GUS: najlepsza koniunktura w sekcji finanse i ubezpieczenia w styczniu

GUS: najlepsza koniunktura w sekcji finanse i ubezpieczenia w styczniu
Fot. stock.adobe.com/duncanandison
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Najbardziej optymistyczne oceny wśród badanych rodzajów działalności usługowej w styczniu 2018 r. zgłaszają jednostki należące do sekcji finanse i ubezpieczenia, podał Główny Urząd Statystyczny.

Najbardziej optymistyczne oceny wśród badanych rodzajów działalności usługowej w styczniu 2018 r. zgłaszają jednostki należące do sekcji #finanse i #ubezpieczenia #GUS @GUS_STAT

W sekcji transport i gospodarka magazynowa wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury kształtuje się na poziomie plus 5,1 (plus 7,8 w grudniu). Poprawę koniunktury odnotowuje 16,5% badanych firm, a jej pogorszenie – 11,4% (przed miesiącem odpowiednio 16,5% i 8,8%). Pozostałe przedsiębiorstwa uważają, że ich sytuacja nie ulega zmianie.

„Bieżący popyt, sprzedaż i sytuacja finansowa oceniane są gorzej niż przed miesiącem (diagnozy sprzedaży oraz sytuacji finansowej są negatywne). Przewidywania dotyczące popytu i sprzedaży są zbliżone do formułowanych w grudniu, a odnoszące się do sytuacji finansowej – bardziej niekorzystne. Odnotowywany jest wzrost opóźnień płatności za wykonane usługi, większy od notowanego przed miesiącem. Planowane jest zwiększenie zatrudnienia. W najbliższych trzech miesiącach spodziewany jest wzrost cen” – czytamy w komunikacie.

W zakwaterowaniu i gastronomii w styczniu wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury kształtuje się na poziomie plus 5,4 (w grudniu plus 7,5). Poprawę koniunktury odnotowuje 17,6% badanych firm, a jej pogorszenie – 12,2% (przed miesiącem odpowiednio 16,5% i 9,0%). Pozostałe jednostki uznają, że ich sytuacja nie ulega zmianie.

„Pomimo negatywnych i gorszych niż przed miesiącem ocen bieżącego popytu i sprzedaży, prognozy w tym zakresie są lepsze od zgłaszanych w grudniu. Zarówno diagnozy, jak i przewidywania dotyczące sytuacji finansowej są niekorzystne i gorsze od notowanych przed miesiącem. Sygnalizowany jest wzrost opóźnień płatności za wykonane usługi. Zapowiadane jest niewielkie zwiększenie zatrudnienia. W najbliższych trzech miesiącach spodziewany jest wzrost cen, większy od przewidywanego w grudniu” – czytamy dalej.

W sekcji informacja i komunikacie w styczniu wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury kształtuje się na poziomie plus 20 (w grudniu plus 17,7). Poprawę koniunktury odnotowuje 26,4% badanych firm, a jej pogorszenie – 6,5% (przed miesiącem odpowiednio 23,3% i 5,6%). Pozostałe jednostki uznają, że ich sytuacja nie ulega zmianie.

„Choć bieżący popyt oraz sprzedaż oceniane są korzystnie i podobnie jak w grudniu, aktualna sytuacja finansowa oceniana jest bardziej optymistycznie niż przed miesiącem. Przewidywana sprzedaż usług, mimo że nadal pozytywna, pogarsza się. Prognozy popytu są bardziej korzystne od formułowanych w grudniu. Oczekiwania dotyczące sytuacji finansowej są pozytywne, podobnie jak w ubiegłym miesiącu. Odnotowywany jest wzrost opóźnień płatności za wykonane usługi. Kierujący jednostkami planują zwiększenie zatrudnienia. W najbliższych trzech miesiącach spodziewany jest wzrost cen” – napisano w materiale.

Poprawę koniunktury odnotowuje 32,1% badanych firm

W działalności finansowej i ubezpieczeniowej w tym miesiącu wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury kształtuje się na poziomie plus 28,4 (przed miesiącem plus 27,1). Poprawę koniunktury odnotowuje 32,1% badanych firm, a jej pogorszenie – 3,7% (w grudniu odpowiednio 29,3% i 2,3%). Pozostałe jednostki uznają, że ich sytuacja nie ulega zmianie.

„Zarówno diagnozy popytu, sprzedaży oraz sytuacji finansowej, jak i prognozy sprzedaży są korzystne i zbliżone do odnotowanych w grudniu. Przewidywania dotyczące popytu i sytuacji finansowej są mniej optymistyczne od formułowanych przed miesiącem. Sygnalizowany jest nieznaczny wzrost opóźnień płatności za wykonane usługi. Dyrektorzy jednostek planują wzrost zatrudnienia. W najbliższych trzech miesiącach można spodziewać się nieznacznego spadku cen” – podsumowano.

Wskaźnik koniunktury w handlu detalicznym spadł

Wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury w handlu detalicznym ukształtował się w styczniu br. na poziomie plus 1,8 pkt wobec plus 10,4 pkt w poprzednim miesiącu, podał także GUS.

„W bieżącym miesiącu wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury kształtuje się na poziomie plus 1,8 (przed miesiącem plus 10,4). Poprawę koniunktury sygnalizuje 14,8% badanych przedsiębiorstw, pogorszenie – 13,1% (w ubiegłym miesiącu odpowiednio 17,9% i 7,5%). Pozostałe podmioty uznają, że ich sytuacja nie ulega zmianie” – czytamy w komunikacie.

Bieżąca sprzedaż oceniana jest korzystnie, ale ostrożniej niż w ostatnich dwóch miesiącach.

„Po raz pierwszy od marca 2017 r. diagnozy sytuacji finansowej są pesymistyczne. Odpowiednie przewidywania są negatywne po raz pierwszy od stycznia ub.r. Stan zapasów towarów jest nadal uznawany za nadmierny. W związku z pesymistycznymi przewidywaniami dotyczącymi sprzedaży, zapowiadany jest spadek zamówień towarów u dostawców. Poziom zatrudnienia może nie ulec zmianie. Przedsiębiorcy prognozują, że ceny towarów będą rosnąć szybciej niż zapowiadano miesiąc wcześniej” – czytamy w komunikacie.

Natomiast w handlu hurtowym w bieżącym miesiącu wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury kształtuje się na poziomie plus 5 (przed miesiącem plus 6,1). Poprawę koniunktury sygnalizuje 16,5% badanych przedsiębiorstw, pogorszenie – 11,6% (miesiąc wcześniej odpowiednio 16,0% i 9,9%). Pozostałe podmioty uznają, że ich sytuacja nie ulega zmianie, podał także Urząd.

„Oceny sprzedaży są optymistyczne, choć najostrożniejsze od marca 2017 r., odpowiednie przewidywania są bardziej niekorzystne od formułowanych w grudniu. Nieznacznie pogarszają się pesymistyczne diagnozy sytuacji finansowej. Utrzymują się negatywne prognozy w tym zakresie. Stan zapasów towarów jest nadal uznawany przez przedsiębiorców za nadmierny. Zapowiadany jest spadek zamówień towarów u dostawców, zbliżony do zgłaszanego przed miesiącem” – czytamy dalej.

Firmy planują niewielki wzrost zatrudnienia, mniejszy od formułowanego w grudniu. Przedsiębiorcy oczekują, że ceny towarów będą rosnąć nieco szybciej niż zapowiadano miesiąc wcześniej, podano także.

Wzrost wskaźnika koniunktury w budownictwie

Wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury w budownictwie ukształtował się w styczniu br. na poziomie plus 2,7 pkt wobec minus 2,8 przed miesiącem, podał GUS.

„W bieżącym miesiącu wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury kształtuje się na poziomie plus 2,7 (przed miesiącem minus 2,8). Poprawę koniunktury sygnalizuje 15,1% przedsiębiorstw, a jej pogorszenie – 12,3% (przed miesiącem odpowiednio 11,0% i 13,7%). Pozostałe przedsiębiorstwa uznają, że ich sytuacja nie ulega zmianie” – czytamy w komunikacie.

Bieżące oceny dotyczące portfela zamówień, produkcji budowlano-montażowej oraz sytuacji finansowej są podobnie jak przed miesiącem niekorzystne.

„Prognozy portfela zamówień i produkcji budowlano-montażowej są mniej pesymistyczne od formułowanych w grudniu, przy utrzymujących się niekorzystnych oczekiwaniach dotyczących sytuacji finansowej. Opóźnienia płatności za wykonane roboty budowlano -montażowe rosną, podobnie jak sygnalizowano przed miesiącem. Zatrudnienie może być ograniczane w mniejszym stopniu niż wskazywały prognozy z grudnia. Ceny robót budowlano-montażowych mogą rosnąć szybciej niż sygnalizowano w ubiegłym miesiącu” – czytamy dalej.

Spośród badanych podmiotów 32,7% planuje prowadzenie prac budowlano-montażowych za granicą (przed rokiem 30,6%). Styczeń jest piątym z kolei miesiącem, w którym przedsiębiorcy formułują nieznacznie negatywne prognozy dotyczące portfela zamówień na roboty budowlano-montażowe na rynkach zagranicznych, podał także Urząd.

Wskaźnik koniunktury w przemyśle też w górę

Wskaźnik ogólnego klimatu w przetwórstwie przemysłowym ukształtował się w styczniu br. na poziomie plus 6,4 pkt wobec plus 5,3 pkt miesiąc wcześniej, poinformował GUS.

„Wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury kształtuje się na poziomie plus 6,4 (przed miesiącem plus 5,3). Poprawę koniunktury sygnalizuje 17,8% przedsiębiorstw, a jej pogorszenie – 11,4% (przed miesiącem odpowiednio 15,4% i 10,2%). Pozostałe przedsiębiorstwa uznają, że ich sytuacja nie ulega zmianie” – czytamy w komunikacie.

Oceny dotyczące portfela zamówień są negatywne, a produkcji – pozytywne, podobnie jak w grudniu ub.r.

„Przewidywania w zakresie portfela zamówień i produkcji są korzystne. Bieżąca i przyszła sytuacja finansowa oceniane są pesymistycznie. Opóźnienia płatności za sprzedane produkty rosną, nieco szybciej niż sygnalizowano w grudniu ub.r. Stan zapasów wyrobów gotowych jest uznawany przez przedsiębiorców za zbliżony do wystarczającego. Planowany jest wzrost zatrudnienia, większy od oczekiwań sprzed miesiąca” – czytamy dalej.

Przedsiębiorcy zapowiadają, że ceny wyrobów przemysłowych mogą nadal rosnąć, szybciej niż przewidywano w grudniu ub.r., podano także.

Nowe zamówienia w przemyśle wzrosły w grudniu

Nowe zamówienia w przemyśle wzrosły o 16,6% r/r w grudniu 2018 r. po wzroście o 5,4% r/r miesiąc wcześniej, podał GUS.

W ujęciu miesięcznym w grudniu odnotowano wzrost o 0,4%, podał Urząd.

Zamówienia na eksport i wywóz zwiększyły się w grudniu ub.r. o 2,5% r/r, ale spadły o 10,7% w ujęciu miesięcznym.

Wskaźnik nowe zamówienia w przemyśle służy ocenie przyszłej produkcji i pokazuje rozwój popytu na wyroby i usługi przemysłowe. Zamówienia w przemyśle określane są jako wartość kontraktów (bez VAT) wiążących producenta i stronę trzecią w zakresie dostarczania wyrobów i usług.

Źródło: ISBnews