Jubileuszowy Kongres Finansowania Nieruchomości Mieszkaniowych

Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter

zbp.01.250x97Trwa dwudniowy, dziesiąty już Kongres Finansowania Nieruchomości. To przygotowane przez Związek Banków Polskich spotkanie przebiega pod hasłem: "Teraz albo nigdy - podsumowanie efektów dotychczasowych dziewięciu edycji kongresu".

Wybrano je nie bez kozery. Wszak jubileusz skłania do refleksji i podsumowań. Tym bardziej że wiele z wypracowanych w trakcie poprzednich kongresów projektów i idei przemieniło się w wiele propozycji konkretnych rozwiązań. W tym roku doszło do swoistej kumulacji projektów rządowych, inicjatyw parlamentarnych oraz regulacji nadzorczych – mogą one gruntownie odmienić polski sektor finansowania nieruchomości.

W trakcie dwudniowych obrad (28 i 29 listopada br.) uczestnicy kongresu mają przedyskutować kilka niezmiernie istotnych kwestii. Mówić będą m.in. o:

 • roli państwa w zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych obywateli w kontekście programów rządowych („Rodzina na Swoim”, „Mieszkanie dla Młodych”, Fundusz Mieszkań na Wynajem);
 • nowym, bardzo potrzebnym instrumencie monetyzacji nieruchomości – odwróconym kredycie hipotecznym;
 • inicjatywach wspierających oszczędzanie na potrzeby mieszkaniowe (kasy oszczędnościowo-budowlane, projekcie nowelizacji ustawy o CIT i PIT zwalniającym odsetki od oszczędności na cele mieszkaniowe z tzw. podatku Belki);
 • nowych rozwiązaniach zapewniających długoterminowe finansowanie kredytów hipotecznych (sekurytyzacja, nowa pozycja banków hipotecznych);
 • ułatwieniach w procesie budowy i kredytowania nieruchomości (propozycje zmian w prawie budowlanym, prace nad elektronicznym wnioskiem o wpis hipoteki);
 • nowej formie zaspokajania potrzeb mieszkaniowych obywateli – mieszkaniach na wynajem

131128.powitanie.furga.01.550x367

Gości Kongresu powitał Jacek Furga, przewodniczący Komitetu ds. Finansowania Nieruchomości Związku Banków Polskich, prezes zarządu Centrum Prawa Bankowego i Informacji

Fot.: ZBP/Marzena Stokłosa

Inauguracja i obrady

X Kongres Finansowania Nieruchomości zainaugurował Krzysztof Pietraszkiewicz, prezes Związku Banków Polskich. W swoim wystąpieniu m.in. podsumował dotychczasowe jego osiągnięcia, omówił także realizację postulatów mieszkaniowych sektora bankowego.

131128.inauguracja.pietraszkiewicz.01.550x367

Kongres otworzył Krzysztof Pietraszkiewicz, prezes Związku Banków Polskich

Fot.: ZBP/Marzena Stokłosa

Po nim głos zabrał gość honorowy kongresu: Irena Wóycicka, sekretarz stanu w Kancelarii Prezydenta RP. Przedstawiła program polityki rodzinnej Prezydenta RP.

Za wystąpienie otwierające kongres uznać należy referat prof. dr. hab. inż. arch. Witolda A. Wernera z Instytutu Rozwoju Miast: „Diagnoza obecnej sytuacji na rynku mieszkaniowym na tle ostatniego dziesięciolecia”.

Moderatorem sesji pierwszej, której organizatorzy nadali tytuł „Rada ministrów budownictwa – polityka mieszkaniowa czy umowa społeczna?”, będzie Marek Wielgo z „Gazety Wyborczej”. O wystąpienie wprowadzające poproszono Jarosława Bełdowskiego, wiceprezesa – pierwszego zastępcę prezesa zarządu Banku Gospodarstwa Krajowego. Mówić ma o roli BGK w realizacji polityki mieszkaniowej państwa, dokona swoistego przeglądu programów rządowych.

Do dyskusji zaproszono: Jarosława Bełdowskiego; dr. Andrzeja Wojciecha Bratkowskiego – ministra gospodarki przestrzennej i budownictwa w latach 1992-1993; prof. dr. hab. Marka Bryxa – prezesa Urzędu Mieszkalnictwa i Rozwoju Miast w latach 2001-2003; dr Irenę Herbst – wiceministra gospodarki przestrzennej i budownictwa w latach 1992-1996; Sławomira Najnigiera – prezesa Urzędu Mieszkalnictwa i Rozwoju Miast w latach 1997-2000; Krzysztofa Pietraszkiewicza – prezesa Związku Banków Polskich; Piotra Stycznia – podsekretarza stanu w Ministerstwie Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej

Założono, że omówione zostaną następujące zagadnienia:

 • Rola państwa w zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych obywateli. Polityka mieszkaniowa czy umowa społeczna? Długoterminowe planowanie strategiczne – czy ma sens?
 • Mieszkanie na miarę możliwości i potrzeb obywatela – czy każdy Polak musi mieć własne mieszkanie? Możliwości rozwoju społecznego budownictwa czynszowego oraz budownictwa na wynajem.
 • Czy, dlaczego i jak państwo powinno wspierać oszczędzanie? Czy kanalizowanie drobnych oszczędności ludności na określone cele może być istotnym czynnikiem wpływającym na popyt na rynku mieszkaniowym, inwestycje na tym rynku, politykę prorodzinną i stabilizację rynku mieszkaniowego w trudnych czasach?

Dyskusja o kasach oszczędnościowo-budowlanych

Sesja druga poświęcona zostanie zagadnieniu: Kasy oszczędnościowo-budowlane. Nowe instytucje na polskim rynku finansowania nieruchomości. Moderator, Robert Stankiewicz z TVN CNBC, o wystąpienie wprowadzające poprosił Jacka Furgę, przewodniczącego Komitetu ds. Finansowania Nieruchomości Związku Banków Polskich, prezesa zarządu Centrum Prawa Bankowego i Informacji. Mówić on będzie o znaczeniu długoterminowego oszczędzania na cele mieszkaniowe dla rozwoju rynku finansowania nieruchomości w Polsce. Oprócz nich w dyskusji udział wezmą: Jerzy Bańka – wiceprezes Związku Banków Polskich; dr Gergely Károly – prezes zarządu Węgierskiej Kasy Budowlanej Fundamenta-Lakáaskassza Zrt.; Kazimierz Klein – przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów Publicznych Senatu RP; Christian König – prokurent Europejskiej Federacji Kas Oszczędnościowo-Budowlanych; dr Błażej Lepczyński – dyrektor Obszaru Badawczego Bankowość i Rynki Finansowe w Instytucie Badań nad Gospodarką; dr Andrzej Raczko – członek zarządu Narodowego Banku Polskiego.

Założono, że omówione zostaną następujące zagadnienia:

 • Cel i konstrukcja prawna nowej instytucji – założenia projektu ustawy.
 • Koszt dla budżetu państwa vs długofalowe korzyści:
 • wspieranie budowania własnego kapitału zamiast jednorazowej dopłaty do kredytu
 • ulga podatkowa jako czynnik motywujący potencjalnych klientów – zniesienie tzw. podatku Belki na przykładzie książeczek mieszkaniowych PKO BP S.A.
 • Możliwości produktowe (powiązane produkty bankowe typu Save to buy, niższe marże dla klientów oszczędzających w kasie w ramach grupy etc.).
 • Znaczenie budowania wkładu własnego i zaangażowania własnych środków kredytobiorcy dla stabilności sektora finansowego – otoczenie regulacyjne.
 • Doświadczenia innych państw – to nie przypadek, że idea oszczędzania i systemy z tym związane wywodzą się z krajów bogatych i wysokorozwiniętych (Oszczędzają bogaci, nam też się opłaci).

Finansowanie kredytowania hipotecznego

Sesję trzecią organizatorzy zamierzają poświęcić pozyskiwaniu długoterminowego finansowania dla kredytowania hipotecznego. Moderatorem ma być Łukasz Wilkowicz z „Dziennika Gazety Prawnej”. Wystąpienie wprowadzające: „Możliwości pozyskania długoterminowego finansowania dla kredytowania hipotecznego przez polski sektor bankowy” wygłosi dr Piotr Cyburt, prezes zarządu mBanku Hipotecznego S.A.

Dyskutantami będą: Marek Kempny – dyrektor projektu Banku Hipotecznego w Grupie Getin Noble Bank S.A.; Rafał Kozłowski – dyrektor projektu Banku Hipotecznego w PKO Banku Polskim S.A.; Jacek Kubas – Senior Associate LC2 (Local Currency and Capital Markets Development), European Bank for Reconstruction and Development; Tomasz Mozer – prezes zarządu Pekao Banku Hipotecznego S.A.; Andrzej Reich – dyrektor Departamentu Regulacji Bankowych, Instytucji Płatniczych i Spółdzielczych Kas Oszczędnościowo-Kredytowych Komisji Nadzoru Finansowego; Marcin Wojtachnio – członek zarządu mBanku Hipotecznego S.A.

Paneliści poruszą tematy:

 • Sytuacja na międzynarodowym rynku długu zabezpieczonego kredytami hipotecznymi po kryzysie.
 • Polski model emisji listów zastawnych przez specjalistyczne banki hipoteczne.
 • Cechy produktu hipotecznego, który może być zabezpieczeniem listu zastawnego.
 • Warunki zwiększenia wolumenu emisji listów zastawnych.
 • Popyt na listy zastawne ze strony inwestorów krajowych (w tym w kontekście zmiany w OFE) i inwestorów zagranicznych.
 • Czynniki kształtujące cenę polskiego listu zastawnego.
 • Na zakończenie pierwszego dnia Kongresu, w trakcie uroczystej gali, wręczone zostaną nagrody kwartalnika „Finansowanie Nieruchomości” – SZKLANE DOMY 2013, a także Jubileuszowe Nagrody Komitetu ds. Finansowania Nieruchomości ZBP.

131128.kongres.01.550x367

131128.kongres.02.550x367

131128.kongres.03.550x367

131128.kongres.04.550x367

Dzień drugi

Drugi dzień jubileuszowego Kongresu Finansowania Nieruchomości rozpocznie prezentacja najnowszego raportu AMRON-SARFiN. Jerzy Ptaszyński, dyrektor Działu Badań i Analiz Rynku Nieruchomości Centrum AMRON, przedstawi m.in. wyniki finansowania rynku nieruchomości mieszkaniowych oraz sytuację tego rynku w Polsce.

Moderatorem sesji czwartej: „Najem jako najlepsza forma zaspokajania potrzeb mieszkaniowych?” – będzie Bożenna Chlabicz, red. naczelna kwartalnika „Finansowanie Nieruchomości”. O wystąpienie wprowadzające poprosiła Piotra Mynca, zastępca prezydenta miasta Szczecina. Mówić on będzie o finansowaniu budownictwa czynszowego i o tym, kto jest na to gotowy: gmina, banki, inwestorzy czy najemcy?

Do dyskusji, oprócz niego, zaproszono dr. Władysława Brzeskiego – konsultanta Banku Światowego, partnera w firmie doradczej REAS; Piotra Grobelnego – zastępcę dyrektora Departamentu Budownictwa Społecznego Banku Gospodarstwa Krajowego; Mariusza Hildebranda – prezesa zarządu BIG InfoMonitor S.A.; Bolesława Melucha – doradcę zarządu w Związku Banków Polskich oraz Sławka Muturi, założyciela Stowarzyszenia Właścicieli Nieruchomości na Wynajem MIESZKANICZNIK.

Omówione zostaną następujące zagadnienia:

 • Mechanizmy finansowania i wspierania budownictwa na wynajem: granty, podaż gruntów o niższych cenach, kredyty publiczne, zamknięte systemy oszczędzania na cel mieszkaniowy, dopłata do oprocentowania kredytów hipotecznych, inwestycje gminne i rządowe, zwolnienia podatkowe, partycypacja najemcy. Czy spełniają swoją rolę w Polsce?
 • Kryteria oceny efektywności mechanizmów finansowania i wspierania budownictwa czynszowego – efektywność wydatków, oszczędności na kosztach, ograniczenie poziomu czynszów, grupy docelowego wsparcia, odpowiednia alokacja ryzyka, wpływ na finanse publiczne, wpływ na stabilność rynku, wykonalność, dostarczenie wsparcia do potrzebujących, wspieranie organizacji non-profit. Czy będą takie inicjatywy rządowe?
 • Ostrożność, czy brak wizji w ograniczonym finansowaniu budownictwa na wynajem przez banki? Bariery i możliwości.
 • Rozwój konkurencyjności podaży na rynku najmu mieszkań a produkty bankowe skierowane na finansowanie tego rynku. Czy kredyty buy-to-let będą oferowane przez polskie banki?

Zakończenie kongresu

Sesja piąta poświęcona zostanie ustawie deweloperskiej, w dwa lata po uchwaleniu i półtora roku po wejściu w życie. Jej moderator ma być Grażyna Błaszczak z dziennika „Rzeczpospolita”. Wystąpienie wprowadzające wygłosi prof. Jacek Łaszek, doradca prezesa Narodowego Banku Polskiego. Mówić będzie o wpływie ustawy o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego na rynek deweloperski.

W dyskusji uczestniczyć będą: Jacek Bielecki – dyrektor ds. jakości w Marvipol Development; Kazimierz Kirejczyk – prezes zarządu firmy doradczej REAS; mec. Paweł Kuglarz – partner w kancelarii Wolf Theiss P. Daszkowski, wiceprzewodniczący sekcji prawa upadłościowego Instytutu Allerhanda; prof. Jacek Łaszek, Jan Robert Nowak – dyrektor Departamentu Wycen i Analiz Rynku Nieruchomości mBanku Hipotecznego S.A.; Marek Poddany – wiceprezes zarządu Polskiego Związku Firm Deweloperskich; Jerzy Ptaszyński – dyrektor Działu Badań i Analiz Rynku Nieruchomości Centrum AMRON oraz Iwona Załuska z Upper Finance.

Przewidziano, że paneliści omówią następujące zagadnienia:

 • Czy sprawdziły się obawy deweloperów wobec zapisów ustawy, w tym przede wszystkim obawa o pośrednie licencjonowanie deweloperów przez banki.
 • Jak wygląda współpraca deweloperów z bankami w zakresie prowadzenia rachunków powierniczych.
 • Czy kupujący mieszkania są dzisiaj bezpieczniejsi niż byli przed wejściem w życie ustawy i ile tak naprawdę to bezpieczeństwo ich kosztuje.
 • W jakim stopniu ustawa deweloperska wpłynęła na cykl koniunkturalny na rynku mieszkaniowym.
 • Program „Mieszkanie dla Młodych” i prognozowane efekty tego programu na rynek mieszkaniowy.

Zamknięcia i podsumowania X Kongresu Finansowania Nieruchomości dokona Krzysztof Pietraszkiewicz, prezes ZBP.

ala