Jak dyrektorzy firm oceniają kwietniową koniunkturę w gospodarce?

Jak dyrektorzy firm oceniają kwietniową koniunkturę w gospodarce?
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Okazuje się, że formułowane na ten temat oceny są w większości korzystniejsze aniżeli miesiąc temu. Najbardziej optymistyczne oceny wśród badanych rodzajów działalności zgłaszają jednostki należące do sekcji finanse i ubezpieczenia; opinie te są lepsze od sygnalizowanych w m-cu kwietniu ostatnich pięciu lat.

Jak wnika z najnowszego opracowania Głównego Urzędu Statystycznego „Koniunktura w przemyśle, budownictwie, handlu i usługach w kwietniu 2017 r.” kwiecień może być ciekawą zapowiedzią reszty roku. Świadczą o tym prezentowane w tym opracowaniu dane. A jak to wygląda w szczegółach?

Przetwórstwo przemysłowe

W kwietniu ogólny klimat koniunktury w przetwórstwie przemysłowym kształtuje się na poziomie plus 9,6 (plus 6,4 w marcu). Poprawę koniunktury sygnalizuje 19,1% badanych przedsiębiorstw, a jej pogorszenie – 9,6% (przed miesiącem odpowiednio 17,6% i 11,2%). Pozostałe przedsiębiorstwa uważają, że ich sytuacja nie ulega zmianie.

Przedsiębiorcy sygnalizują wzrost bieżącej produkcji i portfela zamówień. Optymistyczne prognozy w tym zakresie są zbliżone do formułowanych przed miesiącem. Bieżąca sytuacja finansowa nie zmienia się, natomiast jej przewidywania wskazują na możliwość poprawy w najbliższych trzech miesiącach. Sygnalizowany jest wzrost poziomu należności. Nieco szybciej niż w marcu rosną opóźnienia płatności za sprzedane produkty. Stan zapasów wyrobów gotowych uznawany jest przez przedsiębiorców za zbliżony do wystarczającego w stosunku do zapotrzebowania. Przewidywany jest wzrost zatrudnienia podobny do planowanego przed miesiącem. Dyrektorzy przedsiębiorstw zapowiadają, że ceny wyrobów przemysłowych mogą rosnąć, nieco szybciej niż prognozowano w marcu.

Opinie formułowane w kwietniu dotyczące koniunktury we wszystkich badanych klasach wielkości są bardziej korzystne od zgłaszanych przed miesiącem.

W większości działów przetwórstwa przemysłowego oceny ogólnego klimatu koniunktury są pozytywne. Najbardziej optymistyczne opinie dotyczące koniunktury formułują producenci wyrobów z pozostałych mineralnych surowców niemetalicznych (plus 22,7 w kwietniu, plus 17,2 w marcu), chemikaliów i wyrobów chemicznych (plus 22,1 w kwietniu, plus 21,0 w marcu), wyrobów z gumy i tworzyw sztucznych (plus 20,0 w kwietniu, plus 17,7 w marcu) oraz zajmujący się poligrafią i reprodukcją zapisanych nośników informacji (plus 20,3 w kwietniu, plus 18,7 w marcu). Negatywne oceny koniunktury sygnalizują jedynie producenci odzieży (minus 1,2 w kwietniu, minus 7,4 w marcu).

Przedsiębiorcy swoją pozycję wobec konkurencji na rynku krajowym oceniają nieznacznie pozytywnie, przy negatywnych ocenach przed rokiem. Opinie formułowane przez przedsiębiorców w zakresie ich pozycji wobec konkurencji na rynkach zagranicznych krajów Unii Europejskiej oraz na rynkach zagranicznych po-za krajami Unii Europejskiej są w niewielkim stopniu pesymistyczne. Najbardziej negatywne opinie, gorsze od zgłaszanych przed rokiem, dotyczące pozycji wobec konkurencji na innych rynkach zagranicznych poza UE formułują jednostki małe (o liczbie pracujących od 10 do 49 osób). Podmioty te, jako jedyne, formułują negatywne oceny dotyczące pozycji wobec konkurencji na rynkach krajów UE. Nieznacznie korzystne opinie dotyczące pozycji podmiotu wobec konkurencji na rynku krajowym i rynkach zagranicznych formułują przede wszystkim przedstawiciele podmiotów dużych (o liczbie pracujących 250 i więcej osób).

A jak to wygląda na mapie Polski? Jednostki ze wszystkich województw oceniają koniunkturę pozytywnie. Najbardziej korzystne oceny formułują podmioty prowadzące działalność w zakresie przetwórstwa przemysłowego z województw opolskiego, małopolskiego, mazowieckiego, kujawsko-pomorskiego.

Budownictwo

W kwietniu ogólny klimat koniunktury w budownictwie kształtuje się na poziomie plus 2,7 (przed miesiącem minus 1,4). Poprawę koniunktury sygnalizuje 19,6% przedsiębiorstw, a jej pogorszenie – 16,9% (przed miesiącem odpowiednio 17,5% i 18,9%). Pozostałe przedsiębiorstwa uznają, że ich sytuacja nie ulega zmianie.

Oceny dotyczące produkcji budowlano-montażowej, portfela zamówień i sytuacji finansowej są mniej negatywne od zgłaszanych w marcu. Odpowiednie prognozy są optymistyczne, lepsze od przewidywań formułowanych w analogicznym miesiącu ostatnich pięciu lat. Nadal sygnalizowany jest wzrost opóźnień płatności za wykonane roboty budowlano-montażowe. Kwiecień jest drugim z rzędu miesiącem, w którym prognozowany jest niewielki wzrost zatrudnienia. Zapowiadany jest nieznaczny wzrost cen robót budowlano-montażowych, zbliżony do oczekiwanego w marcu. Spośród badanych podmiotów 30,4% (przed rokiem 25,0%) planuje prowadzenie prac budowlano-montażowych za granicą. Dyrektorzy tych przedsiębiorstw spodziewają się nieznacznego wzrostu portfela zamówień na roboty budowlano-montażowe na rynkach zagranicznych.

Jednostki z większości województw prowadzące działalność w zakresie budownictwa formułują w kwietniu pozytywne i lepsze niż przed miesiącem oceny koniunktury. Najbardziej optymistyczne oceny zgłaszają jednostki z województwa lubuskiego, natomiast najbardziej pesymistyczne – z województwa dolnośląskiego

Handel hurtowy

Ogólny klimat koniunktury w handlu hurtowym kształtuje się w kwietniu na poziomie plus 9,7 (plus 6,2 w marcu). Poprawę koniunktury sygnalizuje 19,6% badanych przedsiębiorstw, pogorszenie – 9,8% (przed miesiącem odpowiednio 17,2% i 11,0%). Pozostałe podmioty uznają, że ich sytuacja nie ulega zmianie.

Diagnozy sprzedaży są pozytywne, najlepsze od stycznia 2011 r., a prognozy – od maja ub. r. Oceny sytuacji finansowej są nieznacznie optymistyczne, po raz pierwszy od sierpnia 2015 r. Przewidywania w tym zakresie są korzystne, najlepsze od kwietnia ub. r. Stan zapasów towarów jest uznawany przez przedsiębiorców za nadmierny. W związku z bardziej korzystnymi prognozami dotyczącymi sprzedaży, poziom zamówień towarów u dostawców może zostać zwiększony. Zapowiadany jest wzrost zatrudnienia, nieco większy od planowanego miesiąc wcześniej. Przedsiębiorcy prognozują, że ceny towarów mogą rosnąć.

Przedstawiciele firm ze wszystkich województw zgłaszają korzystne oceny koniunktury. Najbardziej optymistycznie koniunkturę w handlu hurtowym oceniają jednostki z województw podkarpackiego i opolskiego.

Handel detaliczny

Ogólny klimat koniunktury w handlu detalicznym kształtuje się w kwietniu na poziomie plus 12,3 (plus 9,2 w marcu). Poprawę koniunktury sygnalizuje 19,4% badanych przedsiębiorstw, pogorszenie – 7,2% (przed miesiącem odpowiednio 17,4% i 8,3%). Pozostałe podmioty uznają, że ich sytuacja nie ulega zmianie.

Diagnozy sprzedaży są korzystne, lepsze niż w ostatnich dwóch miesiącach. Oceny sytuacji finansowej są nieznacznie optymistyczne, po raz pierwszy od stycznia br. Odpowiednie prognozy w tym zakresie są korzystne, najlepsze od marca 2000 r. Stan zapasów towarów jest nadal uznawany za nadmierny. W związku z bardziej korzystnymi prognozami dotyczącymi sprzedaży, poziom zamówień towarów u dostawców może zostać zwiększony. Możliwy jest wzrost zatrudnienia, bardziej znaczący od zapowiadanego w marcu. Dyrektorzy firm przewidują wzrost cen.

Najbardziej optymistycznie koniunkturę w handlu detalicznym oceniają przedsiębiorstwa, których siedziba znajduje się w województwie wielkopolskim. Przedsiębiorstwa z województwa kujawsko-pomorskiego nie zgłaszają zmian w tym zakresie.

Usługi

Kwietniowy wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury w sekcji transport i gospodarka magazynowa kształtuje się na poziomie plus 12,0 (przed miesiącem plus 10,9). Poprawę koniunktury odnotowuje 19,8% badanych firm, a jej pogorszenie – 7,8% (w marcu odpowiednio 18,7% i 7,8%). Pozostałe jednostki uznają, że ich sytuacja nie ulega zmianie.

Bieżący popyt i sprzedaż oceniane są pozytywnie po raz pierwszy od października ubiegłego roku, również opinie odnoszące się do aktualnej sytuacji finansowej są korzystne. Odpowiednie prognozy są nieco mniej optymistyczne od formułowanych w marcu. Odnotowywany jest, wolniejszy niż przed miesiącem, wzrost opóźnień płatności za wykonane usługi. Kierujący jednostkami planują wzrost zatrudnienia. Ceny usług w najbliższych miesiącach mogą rosnąć.

Zakwaterowanie i gastronomia

Wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury w tej sekcji kształtuje się na poziomie plus 15,3 (przed miesiącem plus 10,8). Poprawę koniunktury odnotowuje 22,5% badanych firm, a jej pogorszenie – 7,2% (w marcu odpowiednio 19,3% i 8,5%). Pozostałe jednostki uznają, że ich sytuacja nie ulega zmianie.

Zarówno diagnozy jak i przewidywania dotyczące popytu, sprzedaży oraz sytuacji finansowej są bardziej optymistyczne od formułowanych przed miesiącem. Zgłaszany jest niewielki wzrost opóźnień płatności za wykonane usługi, szybszy od notowanego w marcu. Zapowiadana skala wzrostu zatrudnienia może być większa od planowanej w marcu. Przewidywany jest dalszy wzrost cen.

Podmioty z większości województw prowadzące działalność związaną z zakwaterowaniem i gastronomią oceniają w kwietniu koniunkturę pozytywnie. Najbardziej korzystne, lepsze od zgłaszanych przed miesiącem oceny koniunktury formułują jednostki z województwa warmińsko-mazurskiego oraz małopolskiego. Najbardziej pesymistycznie oceniają koniunkturę podmioty, których siedziba znajduje się w województwie śląskim.

Informacja i komunikacja

Tutaj wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury kształtuje się na poziomie plus 15,2 (przed miesiącem plus 18,5). Poprawę koniunktury odnotowuje 20,3% badanych firm, a jej pogorszenie – 5,1% (w marcu odpowiednio 23,3% i 4,9%). Pozostałe jednostki uznają, że ich sytuacja nie ulega zmianie.

Bieżący popyt, sprzedaż i sytuacja finansowa oceniane są od lutego br. coraz mniej korzystnie. Mimo że prognozy popytu są mniej optymistyczne od formułowanych w marcu, przewidywania dotyczące sprzedaży są korzystne i zbliżone do zgłaszanych przed miesiącem, a sytuacji finansowej – bardziej pozytywne. Odnotowywany jest niewielki, wolniejszy niż w marcu wzrost opóźnień płatności za wykonane usługi. Dyrektorzy jednostek nadal zapowiadają wzrost zatrudnienia. W najbliższych trzech miesiącach można spodziewać się niewielkiego spadku cen usług.

Jednostki ze wszystkich województw (z wyjątkiem przedsiębiorstw z województw warmińsko-mazurskiego oraz podlaskiego) należące do sekcji informacja i komunikacja oceniają w kwietniu koniunkturę korzystnie. Najbardziej optymistyczne opinie w zakresie koniunktury odnotowują podmioty z województwa opolskiego.

Finanse i ubezpieczenia

W kwietniu wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury w sekcji działalność finansowa i ubezpieczeniowa kształtuje się, podobnie jak przed miesiącem, na poziomie plus 31,4. Poprawę koniunktury odnotowuje 34,7% badanych firm, a jej pogorszenie – 3,3% (w marcu odpowiednio 34,6% i 3,3%). Pozostałe jednostki uznają, że ich sytuacja nie ulega zmianie.

Diagnozy oraz prognozy popytu, sprzedaży oraz sytuacji finansowej są bardziej korzystne od zgłaszanych przed miesiącem. Opóźnienia płatności za wykonane usługi zmniejszają się. Zapowiadane redukcje zatrudnienia mogą być większe od zgłaszanych w marcu. Podobnie jak przed miesiącem prognozowany jest niewielki wzrost cen usług.

Odsetek przedsiębiorców nieodczuwających żadnych barier w prowadzeniu bieżącej działalności kształtuje się na poziomie 4,2% (przed rokiem 4,3%). Największe trudności napotykane przez przedsiębiorstwa zgłaszające bariery związane są z konkurencją firm krajowych (68,8% w kwietniu br., 73,6% przed rokiem). W skali roku w największym stopniu wzrosła uciążliwość bariery związanej z niejasnymi i niespójnymi przepisami prawnymi (z 42,6% do 50,1%), a spadła – bariery związanej z konkurencją firm zagranicznych (z 53,4% do 47,5%).

Transport i gospodarka magazynowa

Podmioty wszystkich klas wielkości oceniają koniunkturę pozytywnie, w większości podobnie jak w marcu, natomiast firmy o liczbie pracujących od 10 do 49 osób – nieco lepiej niż przed miesiącem. Najbardziej optymistyczne opinie dotyczące koniunktury zgłaszają firmy duże (o liczbie pracujących 250 i więcej osób).

Podmioty z większości województw należące do sekcji transport i gospodarka magazynowa oceniają w kwietniu koniunkturę korzystnie. Najbardziej optymistyczne oceny koniunktury formułują jednostki mające siedzibę w województwie mazowieckim i świętokrzyskim. Negatywnie oceniają koniunkturę podmioty z województw łódzkiego, warmińsko-mazurskiego oraz podkarpackiego.

Szczegóły:

http://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/koniunktura/koniunktura/koniunktura-w-przemysle-budownictwie-handlu-i-uslugach-w-kwietniu-2017-roku,3,53.html

Bogdan Koblański