Informator: Związek Banków Polskich 1991-2011 Reprezentując banki, służymy klientom

Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter

Związek Banków Polskich to największa samorządowa organizacja zrzeszająca banki w Polsce i jedna z najprężniej działających organizacji samorządu bankowego w krajach Unii Europejskiej. ZBP został powołany do życia w styczniu 1991 r. i działa na podstawie Ustawy z 30 maja 1989 r. o izbach gospodarczych. Misją Związku Banków Polskich jest: "działanie na rzecz tworzenia warunków zrównoważonego rozwoju polskiego sektora bankowego, wspierania przez banki wzrostu gospodarczego kraju oraz jednolitego europejskiego rynku usług finansowych i wzmacniania roli polskich banków"

Od chwili powołania główny cel Związku Banków Polskich pozostaje niezmienny. Jest nim dbanie o dalszą budowę potencjału polskiego sektora bankowego, służącego rozwojowi polskiej gospodarki, klientom indywidualnym, firmom i jednostkom samorządu terytorialnego.

Zadania postawione przed ZBP wiążą się również zabieganiem o dobre i rozważne regulacje na szczeblu międzynarodowym i krajowym, które mądrze pogodzą troskę o bezpieczeństwo z rozwojem sektora bankowego. Odpowiedzialne rozwiązania podatkowe, sprawność funduszy poręczeniowogwarancyjnych, przejrzyste rozwiązania prawne, jak również dbałość o rozwój infrastruktury bankowej i nowoczesnych instrumentów płatniczych, a także aktywność w obszarze absorpcji środków unijnych to kolejne, długofalowe cele, osiągnięcie których stymuluje bieżącą działalność Związku Banków Polskich. ZBP aktywnie uczestniczy w pracach na rzecz kreowania racjonalnych regulacji ostrożnościowych dla sektora bankowego oraz bierze czynny udział w kształtowaniu regulacji dotyczących systemu bankowego w Unii Europejskiej.

Główne obszary działalności Związku Banków Polskich to przede wszystkim:

 • Reprezentowanie i ochrona wspólnych interesów członków ZBP w zakresie uregulowań prawnych dotyczących ustawodawstwa bankowego w Polsce i za granicą.
 • Wydawanie opinii i ekspertyz oraz delegowanie przedstawicieli do udziału w pracach instytucji doradczo-opiniodawczych dotyczących działania banków.
 • Uczestnictwo w charakterze ekspertów w pracach legislacyjnych komisji Sejmu, Senatu.
 • Współpraca z Narodowym Bankiem Polskim, rządem i właściwymi ministerstwami w zakresie funkcjonowania przepisów prawa odnoszących się do polskiego systemu bankowego.
 • Organizowanie wymiany informacji pomiędzy bankami.
 • Promocja sektora bankowego i jego usług.
 • Budowa infrastruktury międzybankowej.
 • Wspieranie standaryzacji produktów i usług bankowych oraz wdrażanie w polskim systemie bankowym rozwiązań i samoregulacji wynikających z przynależności do struktur Unii Europejskiej i Europejskiej Federacji Bankowej.
 • Popularyzacja wiedzy na temat bankowości i podnoszenie poziomu świadomości ekonomicznej społeczeństwa.
 • Prowadzenie postępowania pojednawczego i sądownictwa polubownego dla banków.
 • Współtworzenie i promowanie ...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

 • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
 • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
 • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
 • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na BANK.pl/sklep.

Uwaga:

 • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
 • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

 • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI