IT@BANK. Technologie. KDPW liderem we wdrażaniu technologii blockchain na rynku kapitałowym

IT@BANK. Technologie. KDPW liderem we wdrażaniu technologii blockchain na rynku kapitałowym
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Sektor finansowy jest największym użytkownikiem technologii cyfrowych oraz główną siłą napędową cyfrowej transformacji gospodarki. Nowe technologie mogą wspomagać instytucje finansowe, m.in. poprzez wspieranie przetwarzania w chmurze, robo-advisory czy operacje na dużych bazach danych, umożliwiając nie tylko ograniczenie kosztów, ale przede wszystkim budowanie oferty dla ich klientów. Polscy użytkownicy wymieniani są w gronie najszybciej przyswajających mobilne technologie. W związku z tym, że na rynek finansowy wchodzą nowe generacje klientów, dla których stosowanie najnowszych rozwiązań technologicznych jest często warunkiem korzystania z określonej usługi, ich wprowadzanie jest już nie tyle trendem, co biznesową koniecznością.

Rozwiązaniem, które cieszy się szczególnym zainteresowaniem w ostatnich latach jest technologia blockchain, którą zainteresował się także Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych. Technologia ta w wielu analizach przedstawiana jest jako zagrożenie dla rynku kapitałowego w jego obecnej formie. Dlatego podstawowym wyzwaniem, przed jakim stanął KDPW było zrozumienie samej technologii oraz procesów wymiany wartości, które zaczęłyby przyciągać inwestorów odwracających się od rynku kapitałowego. KDPW poszukiwał szans, jakie mogą powstać w związku z popularyzacją nowej technologii dla uczestników rynku oraz samej spółki.

Efektem prac ekspertów KDPW nad tym rozwiązaniem było uruchomienie 1 lipca 2019 r. Platformy Blockchain dla Rynku Kapitałowego – nowoczesnej platformy biznesowej, będącej rozwiązaniem sektorowym, ukierunkowanym na współpracę wielu podmiotów, w celu wymiernego zwiększania wzajemnych korzyści. Unikalna w skali światowej Platforma Blockchain adresowana jest do podmiotów świadczących usługi na rynku kapitałowym: banków, domów maklerskich oraz innych podmiotów, które mogą partycypować w tworzeniu wspólnej infrastruktury i są zainteresowane integrowaniem w jej ramach usług. Umożliwia ona tworzenie dedykowanych, niezależnych aplikacji wspierających rozwój innowacyjnych i opłacalnych kosztowo linii biznesowych. Współpraca wielu podmiotów, będących uczestnikami Platformy, przyniesie wymierne korzyści dla biznesu, zapewniając przejrzystość i najwyższy poziom zaufania w obszarze świadczonych usług.

Poza wizją biznesową, projekt miał za zadanie przygotować rynek kapitałowy do wyzwań, jakie niesie ze sobą technologia blockchain, w tym takich, które mogłyby się wiązać z eliminacją pośredników. Tym samym w przyszłości coraz większą rolę mogą pełnić podmioty oferujące możliwość integrowania usług na rynku. KDPW, tworząc Platformę Blockchain dla Rynku Kapitałowego jako rozwiązanie sektorowe, staje się tym samym takim integratorem rynku. Projekt miał zatem na celu zbudowanie kompetencji i wiedzy w KDPW, weryfikację potencjału IT oraz obszarów biznesu, które mogą wymagać zmian.

Pierwszą uruchomioną na Platformie Blockchain usługą jest eVoting, który digitalizuje proces głosowania na walnych zgromadzeniach spółek. Aplikacja dostępna jest od 30 września 2019 r. i zapewnia obsługę walnych zgromadzeń spółek publicznych, w tym głosowanie z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej.

Z aplikacją eVoting zintegrowana została aplikacja Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych służąca do przekazywania emitentom wykazu uprawnionych do udziału w walnym zgromadzeniu. Integracja ułatwia emitentom korzystanie z usług Krajowego Depozytu z jednego punktu dostępowego. Interesariuszami eVoting, oprócz emitentów i akcjonariuszy, są podmioty prowadzące rachunki papierów wartościowych, którym eVoting uruchomiony na Platformie Blockchain daje możliwość integracji z usługą prowadzenia rachunku papierów wartościowych. Beneficjentami usługi eVoting są także organy nadzoru – dzięki niezaprzeczalności procesu.

Usługa eVoting może znacząco wpłynąć na aktywizację akcjonariuszy i zachęcić ich do brania czynnego udziału w życiu ­spółek, których są współwłaścicielami. W szczególności dotyczy to akcjonariuszy, którzy dzisiaj, ze względu na brak łatwo dostępnej i jednolitej informacji o walnych zgromadzeniach, sformalizowany proces głosowania czy koszty związane z fizycznym udziałem w WZ, w większości przypadków rezygnują z jednego ze swoich podstawowych praw wynikających z posiadania akcji.

Nowoczesne, bezpieczne i tanie narzędzie, jakim jest usługa eVoting, znacząco ułatwia dostęp do pełnej i wiarygodnej informacji o walnych zgromadzeniach, pozwala śledzić cały proces i brać w nim czynny udział z dowolnego miejsca i o dowolnej porze, a także zapewnia spójny, przejrzysty i niezaprzeczalny wgląd w wyniki WZ, w tym sposób oddania głosów przez inwestora.

Rozwiązania ułatwiające akcjonariuszom wykonywanie ich praw, w tym udział i głosowanie na walnych zgromadzeniach, wpisują się w założenia i cel dyrektywy o prawach akcjonariuszy (SRD II).

Wdrożenie rozwiązania nie wymaga, aby każdy interesariusz, w tym przede wszystkim inwestor czy emitent, aktywnie uczestniczyli w sieci blockchain. Podmioty zamierzające wyłącznie korzystać z dostępnych funkcjonalności nie muszą ponosić kosztów budowy i utrzymania sieci.

Warto podkreślić także korzyści wynikające z rozwiązania eVoting, zwłaszcza po stronie głównych beneficjentów usługi – czyli spółek publicznych i inwestorów czy pośredników – podmiotów prowadzących rachunki papierów wartościowych.

Spółki publiczne:

 • Szerszy dostęp do inwestorów i potencjalnie istotne zwiększenie ich zaangażowania.
 • Zwiększenie atrakcyjności spółki dla inwestorów, w szczególności zagranicznych.
 • Pewność co do bezpieczeństwa i integralności w zakresie przebiegu WZ przy niskich kosztach.
 • Większa efektywność przebiegu WZ.
 • Udoskonalenie dystrybucji i obiegu dokumentów dotyczących WZ przy jednoczesnym zapewnieniu ich integralności.
 • Umożliwienie korzystania z zaawansowanych rozwiązań informatycznych dla emitentów krajowych i zagranicznych.

Inwestorzy:

 • Wygodna i atrakcyjna możliwość udziału w WZ przy niskim koszcie.
 • Pełen dostęp do aktualnej dokumentacji WZ online bez konieczności powielania i rekoncyliacji informacji oraz z zachowaniem gwarancji integralności danych.
 • Możliwość zdalnego oddania głosu, a także jego zmiany – przy zachowaniu gwarancji jego „doręczenia” do emitenta.
 • Możliwość zarejestrowania się na WZ bez konieczności fizycznego udawania się do podmiotu prowadzącego rachunek papierów wartościowych.
 • Możliwość wzięcia bezpośredniego udziału na WZ bez pośredników niezależnie od lokalizacji.

Prowadzący rachunki papierów wartościowych:

 • Możliwość świadczenia nowej usługi dla szerokiego grona inwestorów.
 • Zwiększenie atrakcyjności rachunków dla klientów w wyniku zaoferowania kolejnych, nowoczesnych usług.
 • Aktywizacja dotychczasowych klientów związana z chęcią wzięcia udziału w WZ.
 • Zmniejszenie kosztów obsługi klienta poprzez zmniejszenie biurokracji.
 • Gwarancja integralności i bezpieczeństwa danych.

Efektywna i bezpieczna infrastruktura post-transakcyjna daje gwarancję niezakłóconego funkcjonowania rynków finansowych, dlatego tak istotne jest, aby była one tworzona z wykorzystaniem możliwości, jakie dają nowe technologie. Grupa KDPW, jako kluczowy podmiot tej infrastruktury, zapewnia takie rozwiązania. Nasze usługi oparte są na rozwiązaniach technologicznych opracowanych w większości przez specjalistów IT pracujących w KDPW. Pozwala nam to nie tylko na dostosowanie rozwiązań do wymagań klientów operujących na polskim rynku, ale także uniezależnia od globalnych dostawców i wysokich kosztów związanych z licencjami.

Krajowy Depozyt jest firmą technologiczną, otwartą na innowacje i inwestującą w ich rozwój. Na przestrzeni ostatnich lat w dynamicznie zmieniającym się otoczeniu rynkowym i regulacyjnym Grupa KDPW stworzyła komplementarny pakiet usług, odpowiadający współczesnym wymogom najbardziej rozwiniętych centrów finansowych.

Przed technologicznymi wyzwaniami oraz rozwojem innowacji staje cała polska gospodarka, która – aby wciąż mogła być przykładem sukcesu – musi zrobić kolejny, milowy krok, krok w kierunku cyfrowej przyszłości. Jednym z elementów o kluczowym znaczeniu dla pozycji polskiej gospodarki są rozwiązania technologiczne i organizacyjne, które gwarantują bezpieczeństwo rynku finansowego, a do takich należą usługi z obszaru rozliczeń i rozrachunku transakcji, które zapewnia Grupa KDPW. Dzięki wysokiej jakości usługom post-transakcyjnym rozwijamy w Polsce kompetencje niezbędne do sprostania wzmożonej konkurencji i jesteśmy w stanie budować skalę naszego rynku oraz wzmacniać jego międzynarodową pozycję.

Źródło: Miesięcznik Finansowy BANK