Jubileusz: Jaką rolę odegrał Związek Banków Polskich w rozwoju bankowości w Polsce w minionych 20 latach?

Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter

bartkiewicz.jacek.02.100xDr Jacek Bartkiewicz,
przewodniczący Rady Związku Banków Polskich, prezes zarządu Banku Gospodarki Żywnościowej S.A.

- Powołanie izby zrzeszającej konkurujące ze sobą instytucje było z całą pewnością znaczącym wydarzeniem dla młodego, rozwijającego się sektora finansowego w Polsce. Zadania i rola Związku Banków Polskich na początku lat 90. różniły się zdecydowanie od oczekiwań stawianych obecnie. Początkowo głównym zadaniem ZBP było tworzenie i wspieranie środowiska zapewniającego sprawne funkcjonowanie rozwijającego się sektora finansowego. Mam tu na myśli tworzenie różnego rodzaju izb, jak Krajowa Izba Rozliczeniowa, Biuro Informacji Kredytowej czy też powołanie arbitra bankowego. Bardzo ważnym momentem dla środowiska był także tzw. problem roku 2000, kiedy została przeprowadzona wspólna dla całego sektora kampania informacyjna. Na uwagę zasługuje też działalność związana m.in. z promocją nowoczesnych usług, takich jak karty płatnicze czy bankowość elektroniczna.

ZBP to także organizacja reprezentująca interesy środowiska bankowego nie tylko w Polsce, ale i poza naszymi granicami w ramach Unii Europejskiej. Wyzwaniem dla Związku Banków Polskich jest skuteczne i korzystne reprezentowanie interesów środowiska poza naszymi granicami, w Brukseli. To wymóg czasów, zmian i przede wszystkim rozwiązań prawnych.

Dr Piotr S. Juda,
wiceprzewodniczący Rady Związku Banków Polskich, prezes zarządu Toyota Banku Polska S.A.

– Rola Związku Banków Polskich w rozwoju bankowości w Polsce jest nie do przecenienia. Na szczególne podkreślenie zasługuje działalność ZBP w budowaniu infrastruktury bankowej. Powołanie Krajowej Izby Rozliczeniowej było krokiem milowym w utworzeniu jednego z najbardziej nowoczesnych na świecie systemów rozliczeń międzybankowych. Drugą wartą podkreślenia inicjatywą było utworzenie Biura Informacji Kredytowej. Jego wartość mieliśmy okazję docenić w ostatnich dwóch latach. ZBP ma również swój wkład w rozwój Bankowego Funduszu Gwarancyjnego, istotnego elementu bezpieczeństwa sektora.

Mirosław Potulski,
wiceprzewodniczący Rady Związku Banków Polskich, prezes zarządu Banku Polskiej Spółdzielczości S.A.

– Związek Banków Polskich wspierał i wspiera rozwój systemu bankowego w Polsce przede wszystkim poprzez inspirowanie i realizację projektów modernizacyjnych. Spośród zrealizowanych projektów na uwagę zasługują działania na rzecz wzmacniania bezpieczeństwa banków (budowa systemów wymiany informacji „Bankowy rejestr”, „Dokumenty zastrzeżone”), współudział w tworzeniu infrastruktury bankowej (KIR, PT Telbank, Fitch Polska, arbiter bankowy, BIK, Fundacja Warszawski Instytut Bankowości), opracowanie strategii rozwoju obrotu bezgotówkowego, działania na rzecz zaangażowania banków i beneficjentów w proces absorpcji środków unijnych, liczne inicjatywy legislacyjne, upowszechnianie wśród społeczeństwa wiedzy na temat bankowości, kształcenie kadry bankowej itp. Nie do przecenienia jest rola ZBP w opiniowaniu nowych propozycji regulacyjnych oraz negocjowaniu w interesie całego sektora bankowego z ustawodawcą i Komisją Nadzoru Finansowego nowych przepisów prawnych.

Ewa Anna Fizyta,
członek Rady

Związku Banków Polskich, dyrektor w Société Générale S.A. Oddział w Polsce – Czas powstania Związku Banków Polskich i pierwszy etap jego działalności przypadł na okres intensywnego rozwoju sektora bankowego na fali głębokich przekształceń ustrojowych i gospodarczych w Polsce lat dziewięćdziesiątych.* Błyskawicznemu rozwojowi sektora pod względem liczby uczestników rynku, oferty produktowej oraz w konsekwencji bazy klientowskiej musiał towarzyszyć rozwój nowoczesnej i sprawnej infrastruktury międzybankowej oraz proces dostosowywania prawa i regulacji nadzorczych. W szybko zmieniającym się otoczeniu gospodarczym i prawnym rola ZBP okazała się zasadnicza i bardzo ważna. Związek od samego początku przyjął na siebie rolę inicjatora przedsięwzięć, koordynatora projektów oraz przedstawiciela i pośrednika sektora w relacjach z organami władzy, administracji publicznej i instytucjami nadzorczymi. Sądzę, że tak poważne przedsięwzięcia, jak denominacja złotego w połowie lat dziewięćdziesiątych i późniejsze projekty, takie jak „Problem roku 2000”, wprowadzenie jednolitego Numeru Rachunku Bankowego (NRB) czy też utworzenie BIK oraz innych baz wymiany informacji, a w końcu powołanie instytucji Arbitrażu Bankowego, nie przebiegłyby tak bezboleśnie i sprawnie, gdyby nie pełne zaangażowanie Związku (przez określenie Związek rozumiem pracowników biura wraz z liczną armią pracowników zrzeszonych banków, wydelegowanych do udziału w pracach rad i komitetów). Uważam, że ogromną zasługą i wartością Związku była umiejętność wytworzenia wśród członków silnego poczucia wspólnoty interesów, mimo, że działali oni w mocno konkurencyjnym środowisku gospodarki rynkowej.

*(W latach 1989-1996, z sektora liczącego 6 mocno wyspecjalizowanych banków państwowych oraz ponad 1500 banków spółdzielczych zrzeszonych pod skrzydłami BGŻ, na skutek przekształceń strukturalnych, procesów prywatyzacyjnych, bezpośrednich inwestycji kapitałowych dokonywanych przez inwestorów krajowych i zagranicznych, prywatnych i instytucjonalnych, a także upadłości, fuzji i przejęć, wyłonił się sektor bankowy liczący ponad 80 banków komercyjnych i niemal 1400 banków spółdzielczych.)

Małgorzata Kołakowska,
członek Rady Związku Banków Polskich, prezes zarządu ING Banku Śląskiego

– Związek Banków Polskich pełni ważną rolę w budowaniu nowoczesnego i bezpiecznego sektora finansowego. Od wielu lat, działając w zmieniających się warunkach gospodarczych i regulacyjnych w Polsce, prowadził konstruktywny dialog z innymi uczestnikami życia gospodarczego. ZBP jako głos środowiska opiniował inicjatywy ustawodawcze i regulacyjne, co pozwalało wypracować rozwiązania dobre dla klientów i banków.

 

Teresa Grażyna Kudlicka,
członek Rady Związku Banków Polskich, prezes zarządu Banku Spółdzielczego w Płońsku

– Mam przyjemność obserwowania działalności Związku Banków Polskich od momentu jego powstania, bowiem nasz bank był jednym z jego założycieli, a pani Marianna Wolska – ówczesna prezes zarządu – przez wiele lat była członkiem zarządu ZBP. Każda ...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na BANK.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI