Innowacja na rynku polis inwestycyjnych UFK: Secus Premium Selection

Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter

kalkulator.statystyka.01.25Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Europa S.A. wraz z Secus Asset Management S.A. wprowadza nowe ubezpieczenie o charakterze inwestycyjnym z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym, oparte po raz pierwszy na funduszu inwestycyjnym zamkniętym rynku wierzytelności masowych Secus NS FIZ InSecura oraz Secus FIZ InReturn, realizujący strategię absolutnej stopy zwrotu.

Dotąd elitarne fundusze były zarezerwowane tylko dla zamożnych inwestorów. Teraz stają się dostępne już od 10 000 zł dla szerokiego grona klientów.

Jest to obecnie pierwszy i jedyny tego typu produkt oferowany na rynku.

Ma on formę indywidualnego ubezpieczenia na życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym. Jest dostępny w dwóch atrakcyjnych wariantach, różniących się od siebie UFK. Jedna ze strategii absolutnej stopy zwrotu umożliwia inwestowanie środków pieniężnych w Fundusz Secus FIZ InReturn, druga opiera się na rentownym rynku wierzytelności Funduszu Secus NS FIZ InSecura – mówi Andrzej Popielski, Wiceprezes Towarzystwa Ubezpieczeń na Życie Europa S.A. 

Fundusz Secus NS FIZ InSecura dokonuje lokat w pakiety przeterminowanych sekurytyzowanych wierzytelności poniżej ich wartości nominalnej. Są to inwestycje na dynamicznie rozwijającym się rynku windykacji długów konsumenckich związanych z wierzytelnościami bankowymi, komunalnymi i abonamentowymi o niskiej wartości jednostkowej. Charakteryzują się dużą skutecznością odzyskiwania ze względu na stosunkowo wysoką spłacalność małych zobowiązań, wpływa to znacząco na wzrost wyceny portfeli i w efekcie stabilny zysk inwestora. Wyniki funduszu są niezależne od sytuacji gospodarczej i notowań indeksów na GPW. Nabywając wierzytelności na własny rachunek, Fundusz Secus NS FIZ InSecura przejmuje na siebie wszystkie prawa i ryzyka związane z tymi wierzytelnościami. Jako właściciel wierzytelności Fundusz Secus NS FIZ InSecura powierza zarządzającemu wszelkie działania zmierzające do odzyskania wierzytelności. Fundusz ten jest adresowany do klientów zdecydowanych na inwestycję długoterminową z rekomendowanym horyzontem nie krótszym niż 3 lata, którzy akceptują umiarkowany poziom ryzyka charakterystyczny dla produktów nisko skorelowanych z Giełdą Papierów Wartościowych oraz oczekują powtarzalnej w długim okresie stopy zwrotu, przewyższającej rentowność tradycyjnych lokat. Minimalna wpłata na fundusz wynosi 40 tys. euro, natomiast poprzez Secus Premium Selection – EUROPA FUND InSecura minimum 10 tys. złotych.

Z kolei Fundusz Secus FIZ InReturn inwestuje środki pozyskane z emisji certyfikatów funduszu InReturn przede wszystkim w jednostki uczestnictwa polskich funduszy inwestycyjnych otwartych oraz w certyfikaty polskich funduszy inwestycyjnych zamkniętych, realizujących strategię absolutnej stopy zwrotu, a także strategię akcyjną. Fundusz Secus FIZ InReturn charakteryzuje się brakiem sztywnych zasad dywersyfikacji kategorii lokat. Intencją jest utrzymywanie wysokiego zaangażowania do 100 proc. aktywów w jednostki FIO (fundusze otwarte) i certyfikaty FIZ (fundusze zamknięte). Wyniki funduszu są również niezależne od sytuacji gospodarczej i notowań indeksów na GPW. Fundusz przeznaczony jest dla inwestorów oczekujących w długim okresie ponadprzeciętnej stopy zwrotu o większej rentowności niż typowe lokaty bankowe przy akceptacji wysokiego ryzyka inwestycyjnego i czasu inwestycji wynoszącego co najmniej 3 lata. Minimalna wpłata na fundusz wynosi 40 tys. euro, natomiast poprzez Secus Premium Selection – EUROPA FUND InReturn minimum 10 tys. złotych.

Ubezpieczenie o charakterze inwestycyjnym Secus Premium Selection jest  dostępne w Oddziałach Secus Asset Management S.A. w okresie subskrypcji trwającym od 20 czerwca do 22 lipca br. Minimalna kwota wpłaty wynosi 10 000 zł. Ponieważ produkt ma formę ubezpieczenia na życie, w przypadku zgonu klienta osoba uposażona przez niego otrzyma świadczenie ubezpieczeniowe. W każdym momencie można również zmienić uposażonych.

Źródło: Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Europa S.A.