Jakie mogą być konsekwencje zerwania umowy z pośrednikiem?

Jakie mogą być konsekwencje zerwania umowy z pośrednikiem?
Fot. stock.adobe.com/andranik123
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Czym grozi zerwanie umowy na czas określony z pośrednikiem, który przykładowo zajmuje się sprzedażą nieruchomości?

Umowa zawierana z pośrednikiem, który dla przykładu ma za zadanie w naszym imieniu sprzedać nieruchomość, ma charakter umowy o świadczenie usług, do której odpowiednie zastosowanie znajdują przesłanki ujęte w kodeksie cywilnym, a dokładniej w przepisach o zleceniu. W konsekwencji sprzedawca może wypowiedzieć swojemu pośrednikowi taką umowę, wyłącznie z ważnych powodów, w każdym czasie – warto jednak mieć na uwadze, że taki krok niemal zawsze pociąga za sobą duże konsekwencje.

Jeśli decydujemy się na zerwanie umowy z pośrednikiem należy liczyć się z koniecznością zwrócenia mu wszelkich poniesionych przez niego wydatków, jakich dokonał w celu należytego wypełnienia umowy. Dodatkowo pośrednik, jeśli taka klauzula była zawarta w podpisanej przez strony umowie, może domagać się wypłaty części należnego mu wynagrodzenia, która odpowiadałaby wykonanym przez niego do tej pory czynnościom mającym na celu sprzedaż nieruchomości – wyjaśnia Bartosz Antos z portalu www.grunttozysk.pl. Oczywiście takie żądanie nie wystąpi, jeśli w zawartej umowie wynagrodzenie będzie miało stanowić jedynie prowizję od wartości sprzedanej, już za sprawą pośrednika, nieruchomości.

Jak zostało już wspomniane umowę można zerwać z pośrednikiem tylko jeśli u podstaw takiej decyzji leżą „ważne powody”. Tu pojawia się kłopot, gdyż nie ma nigdzie sprecyzowanego zakresu jaki mogą owe ważne powody obejmować – dla każdej ze stron transakcji ważne może bowiem okazać się coś zupełnie innego. Dlatego zazwyczaj, jeśli dojdzie do sporu, o zasadności wypowiedzenia umowy i czy podany przez stronę powód rzeczywiście można określić jako ważny, decyduje każdorazowo sąd.

W sytuacji, w której natomiast pośrednik dopuszcza się zwłoki i można zauważyć uchybienia  w podejmowanych przez niego krokach, które miałyby doprowadzić do sprzedaży naszej nieruchomości, można odstąpić od zawartej z pośrednikiem umowy.  Właściciel nieruchomości powinien jednak uprzednio wyznaczyć pośrednikowi dodatkowy termin, w którym ten zobligowany jest do wykonania zobowiązań ujętych w umowie – czyli sprzedaży nieruchomości – wraz z oznajmieniem, że w przypadku nieustosunkowania się do postulatu i niewykonania zlecenia w nowym terminie odstąpi od umowy z pośrednikiem. Właściciel nieruchomości ma także prawo do żądania naprawienia przez pośrednika szkody, której przyczynę stanowi bezpośrednio jego zwłoka.

Saveinvest Sp. z o. o.,
www.grunttozysk.pl