Jak gospodarować odpadami komunalnymi? – szkolenie dla JTS

Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter

wysypisko.02.250x167Hallamrk Events ogłosiło nabór na II seminarium o temacie "Tworzenie systemu naliczania i poboru opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi - aspekty prawne i finansowe". Od 1 stycznia 2012 biegnie czas przejściowy na przygotowanie i wdrożenie nowego prawa, które dotyczy samorządów.

Do udziału w seminarium organizator zaprasza przedstawicieli władz samorządowych. Kluczowymi zagadnieniami seminarium będą:

  • Analiza projektów rozporządzeń – aktualny stan prac nad wdrożeniem nowelizacji ustawy o porządku i czystości w gminach,

  • Prawne konsekwencje wyboru określonej metody ustalenia opłaty,

  • Przygotowanie uchwały Rady gminy oraz wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,

  • Zaprojektowanie instytucjonalnego kształtu systemu gospodarowania odpadami na terenie gminy,

  • Jak oszacować koszty funkcjonowania systemu? (m.in. koszty odbioru odpadów, ich transportu, zbierania, odzysku, unieszkodliwiania, tworzenia i eksploatacji punktów selektywnej zbiórki odpadów, obsługi administracyjnej systemu),

  • Przykład wyliczenia opłaty za odbiór odpadów od mieszkańców, w tym wybór sposobu naliczania opłaty i określenie stawek,

  • Ochrona danych osobowych w tworzonych systemach,

  • Prawne możliwości windykacji zaległości z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,

  • Ocena wpływu omawianych zmian na budżety JST,

  • Argumentacja uzasadniająca celowość wybranego modelu organizacyjnego systemu gospodarki odpadami, kosztów jego funkcjonowania w zestawieniu z korzyściami – uzyskanie akceptacji radnych.

 

Patronem seminarium jest Gazeta Samorządu i Administracji oraz Poradnik Samorządowca. Seminarium odbędzie się 3 kwietnia 2012 roku. Wszelkie informacje wraz z arkuszem zgłoszenia znajdują się na stronie www.he.waw.pl.

 

źródło: www.he.waw.pl