Grupa Kapitałowa EGB Investments ogłasza: 1,8 mln zł zysku ze sprzedaży w II kwartale 2012 r.

Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter

egb.investments.s.a.250xZ opublikowanego 8 sierpnia 2012 r. najnowszego raportu kwartalnego wynika, że Grupa Kapitałowa EGB Investments wypracowała w drugim kwartale br. 1,8 mln zysku ze sprzedaży, który wzrósł o 191% w porównaniu do analogicznego okresu ubiegłego roku. Ponad dwukrotnie wyższe niż przed rokiem wskaźniki EBIT i EBITDA potwierdzają wysoką sprawność operacyjną spółek z Grupy Kapitałowej. W lipcu br. po raz pierwszy od momentu debiutu spółka dominująca EGB Investments S.A. wypłaciła akcjonariuszom dywidendę, na którą przeznaczono część wypracowanego w 2011 r. zysku netto, w kwocie 1,3 mln zł.

Konsekwentny wzrost wartości

W całym pierwszym półroczu Grupa Kapitałowa EGB Investments osiągnęła przychody ze sprzedaży na poziomie 28,0 mln zł. Są one o 173% wyższe niż w analogicznym okresie roku poprzedniego, gdy wyniosły 10,2 mln zł. Po dwóch kwartałach zysk netto Grupy Kapitałowej ukształtował się na poziomie 780 tys. zł i jest zgodny z założeniami operacyjnymi Zarządu na ten okres.

Na zrealizowane w kwartale i półroczu wyniki finansowe Grupy Kapitałowej wpłynęły m.in. znaczący wzrost aktywności spółki zależnej EGB Finanse Sp. z o.o. w zakresie realizacji transakcji wykupu wierzytelności wysokocennych oraz drobnych, nabywanych za pośrednictwem Elektronicznego Systemu Windykacji, pozyskanie przez EGB Investments S.A. do obsługi w ramach zleceń wierzytelności o wartości o 180% wyższej, niż w analogicznym okresie roku ubiegłego. Dzięki emisji dwóch serii obligacji spółka dominująca zapewniła sobie finansowanie dla zakupu kolejnych atrakcyjnych portfeli wierzytelności. Pożądane efekty finansowe zaczęły przynosić już również przeprowadzone w pierwszym półroczu 2012 r. inwestycje dotyczące kierowania spraw do rozpatrzenia w trybie elektronicznego postępowania upominawczego. W okresie kwiecień – czerwiec przychody z tytułu postępowań sądowych i egzekucyjnych były dwukrotnie wyższe, niż te osiągnięte w II kwartale 2011 r.

„Drugi kwartał bieżącego roku to czas dalszych intensywnych inwestycji w postępowania sądowe, które już zaczynają przynosić pozytywne efekty na poziomie przychodów” – mówi Krzysztof Matela, Prezes EGB Investments S.A. –

„Prawie trzykrotny wzrost zysku ze sprzedaży oraz ponad trzykrotny wzrost zysku z działalności operacyjnej Grupy Kapitałowej w porównaniu do analogicznego okresu roku 2011 świadczy o wysokiej sprawności w zakresie generowania przychodów zarówno przez spółkę dominującą w ramach swoich podstawowych linii biznesowych oraz przez spółkę zależną EGB Finanse sp. z o.o. w ramach realizacji nowych usług skierowanych do małych i średnich przedsiębiorstw”.

Istotne wierzytelności sekurytyzowane

W strategii biznesowej Grupy Kapitałowej EGB Investments ważną rolę zajmuje stały rozwój obsługi wierzytelności sekurytyzowanych. W II kwartale 2012 r. został zarejestrowany Mega Debt Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty, który nabył już pierwszy portfel wierzytelności bankowych, a EGB Investments S.A. rozpoczęła jego obsługę windykacyjną. W 2012 r. Grupa Kapitałowa zamierza kontynuować program emisji obligacji. W omawianym okresie spółka dominująca wyemitowała dwie serie tych instrumentów finansowych: G i H. W kwietniu 2012 r. EGB Investments S.A. podniosła próg emisji realizowanych obligacji z 30 do 40 mln zł. Zarząd podjął także decyzję o emisji obligacji serii C przez spółkę zależną EGB Finanse Sp. z o.o.

EGB Investments