Jaka ma być Polska w 2030 r.?

Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter

pismo.urzedowe.01.250x167Rząd przyjął strategiczny dokument wskazujący, w jakim kierunku ma się rozwijać kraj. To Długookresowa Strategia Rozwoju Kraju (DSRK), zwieńczenie nowego porządku strategicznego kraju. Prace nad nią zaczęły się w 2009 r. wraz publikacją raportu Zespół Doradców Strategicznych Premiera pod kierunkiem Michała Boniego "Polska 2030. Wyzwania Rozwojowe". Przedstawiał on 10 kluczowych wyzwań oraz rekomendacje działań dla kolejnych rządów.

DSRK rozwija założenia Raportu i wskazuje kierunki interwencji na najbliższe 20 lat. Wprowadza też zmiany wyciągając wnioski z zachodzących wokół nas zmian. DSRK stawia na wzrost wydatków na dziedziny prorozwojowe (w tym m.in. edukację, zdrowie, infrastrukturę, badania i rozwój, kulturę). Jednym z jej celów jest Stworzenie Cyfrowej Polski. Chodzi o rozwój kompetencji cyfrowych obywateli, budowę całościowej sieci szerokopasmowego internetu i rozwój e-usług publicznych.

Obok Długookresowej istnieje też Strategia Średniookresowa – do roku 2020 i dziewięć zintegrowanych strategii sektorowych – także do roku 2020. Są konieczne m.in. do sprawnego wykorzystania funduszy unijnych w nowej perspektywie budżetowej (2014-20). Jedną z takich strategii jest przygotowana w MAC strategia Sprawne Państwo 2020.

Skupia się ona na tym, jakimi metodami doprowadzić do zwiększenia skuteczności i efektywności państwa otwartego na współpracę z obywatelami. Zakłada ona, że powinniśmy realizować model państwa optimum (a więc taki, w którym państwo nie jest ani przeregulowane – jak państwo maximum, ani wycofane jak państwo minimum).

Sposobem na tworzenie takiego państwa jest przejrzystość (np. prawa, procedur i procesu decyzyjnego); efektywność (np. sprawna komunikacja i wymianą dokumentów); szeroka współpracą przy realizacji zadań i rozwiązywaniu problemów między różnymi podmiotami, w tym między rządem a samorządem terytorialnym); zaangażowanie i uczestnictwo obywateli w procesie podejmowania decyzji przez administrację publiczną, w tworzeniu lepszego prawa oraz dążeniu do wysokich standardów świadczonych usług.

Głównym narzędziem wdrażania strategii i bieżącego monitoringu będzie plan działań przygotowany przez ministra administracji i cyfryzacji we współpracy z ministrami i centralnymi organami administracji rządowej.

Źródło: www.mac.gov.pl