Grupa Generali z nową strategią na lata 2022-2024

Grupa Generali z nową strategią na lata 2022-2024
Fot. Generali
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Grupa Generali podczas Dnia Inwestora ogłosiła nową strategię na lata 2022-2024.

Na spotkaniu, któremu przewodniczył Gabriele Galateri di Genola, Zarząd Assicurazioni Generali zatwierdził nową trzyletnią strategię Grupy: Lifetime Partner 24: Driving Growth – Partner na całe życie: intensyfikacja rozwoju.

Podstawą nowego planu jest nieustające zobowiązanie Generali do bycia partnerem na całe życie (LIfetime Partner) dla ponad 68 milionów klientów w ponad 50 krajach. Inwestycje w spersonalizowane produkty, doradztwo możliwe dzięki rozwojowi cyfrowemu i najlepsza w swojej klasie obsługa klienta sprawi, że Generali i jego globalna sieć 165 000 agentów będą jeszcze bliżej swoich klientów.

Czytaj także: Szczyt klimatyczny G20 w Wenecji: Generali ogłasza cele Net-Zero Insurance Alliance >>>

Zobowiązanie do zrównoważonego rozwoju

W tym cyklu strategii Generali podtrzymuje swoje zobowiązanie do zrównoważonego rozwoju, stale koncentrując się na wywieraniu pozytywnego wpływu na społeczeństwo, środowisko naturalne i interesariuszy. Do 2024 r. Generali zakończy proces włączania kryteriów ESG do inwestycji bezpośrednich w ramach portfela rachunków ogólnych, zmniejszy ślad węglowy portfela inwestycji korporacyjnych o 25% oraz zwiększy wartość składki przypisanej brutto z tytułu produktów zrównoważonych o 5% do 7% (CAGR) do roku 2024.

Zgodnie ze strategią Generali poprawi swój profil dochodowy, zwiększy rentowność swojej działalności w segmencie ubezpieczeń na życie, zainwestuje 1,1 mld euro w technologię i transformację cyfrową, zwiększy przychody z zarządzania aktywami osób trzecich oraz jeszcze bardziej poprawi efentywność.

Określa ona także jasną wizję Generali w 2024 r. i opiera się na trzech strategicznych filarach: dążeniu do zrównoważonego wzrostu, zwiększeniu zysków oraz wprowadzaniu innowacji. Plan ten pozwoli na osiągnięcie znacznego wzrostu zysku na akcję, zwiększenie skumulowanych przepływów pieniężnych netto w ramach holdingu oraz wzrost dywidendy.

Zrównoważony wzrost

Generali będzie nadal zwiększać przychody w segmencie majątkowym (P&C) i utrzymywać najlepsze w swojej klasie marże techniczne poprzez zwiększanie udziału w rynku w obszarach o znacznym potencjale wzrostu, w tym ubezpieczenia dla małych i średnich firm, zdrowie, opieka senioralna w Europie oraz ubezpieczenia podróżne w USA.

W segmencie ubezpieczeń na życie Grupa będzie również rozwijać działalność w zakresie ubezpieczeń kapitałowych i zysków technicznych, zwiększając wolumeny ubezpieczeń związanych z funduszami inwestycyjnymi i ochronnych oraz dalej włączając marże, jak również rozszerzając ofertę produktów ESG. Wzrost będzie wspierany przez efektywne zarządzanie kosztami, przy zachowaniu dyscypliny kosztowej na dojrzałych rynkach i skoncentrowaniu się na inwestycjach w Azji oraz na działalności związanej z opłatami.

Wzmocnienie profilu dochodowego

Generali będzie kontynuować prace nad poprawą profilu i rentowności swojej działalności w segmencie ubezpieczeń na życie, podejmując kompleksowe działania optymalizacyjne w celu zmniejszenia kapitałochłonności i poprawy wyników operacyjnych.

Stosując to samo zdyscyplinowane podejście, dzięki któremu Generali zainwestowało ponad 3 miliardy euro w fuzje i przejęcia, zwiększające wartość firmy w trakcie obecnego cyklu strategicznego, Grupa przekieruje swój kapitał na inicjatywy zapewniające rentowny wzrost. Generali będzie poszukiwać możliwości wzmocnienia swojej pozycji lidera ubezpieczeniowego w Europie oraz zwiększenia obecności na wybranych rozwijających się rynkach azjatyckich.

W obszarze zarządzania aktywami Grupa będzie nadal inwestować w produkty i możliwości dystrybucyjne – w tym rozszerzać swoje możliwości w zakresie aktywów prywatnych – w celu zwiększenia skali działania i wygenerowania dodatkowych 100 mln euro przychodów od podmiotów zewnętrznych.

Kluczowe innowacje

W okresie objętym planem inwestycje w cyfryzację i technologię wyniosą 1,1 mld euro, co stanowi wzrost o 60% w stosunku do ostatniego cyklu strategii.Obejmuje to dalsze inwestycje w model relacji Generali partnerstwa na całe życie (Lifetime Partner) w celu wzrostu wartości dla klienta poprzez zwiększenie możliwości w zakresie doradztwa cyfrowego oraz wprowadzenie jednolitego podejścia omnichannel we wszystkich kanałach dystrybucji.

Grupa będzie również inwestować w rozbudowę wspólnych platform, nowe możliwości w zakresie danych oraz w szersze zastosowanie inteligentnej automatyzacji i technologii sztucznej inteligencji. Pozwoli to na obniżenie kosztów i zwiększenie dźwigni operacyjnej Generali, co przyczyni się do poprawy wskaźnika kosztów do dochodów Grupy o 2,5-3,0 punkty procentowe.

Wiodąca pozycja Generali w zakresie technologii zostanie dodatkowo wzmocniona dzięki silnemu mechanizmowi innowacyjności, łączącemu działania wewnętrzne, jak i oparte na partnerstwie.

Nowy fundusz venture insurtech o wartości 250 mln euro pozwoli Generali na wykorzystanie możliwości o dużym potencjale. Grupa uruchomi również nową bezpośrednią operację cyfrową w celu zdobycia większego udziału w cyfrowych pulach zysków w Europie.

Pozytywne oddziaływanie na społeczeństwo, środowisko i interesariuszy

Generali zobowiązuje się do działania jako siła dla dobra w budowaniu bardziej odpornego i sprawiedliwego społeczeństwa. W planie strategicznym uwzględniono zobowiązania w zakresie ESG, w tym wzrost składek z tytułu zrównoważonych rozwiązań o 5%-7% CAGR do 2024 r. oraz pełną integrację kryteriów ESG w bezpośrednich inwestycjach portfela rachunków ogólnych Grupy do 2024 r. Generali zamierza również ograniczyć emisję dwutlenku węgla. Generali zmniejszy również ślad węglowy portfela inwestycji korporacyjnych o 25% do 2024 r., zgodnie ze swoimi zobowiązaniami jako członka Net-Zero Asset Owner Alliance, a także dokona nowych ekologicznych i zrównoważonych inwestycji o wartości 8,5 – 9,5 mld euro w latach 2021-2025. Grupa określiła również plan całkowitego wyłączenia inwestycji i działalności ubezpieczeniowej w sektorze węgla energetycznego i kontynuuje realizację zobowiązania do zaprzestania ubezpieczania działalności związanej z wydobyciem ropy naftowej i gazu.

Projekt EnterPRIZE Generali pomaga małym i średnim przedsiębiorstwom w dokonaniu trwałej transformacji, natomiast sztandarowa inicjatywa społeczna Grupy – The Human Safety Net – uwolni potencjał osób, które znajdują się w trudnej sytuacji.

Inwestycja w pracowników

Generali będzie nadal inwestować w swoich pracowników, aby zapewnić ich zaangażowanie w pomyślną realizację nowego planu i jednocześnie stworzyć zrównoważone środowisko pracy. W trakcie realizacji programu Lifetime Partner 24: Driving Growth, Grupa skupi się na wzmacnianiu swojej merytokratycznej i zorientowanej na klienta kultury oraz rozwijaniu kompetencji, co obejmuje podniesienie kwalifikacji 70% pracowników Generali w zakresie nowych umiejętności cyfrowych i strategicznych do 2024 r.

Pracownicy Generali będą nadal wspierani przez uczciwie zorganizowane procesy i równe szanse, traktując różnorodność we wszystkich jej składowych jako wartość, a  w szczególności dążąc do tego, aby do końca okresu objętego planem 40% stanowisk kierowniczych zajmowały kobiety. Generali jest również zaangażowane we wprowadzanie nowych, zrównoważonych i hybrydowych modeli pracy we wszystkich swoich jednostkach, zapewniając istotne korzyści swoim pracownikom i interesariuszom w obecnych warunkach.

Źródło: Generali