Idea Bank ma umowę sprzedaży 65 proc. akcji Idea Money

Idea Bank ma umowę sprzedaży 65 proc. akcji Idea Money
Idea Bank - Logo (źródło: Idea Bank S.A.)
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Idea Bank podpisał z Fundacją Jolanty i Leszka Czarneckich (Fundacją JLC) oraz Idea Getin Leasing (IGL) umowę sprzedaży 7 009 055, tj. 65%, akcji spółki zależnej Idea Money, podał bank.
.@IdeaBankSA podpisał z Fundacją Jolanty i Leszka Czarneckich (#FundacjaJLC) oraz Idea Getin Leasing (IGL) umowę sprzedaży 65%, akcji spółki zależnej #IdeaMoney #IdeaBank

„Zgodnie z postanowieniami umowy sprzedaży akcji, emitent zobowiązał się sprzedać za pośrednictwem firmy inwestycyjnej:

1) na rzecz Fundacji JLC 4 853 501 akcji IM (stanowiących 45,01% akcji IM) za łączną cenę 2,25 zł,

2) na rzecz IGL 2 155 554 akcji IM (stanowiących 19,99% akcji IM) za łączną cenę 1 zł” – czytamy  komunikacie.

Czytaj także: Idea Bank ma list intencyjny dotyczący sprzedaży 25 proc. akcji Idea Getin Leasing >>>

Zawarcie umowy sprzedaży akcji na rzecz Fundacji JLC oraz na rzecz IGL nastąpiło z zastrzeżeniem warunku zawieszającego, polegającego na uzyskaniu przez emitenta oświadczenia Bankowego Funduszu Gwarancyjnego działającego jako kurator emitenta o braku wniesienia sprzeciwu do uchwał organów emitenta wyrażających zgodę na sprzedaż akcji IM lub bezskutecznym upływie 14-dniowego terminu do zgłoszenia przez kuratora do właściwego sądu sprzeciwu do ww. uchwał organów emitenta, podano także.

Postanowienia umowy sprzedaży akcji

„Ponadto w umowie sprzedaży akcji:

a) emitent oraz IGL zobowiązały się zawrzeć z IM do dnia 1 października 2020 r. odpowiednie porozumienie zapewniające IM finansowanie nabywanych przez IM wierzytelności od IGL,

b) IGL zobowiązał się zawrzeć z IM do dnia 1 października 2020 r. odpowiednie porozumienie, na podstawie którego: IGL zobowiązana będzie do współpracy z IM przez okres 10 lat na zasadzie pierwszeństwa w zakresie przedstawiania IM do wykupu wierzytelności pochodzących od IGL, na poziomie i według oprocentowania ustalonego w umowie sprzedaży akcji oraz IGL będzie ponosić w całości koszty ryzyka kredytowego wierzytelności nabywanych przez IM w ramach przedmiotowego porozumienia” – czytamy dalej.

Czytaj także: Getin Holding sprzeda akcje Idea Bank Białoruś? Ma dwie niewiążące oferty >>>

Zgodnie z postanowieniami umowy sprzedaży akcji, przeniesienie akcji z emitenta odpowiednio na rzecz Fundacji JLC oraz IGL i ich wydanie tytułem sprzedaży nastąpi w dniu roboczym uzgodnionym przez strony z firmą inwestycyjną, przypadającym po spełnieniu się warunku zawieszającego, nie później jednak niż 14 sierpnia 2020 r., podano także.

Jednocześnie spółka informuje, że w wykonaniu postanowień „term sheet”, w dniu 30 lipca 2020 r. emitent oraz IM zawarli porozumienie w sprawie zmiany warunków emisji obligacji na okaziciela serii A/2016, O/2015, P/2015, S/2015, T/2015, U/2015, W/2015, X/2015 oraz Z/2016, wyemitowanych przez Idea Expert S.A. z siedzibą w Warszawie (obecnie działającą pod firmą Idea Money S.A.).

„Zgodnie z postanowieniami porozumienia, emitent oraz IM zmieniły warunki emisji obligacji w ten sposób, że zmianie uległy terminy wykupu poszczególnych serii obligacji, przy czym ostatni termin wykupu obligacji przypada na dzień 31 grudnia 2028 r, oraz ustalono nowe okresy odsetkowe i dni płatności odsetek od obligacji. Ponadto emitent oraz IM wspólnie wprowadzili do poszczególnych warunków emisji obligacji postanowienie, na podstawie którego IM zobowiązała się do bezwarunkowego wykupu określonych części poszczególnych serii obligacji w kwotach oraz w terminach zgodnych z harmonogramem stanowiącym załącznik do porozumienia. W pozostałym zakresie poszczególne warunki emisji obligacji pozostają bez zmian” – czytamy dalej.

Podkreślono, że porozumienie zostało zawarte pod warunkiem zawieszającym polegającym na: uzyskaniu przez emitenta oświadczenia kuratora, że nie będzie on zgłaszał sprzeciwu do uchwał organów emitenta wyrażających zgodę na zmianę warunków emisji obligacji lub bezskutecznym upływie 14-dniowego terminu do zgłoszenia przez kuratora do właściwego sądu sprzeciwu do ww. uchwał organów emitenta.

Pod koniec czerwca Idea Bank zawarł z Fundacją Jolanty i Leszka Czarneckich (Fundacją JLC) oraz Idea Getin Leasing (IGL) porozumienie o niewiążącym charakterze (term sheet), dotyczące uzgodnienia podstawowych warunków transakcji sprzedaży 7 009 055, tj. 65%, akcji  Idea Money. Wówczas podano także, że Idea Bank spodziewa się, że pozytywne dla niego pod względem księgowo-rachunkowym, efekty planowanej umowy sprzedaży – jakie wynikną z utraty kontroli nad IM i rozwiązania odpisów aktualizujących ekspozycje od IM – wyniosą łącznie do 300 mln zł.

Grupa Idea Bank specjalizuje się w usługach bankowych i finansowych dla mikro, małych i średnich firm. Akcje Idea Banku są notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie od 2015 r. Aktywa razem banku wyniosły 17,32 mld zł na koniec 2019 r.

Źródło: ISBnews