Grudniowa oferta obligacji skarbowych dla inwestorów detalicznych

Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter

obligacje.skarbowe.02.250x143W grudniu Ministerstwo Finansów oferuje klientom indywidualnym cztery rodzaje obligacji detalicznych o łącznej wartości nominalnej 2,5 mld złotych. Oprocentowanie większości obligacji pozostało na poziomie z listopada, jedyna zmiana dotyczy obligacji dwuletnich. W sprzedaży do końca listopada pozostaje KOS - czyli Listopadowa 13. Specjalna, jednorazowa oferta MF.

W grudniu, w ofercie dla inwestorów indywidualnych znajduje się łącznie 25  mln sztuk obligacji, których wartość nominalna wynosi 2,5 mld złotych.

W grudniowej emisji wracamy do naszej standardowej oferty, udostępniając nabywcom detalicznym obligacje 2-, 3-, 4- oraz 10-letnie – mówi Bogdan Klimaszewski, Zastępca Dyrektora Departamentu Długu Publicznego w Ministerstwie Finansów. – Z dniem 30 listopada kończymy jednocześnie jednorazową emisję Listopadowej 13-tki, która dzięki krótkiemu okresowi zapadalności oraz atrakcyjnemu oprocentowaniu spotkała się z bardzo dużym zainteresowaniem inwestorów. Tylko przez pierwszą połowę listopada nabywców znalazły obligacje o wartości 362,8 mln zł – dodaje Bogdan Klimaszewski.

Listopadowa 13 pozostaje w ofercie do końca listopada. Można ją nabywać wszystkimi kanałami sprzedaży obligacji skarbowych czyli przez Internet, telefon oraz w placówkach PKO Banku Polskiego oraz Domu Maklerskiego PKO Banku Polskiego.

Szczegóły grudniowej oferty

W grudniu dla obligacji dwuletnich DOS1215 oprocentowanie wynosi 3,00% w stosunku rocznym i jest stałe przez okres dwóch lat. Łączna wartość nominalna oferowanych dwulatek wynosi jeden miliard złotych. Dla tzw. trzylatek TOZ1216 oprocentowanie zostało ustalone na poziomie 3,30% w pierwszym okresie odsetkowym. W kolejnych okresach będzie tradycyjnie wyliczane w oparciu o iloczyn stawki bazowej (WIBOR 6M) i mnożnik, który utrzymany został na poziomie 1,00. Wartość nominalna oferowanych w grudniu obligacji trzyletnich wynosi 500 milionów złotych. Także dla obligacji czteroletnich COI1217 oprocentowanie w pierwszym roku nie zmieniło się i wynosi 3,50%, a wartość nominalna tych obligacji w grudniowej emisji to 500 milionów złotych. Marża w kolejnych latach oszczędzania została utrzymana na wcześniejszym poziomie wynoszącym 1,25%. Obligacje dziesięcioletnie EDO1223 oprocentowane są na poziomie 4,00% w pierwszym roku oszczędzania, marża w latach kolejnych wynosi 1,50% dla rocznego okresu odsetkowego (analogicznie z poprzednią emisją). W grudniowej sprzedaży do zakupu są obligacje dziesięcioletnie o wartości nominalnej wynoszącej 500 milinów złotych.

klimaszewski.bogdan.ministerstwo.finansow.01.150x225W grudniowej emisji obowiązują również zmiany dotyczące możliwości przedterminowego wykupu obligacji, które zostały wprowadzone w ubiegłym miesiącu. Do końca października 2013 r. wcześniejsze zakończenie prowadzonej inwestycji było możliwe na miesiąc po nabyciu oraz miesiąc przed wykupem papierów skarbowych. Od listopada, okres miesiąca po nabyciu został skrócony do 7 dni – wyjaśnia Bogdan Klimaszewski, Zastępca Dyrektora Departamentu Długu Publicznego w Ministerstwie Finansów.

Obligacje Skarbu Państwa – bezpieczna i prosta inwestycja

Obligacje skarbowe to jeden z najbardziej bezpiecznych i przejrzystych instrumentów finansowych na rynku. W przypadku obligacji dwuletnich – możemy już pierwszego dnia oszczędzania wyliczyć sobie nasz zysk. Pamiętajmy także o tym, że w przypadku tego rodzaju papierów dłużnych nasz kapitał powiększa się po roku o odsetki, zatem na zysk pracuje większa niż zainwestowana kwota.

Dla obligacji trzyletnich odsetki wypłacane są raz na pół roku, co oznacza, że oprocentowanie ulega zmianie w takim właśnie cyklu. Ten rodzaj papieru dłużnego najszybciej reaguje na zmiany rynkowe, a jego oprocentowanie zależy od stopy WIBOR6M. Tryb wypłaty odsetek sprawia, że trzylatki są dobrą propozycją dla osób, które potrzebują cyklicznego dopływu gotówki.

Cztero- i dziesięciolatki mają roczne okresy rozliczeniowe, a co za tym idzie oprocentowanie jest aktualizowane raz do roku. W przypadku tych pierwszych zysk wypłacany jest w cyklach rocznych, a w przypadku dziesięciolatek dopisywany do kapitału i wypłacany przy wykupie obligacji.
131125.obligacje.skarbowe.01.600x499

O obligacjach Skarbu Państwa

Obligacje skarbowe – dłużne papiery wartościowe emitowane przez Skarb Państwa reprezentowany przez Ministra Finansów. Emitent (Skarb Państwa) pożycza od nabywcy obligacji konkretną sumę pieniędzy i zobowiązuje się ją zwrócić w określonym terminie (wykupić obligacje) oraz wypłacić odsetki. Wykup obligacji wraz z wypłatą należnych odsetek następuje ze środków budżetu państwa. Obligacje skarbowe to forma oprocentowanej pożyczki pieniężnej zaciąganej przez Skarb Państwa u osób zakupujących obligacje. Skarb Państwa finansuje z tej pożyczki potrzeby pożyczkowe budżetu państwa (w tym deficyt i spłaty zaciągniętego wcześniej zadłużenia). Skarb Państwa emituje:

  • Dwuletnie obligacje skarbowe o stałej stopie procentowej (DOS), cena sprzedaży 100 zł – równa wartości nominalnej, kapitalizacja roczna – odsetki wypłacane w dniu wykupu, oprocentowanie stałe określone przez Emitenta, wykup po dwóch latach od dnia zakupu.
  • Trzyletnie oszczędnościowe obligacje o zmiennej stopie procentowej (TOZ), cena sprzedaży 100 zł – równa wartości nominalnej, oprocentowanie zmienne, określane co pół roku na podstawie stawki WIBOR 6M oraz mnożnika, odsetki wypłacane co pół roku, data wykupu 3 lata od dnia zakupu.
  • Czteroletnie oszczędnościowe indeksowane obligacje (COI), cena sprzedaży 100 zł – równa wartości nominalnej, oprocentowanie stanowiące sumę rocznej inflacji oraz marży ustalanej przez Emitenta odsetki wypłacane raz na rok (za ostatni okres razem z kapitałem), data wykupu 4 lata od dnia zakupu.
  • Emerytalne dziesięcioletnie oszczędnościowe obligacje (EDO), cena sprzedaży 100 zł – równa wartości nominalnej, oprocentowanie wg wskaźnika rocznej inflacji oraz marży ustalanej przez Emitenta, odsetki wypłacane na koniec inwestycji, kapitalizacja roczna, data wykupu 10 lat od dnia zakupu.

Ministerstwo Finansów
PKO Bank Polski