Informacja o rynku IT, BPO/SSC, R&D w województwie pomorskim

Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter

Z danych zebranych do końca czerwca 2015 roku wynika, że rynek IT/BPO/SSC jest jednym z najszybciej i najefektywniej rozwijających się w województwie pomorskim. 

Zestawienie obejmuje 95 firm działających w branżach BPO/SSC, IT i R&D (pod uwagę brane są jedynie firmy zatrudniające powyżej 10 pracowników) i uwzględnia dane dotyczące zatrudnienia, czasu ulokowania przedsiębiorstwa na terenie województwa, rodzaju obsługiwanych procesów oraz ilości i rodzaju języków, jakimi posługują się pracownicy.

Analizując główne grupy procesów, centra w regionie stanowią: IT – 55 firm, BPO/SSC – 35 firm i R&D – 5 firm, pochodzących  z następujących krajów:  Polska – 30, Stany Zjednoczone – 18, Norwegia – 11 oraz po 5 firm z Niemiec, Wielkiej Brytanii, Francji i Szwecji, 4 z Holandii, po 2 z Finlandii, Indii, Japonii i Dani oraz po 1 z Austrii, Irlandii, Hiszpanii i Singapuru. Zdecydowana większość centrów, aż 75 z 95 ujętych w zestawieniu, powstało po akcesie Polski do UE.

Według w/w zestawienia wspomniane sektory priorytetowe w województwie pomorskim zatrudniają 18 337 osób, co niemal dokładnie w połowie przypada na sektor SSC/ BPO oraz ITO wraz z IT R&D.  60% firm z sektora BPO/SSC oraz 36% firm IT zatrudnia ponad 100 osób.

Badane centra outsourcingowe poza językiem polskim operują głównie  j. angielskim – 91 firm. Obok języka angielskiego największym powodzeniem cieszą się odpowiednio: j. niemiecki – 18 firm, j. rosyjski – 12 firm oraz j. szwedzki – 10 firm. 16 firm ujętych w opracowaniu posługuje się  minimum 3 językami obcymi.  W tym kontekście na szczególną uwagę zasługują centra IT, BPO/SSC, które obsługują procesy w 11 (Kemira, Young Digital Planet), 12 (Sony Pictures, Transcom Worldwide), 19 (Get Response), czy 32 (Thomson Reuters) językach.

Pod względem świadczonych usług pomorskie centra outsourcingowe w omawianych sektorach obsługują procesy następujących typów: IT helpdesk, software development, data centre, telemarketing, customer service, financial services, finance & accounting, hr, payroll, supply chain, data & document management, marketing, research & analysis, legal services i R & D. Większość centrów obsługuje przeciętnie ok 4 typów procesów. Wyjątkami w tej kwestii są Thomson Reuters,  Intel Technology czy DNV, które w swojej ofercie mają większą ilość obsługiwanych procesów.

Podsumowując, w omawianych sektorach priorytetowych można zaobserwować ciągły i stabilny  wzrost liczby nowych inwestycji, a co za tym idzie wzrost zatrudnienia, szczególnie wśród pracowników wyspecjalizowanych i posługujących się więcej niż jednym językiem obcym.

Zaproszenie.

Agenda.

Źródło: Invest in Pomerania