Jakie obiekty możemy wybudować w miejscowości uzdrowiskowej? Część druga

Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter

150702.uzdrowisko.02.400xW poprzedniej części artykułu scharakteryzowana została, najważniejsza dla całego obszaru uzdrowiskowego, strefa ochronna "A".

Strefa „B”
Obejmuje ona obszar przyległy do strefy „A” i stanowiący jej otoczenie, który jest przeznaczony m.in. dla obiektów usługowych, turystycznych (w tym hoteli), rekreacyjnych, sportowych czy budownictwa mieszkaniowego, które nie będą mieć negatywnego wpływu na właściwości lecznicze uzdrowiska lub obszaru ochrony uzdrowiskowej oraz nie będą uciążliwe w żadnym aspekcie dla przebywających na terenie uzdrowiska pacjentów. W strefie „B”, dla której procentowy udział terenów zieleni wynosi nie mniej niż 50%, zabrania się budowy: stacji paliw (bliżej niż 500 m od granicy strefy „A” ochrony uzdrowiskowej), urządzeń emitujących fale elektromagnetyczne, lub też innych przedsięwzięć, które mogą znacząco oddziaływać na środowisko –  takich jak przykładowo parkingi naziemne przekraczających 50 miejsc postojowych. W obrębie tej strefy ochronnej zabrania się wyrębu drzew leśnych i parkowych (oczywiście z wyjątkiem zleconych cięć pielęgnacyjnych).

Strefa „C”
Dla strefy tej procentowy udział terenów biologicznie czynnych wynosi nie mniej niż 45%. Obejmuje ona obszar przyległy do strefy „B” i stanowiący jej otoczenie oraz obszar mający wpływ na zachowanie walorów krajobrazowych, klimatycznych oraz ochronę złóż naturalnych surowców leczniczych.

W strefie C zabrania się budowy: zakładów przemysłowych, prowadzenia robót melioracyjnych lub też innych działań, które mogą doprowadzić do zaistnienia niekorzystnych zmian w istniejących stosunkach wodnych lub też prowadzenia takich czynności, które mogą wywołać negatywny wpływ na fizjografię uzdrowiska i jego układ urbanistyczny,  lub właściwości lecznicze klimatu.

Problemy inwestycyjne
Inwestor musi zatem w pierwszej kolejności sprawdzić do jakiej strefy zaliczać się będzie grunt pod jego inwestycje i w dalszej kolejności sprawdzić czy jego zamierzenia są możliwe do przeprowadzenia w obrębie danego terenu. Dalsze inwestycyjne kroki zależą od tego czy na danym terenie uchwalony jest miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. Jeśli jest to na jego podstawie można ubiegać się o uzyskanie pozwolenia na budowę. Jeśli planu nie ma trzeba wystąpić o wydanie warunków zabudowy.  Decyzję taką wydaje wójt, burmistrz lub prezydent miasta, tylko w sytuacji, gdy planowana budowa spełnia wszystkie warunki jakie dyktuje art. 61 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym – mówi Robert Tomaszewski z portalu www.grunttozysk.pl.

Warto jednak pamiętać,  że w przypadku strefy ochronnej „A” obowiązują inne wytyczne. Ze względu na fakt, że jest to strefa związana ścisłe z walorami leczniczymi terenu uzdrowiskowego – w jej obrębie można budować tylko wtedy, gdy jest już uchwalony i obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. Bez takiego planu nic nie uda nam się wybudować.

Saveinvest Sp. z o. o.

www.grunttozysk.pl