w mniejszym stopniu z tytułu kredytów dla przedsiębiorstw (o 69 mln zł; 4,2%) oraz pozostałych kredytów dla gospodarstw domowych (o 17 mln zł; 1,1%). Komisja podała, że z drugiej strony odnotowano znaczne obniżenie ujemnego salda odpisów z tytułu kredytów mieszkaniowych (-329 mln zł; -45,9%) oraz odpisów z tytułu utraty wartości aktywów niefinansowych i rezerw.

„Obserwowane zmiany przełożyły się na nieznaczną poprawę głównych wskaźników efektywności działania. W szczególności odnotowano nieznaczne obniżenie wskaźnika kosztów (z 56,60 w okresie I-IX ub.r. do 56,39 w okresie I-IX br.), stabilizację marży odsetkowej (2,65) oraz wzrost ROA (z 0,81 do 0,85) i ROE (z 7,18 do 7,52). Należy jednak zaznaczyć, że pomiędzy bankami istniały istotne różnice w tym zakresie, a w przypadku banków spółdzielczych główne wskaźniki uległy pogorszeniu” – czytamy także.

Spadek dochodów w niektórych obszarach

Pomimo generalnie korzystnej sytuacji, obserwowany w minionych okresach spadek dochodów w niektórych obszarach, jak też wzrost wzrost wymagań regulacyjnych, stanowi istotne wyzwanie dla niektórych banków i wymaga podjęcia przez nie działań, które zapewnią im odpowiedni poziom zyskowności, wskazała KNF.

W I-III kw. banki kontynuowały działania zmierzające do wzrostu efektywności działania w drodze optymalizacji zatrudnienia i sieci sprzedaży. Proces ten był wzmocniony przez dokonane w minionych okresach przejęcia i fuzje oraz rozwój bankowości elektronicznej. W konsekwencji liczba zatrudnionych w sektorze bankowym uległa zmniejszeniu (o 0,8 tys. osób), a sieć sprzedaży redukcji (o 332 placówki).

Na koniec września br. na warszawskiej giełdzie (GPW) było notowanych 12 banków,skupiających 66,4% aktywów sektora (w ujęciu jednostkowym). KNF podała, że słaba koniunktura panująca na GPW, przełożyła się na obniżenie ich łącznej wartości rynkowej (z 216,5 mld zł na koniec ub.r. do 197,3 mld zł na koniec września br., tj. o -8,8%).

Źródło: ISBnews