GUS: wynik netto przedsiębiorstw niefinansowych wzrósł o 153,7 proc. rdr w I kw.

GUS: wynik netto przedsiębiorstw niefinansowych wzrósł o 153,7 proc. rdr w I kw.
Fot. stock.adobe.com/AgataK
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Wynik finansowy netto przedsiębiorstw niefinansowych wyniósł 49,09 mld zł w I kw. 2021 r. i był niższy o 153,7% w skali roku, podał Główny Urząd Statystyczny (GUS), prezentując dane dotyczące firm zatrudniających 50+ osób.

„Wynik finansowy brutto wyniósł 57,5 mld zł wobec 23,9 mld zł przed rokiem, a jego obciążenia ukształtowały się na poziomie 10,4 mld zł (wobec 5,3 mld zł). Wynik finansowy netto wyniósł 47,1 mld zł i był wyższy o 153,7% niż przed rokiem. Zysk netto wyniósł 61,2 mld zł i był wyższy o 22,2 mld zł od uzyskanego w I kwartale 2020 roku, a strata netto wyniosła 14,1 mld zł i zmniejszyła się o 6,4 mld zł w skali roku. Zysk netto wykazało 69,4% ogółu przedsiębiorstw (wobec 67,6% rok wcześniej), a uzyskane przez nie przychody stanowiły 81,8% przychodów ogółem badanych przedsiębiorstw (wobec 72,7% przed rokiem)” – czytamy w komunikacie.

W przetwórstwie przemysłowym zysk netto odnotowało 75,5% jednostek (przed rokiem 73,4%), a udział uzyskanych przez nie przychodów w przychodach wszystkich podmiotów tej sekcji wyniósł 84,8% (wobec odpowiednio 70,3% przed rokiem).

Wskaźnik poziomu kosztów dla ogółu przedsiębiorstw

Wskaźnik poziomu kosztów dla ogółu przedsiębiorstw wyniósł 93,4% (wobec 97,0% przed rokiem). Wskaźnik rentowności sprzedaży brutto zwiększył się z 3,9% do 6%, wskaźnik rentowności obrotu brutto z 3% do 6,6%, a wskaźnik rentowności obrotu netto – z 2,4% do 5,4%, podał Urząd.

„Poprawę wskaźnika rentowności obrotu netto odnotowano w informacji i komunikacji (z 4,3% do 20,9%), obsłudze rynku nieruchomości (z 4,3% do 8,6%), dostawie wody; gospodarowaniu ściekami i odpadami; rekultywacji (z 4,8% do 8,6%), przetwórstwie przemysłowym (z 2,2% do 5,9%), budownictwie (z 1,9% do 5,6%), górnictwie i wydobywaniu (z minus 2% do 1,4%), transporcie i gospodarce magazynowej (z minus 0,2% do 3,2%), administrowaniu i działalności wspierającej (z 1,8% do 4,2%), działalności profesjonalnej, naukowej i technicznej (z 5,4% do 7,4%) oraz w handlu; naprawie pojazdów samochodowych (z 1,7% do 3,2%)” – podał Urząd.

„Pogorszenie wskaźnika rentowności obrotu netto odnotowano m.in. w zakwaterowaniu i gastronomii (z minus 7,9% przed rokiem do minus 18,9%) oraz w pozostałej działalności usługowej (z minus 2,1% do minus 5,0%)” – czytamy dalej w materiale.

Nakłady inwestycyjne

Nakłady inwestycyjne przedsiębiorstw niefinansowych wzrosły (w cenach stałych) o 4,6% r/r i wyniosły 31,2 mld zł w I kw. 2021 r., podał także GUS.

„Nakłady inwestycyjne badanych przedsiębiorstw w I kwartale br. wyniosły 31,2 mld zł i były (w cenach stałych) o 4,6% wyższe niż przed rokiem (w I kwartale ub. roku odnotowano wzrost o 4,3%). Zwiększyły się nakłady na zakupy (o 13,1%) w tym nakłady na maszyny, urządzenia techniczne i narzędzia wzrosły o 8% (wobec wzrostu przed rokiem o 4,6%), a nakłady na środki transportu o 30,6% (wobec spadku o 14,2%). Zmniejszyły się natomiast nakłady na budynki i budowle (o 7,9% wobec wzrostu przed rokiem o 12,8%)” – czytamy w komunikacie.

Największy wzrost nakładów inwestycyjnych (w cenach bieżących) wystąpił m.in. w działalności związanej z obsługą rynku nieruchomości (o 107,8% wobec wzrostu przed rokiem o 25,4%), transporcie i gospodarce magazynowej (o 66,6% wobec spadku o 0,5%), administrowaniu i działalności wspierającej (o 37% wobec spadku o 13,8%), budownictwie (o 24,2% wobec wzrostu o 7%), informacji i komunikacji (o 12,1% wobec spadku o 9,4%), podał też Urząd.

Zmniejszyły się nakłady inwestycyjne m.in. w górnictwie i wydobywaniu (o 12,2% wobec wzrostu przed rokiem o 11,5%), wytwarzaniu i zaopatrywaniu w energię elektryczną, gaz, parę wodną i gorącą wodę (o 10,7% wobec spadku o 4,9%), przetwórstwie przemysłowym (o 10% wobec wzrostu o 14,1%), dostawie wody; gospodarowaniu ściekami i odpadami; rekultywacji (o 4,8% wobec wzrostu o 22,8%), handlu; naprawie pojazdów samochodowych (o 0,2% wobec wzrostu przed rokiem o 10,2%).

Dane prezentowane w niniejszym opracowaniu dotyczą 16 065 przedsiębiorstw niefinansowych prowadzących księgi rachunkowe, w których liczba pracujących wynosi 50 i więcej osób. Dane nie obejmują rolnictwa, leśnictwa, łowiectwa i rybactwa (sekcja A według PKD 2007); działalności finansowej i ubezpieczeniowej (sekcja K według PKD 2007); szkół wyższych; samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej; instytucji kultury posiadających osobowość prawną oraz związków zawodowych, organizacji religijnych i politycznych.

Źródło: ISBnews