GUS o tym jak radziły sobie polskie firmy w 2023 roku

GUS o tym jak radziły sobie polskie firmy w 2023 roku
Fot. stock.adobe.com/denisismagilov
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Główny Urząd Statystyczny przeanalizował wyniki finansowe przedsiębiorstw niefinansowych w 2023 roku. W analizie uwzględnił 48 860 przedsiębiorstw, zatrudniających co najmniej 10 osób i prowadzących księgi rachunkowe.

Wśród badanych przedsiębiorstw przeważały jednostki małe (o liczbie pracujących od 10 do 49 osób), stanowiąc 63,6% całej objętej badaniem populacji. Udział jednostek średnich (o liczbie pracujących od 50 do 249 osób) wyniósł 28,6%, a jednostek dużych (o liczbie pracujących 250 osób i więcej) − 7,8%.

Wyniki finansowe badanych przedsiębiorstw były niższe od uzyskanych rok wcześniej. Wynik finansowy brutto wyniósł 332,1 mld zł (wobec 353,0 mld zł w roku 2022) i był obciążony rozmaitymi podatkami i składkami na rzecz finansów publicznych w wysokości 62,4 mld zł (wobec 60,5 mld zł w 2022 roku). Wynik finansowy netto wyniósł 269,7 mld zł i był niższy o 7,8% niż rok wcześniej.

Ponad 80 procent firm z zyskiem netto

Zysk netto wyniósł 334,3 mld zł i był podobny do uzyskanego w 2022 roku, a strata netto wyniosła 64,6 mld zł i zwiększyła się o 23,8 mld zł w skali roku. Zysk netto wykazało 80,2% ogółu przedsiębiorstw (wobec 82,0% rok wcześniej), a uzyskane przez nie przychody stanowiły 83,9% przychodów ogółem badanych przedsiębiorstw (wobec 89,7% przed rokiem).

W badanej zbiorowości przedsiębiorstw niefinansowych 7 819 jednostek posiadało przeważający udział kapitału zagranicznego. Stanowiły one 16,0% wszystkich badanych przedsiębiorstw. W 2023 roku wyniki finansowe tych przedsiębiorstw były podobne do uzyskanych w 2022 roku. Wynik finansowy brutto wyniósł 114,9 mld zł wobec 114,4 mld zł rok wcześniej.

Z grupy przedsiębiorstw objętych badaniem 38,5% wykazało w 2023 roku przychody netto ze sprzedaży na eksport (wobec 38,7% w 2022 roku). Spośród jednostek eksportujących, zysk netto wykazało 80,6% przedsiębiorstw wobec 84,9% przed rokiem. Większość podstawowych relacji ekonomiczno-finansowych eksporterów uległa pogorszeniu i była mniej korzystna niż dla ogółu badanych przedsiębiorstw.

Wyższe nakłady inwestycyjne

Nakłady inwestycyjne badanych przedsiębiorstw wyniosły 244,5 mld zł i były (w cenach stałych) o 10,4% wyższe niż przed rokiem. Nakłady na wartości niematerialne i prawne wyniosły 24,3 mld zł i były o 22,8% wyższe niż przed rokiem.

20 032 badanych przez GUS przedsiębiorstw otrzymało w latach 2020-2021 pomoc w ramach programu rządowego – Tarcza Finansowa PFR.

Łączna kwota subwencji udzielonych w tych dwóch latach badanym przedsiębiorstwom niefinansowym wyniosła 21,0 mld zł.

Źródło: BANK.pl