Getin Noble miał 116,05 mln zł straty netto w II kw. 2018 r.

Getin Noble miał 116,05 mln zł straty netto w II kw. 2018 r.
Getin Noble Bank - Logo (źródło: Getin Noble Bank)
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Getin Noble Bank odnotował 116,05 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w II kw. 2018 r. wobec 17,57 mln zł straty rok wcześniej, podał bank w raporcie. Wyłączając efekt czynników o charakterze jednorazowym skonsolidowany wyniku netto grupy GNB osiągnąłby w II kwartale br. poziom -7,7 mln zł.

#GetinNobleBank szacuje, że wpływ sprzedaży #NobleSecurities na rzecz Leszka Czarneckiego na wynik brutto banku wyniesie ok. 100 mln zł, natomiast na jednostkowy wynik netto banku - ok. 90 mln zł #LeszekCzarnecki

„Wyłączając efekt czynników o charakterze jednorazowym skonsolidowany wyniku netto grupy GNB osiągnąłby w II kwartale br. poziom -7,7 mln zł, względem zaraportowanego, skonsolidowanego wyniku netto na poziomie -116,1 mln zł. Jego głównym determinantem były jednorazowe odpisy w łącznej kwocie blisko 108,4 mln zł, w tym przede wszystkim odpisy związane z inwestycjami kapitałowymi w spółki zależne” – czytamy w komunikacie.

Wynik z tytułu odsetek wyniósł 299,98 mln zł wobec 325,65 mln zł rok wcześniej. Wynik z tytułu prowizji i opłat sięgnął 31,79 mln zł wobec 42,56 mln zł rok wcześniej.

Aktywa razem banku wyniosły 55,65 mld zł na koniec II kw. 2018 r. wobec 59,82 mld zł na koniec 2017 r.

„Suma bilansowa grupy na koniec czerwca 2018 roku wyniosła 55,6 mld zł i była niższa o 4,2 mld zł (tj. o 7,0%) w stosunku do końca grudnia 2017 roku. W okresie 6 miesięcy 2018 roku grupa zmniejszyła poziom zobowiązań wobec klientów o 1,8 mld zł (tj. o 3,6%) oraz saldo kredytów i pożyczek udzielonych klientom o 1,0 mld zł (tj. o 2,4%). Zmniejszenie sumy bilansowej jest związane przede wszystkim z wdrożeniem z dniem 1 stycznia 2018 roku Międzynarodowego Standardu Sprawozdawczości Finansowej nr 9 Instrumenty Finansowe (MSSF 9). Łączny wpływ wdrożenia MSSF 9 na kapitały własne grupy na dzień 1 stycznia 2018 roku wyniósł -881,4 mln zł, z czego najistotniejsza zmiana dotyczyła wzrostu odpisów aktualizujących kredyty i pożyczki udzielone klientom” – czytamy w raporcie.

W I poł. 2018 r. bank miał 163,79 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 114,12 mln zł straty rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym strata netto w I poł. 2018 r. wyniosła 149 mln zł wobec 119,36 mln zł straty rok wcześniej.

„Odpisy kredytowe w II kwartale są potwierdzeniem skuteczności głębokich działań restrukturyzacyjnych przeprowadzonych pod koniec ubiegłego roku. Dodatkowo, biorąc pod uwagę zewnętrzne czynniki rynkowe zdecydowaliśmy się na dokonanie jednorazowych odpisów na inwestycje kapitałowe w spółki zależne, co jest zgodne z naszą konserwatywną polityką zarządzania. W naszej opinii takie podejście wpłynie na dalszą poprawę przewidywalności prowadzonego przez nas biznesu” – powiedział Artur Klimczak

Skonsolidowane odpisy aktualizacyjne na ryzyko kredytowe w II kwartale br. wyniosły 152,3 mln zł. Bank podkreśla, że odpisy związane z głównymi liniami kredytowymi były wyraźnie niższe niż te utworzone w I kw. 2018 (kredyty detaliczne, hipoteczne oraz samochodowe). Jedyną linią, w której nastąpił wzrost były kredyty korporacyjne, gdzie wyższe odpisy mają charakter jednorazowy i spowodowane były czynnikami o charakterze egzogenicznym. Pozostałe odpisy w II kwartale br. wyniosły 86,4 mln zł i związane były z utworzeniem jednorazowych odpisów związanych z inwestycjami kapitałowymi w spółki zależne.

„Bank stale realizuje działania w obszarze zarządzania jakością portfela poprzez systematyczne ograniczanie kosztu ryzyka kredytowego. Na koniec czerwca 2018 r. wynosił on 1,2%, co oznacza spadek aż o blisko 1 pkt proc. od początku roku. Spadek kosztu ryzyka został odnotowany we wszystkich głównych liniach kredytowych” – czytamy dalej.

Wzrost środków na rachunkach bieżących i kontach oszczędnościowych

Bank wskazał też, że systematycznie odnotowuje wzrost środków na rachunkach bieżących i kontach oszczędnościowych. Na koniec czerwca br. ich udział w depozytach ogółem przekroczył 30%.

„W minionym kwartale ich wartość wzrosła o 400 mln zł. W II kwartale koszty odsetkowe wyniosły 273,3 mln zł i były o 3,7% niższe w ujęciu kwartalnym. Drugi kwartał to również okres odwrócenia trendu i wzrost poziomu wyniku odsetkowego, mimo dalszego umiarkowanego ograniczania poziomu sumy bilansowej. Wyniósł on 300 mln zł i był o 1,5% wyższy w ujęciu kwartalnym. W tym samym okresie marża odsetkowa NIM wyniosła 2,2%, co oznacza wzrost o 0,1 pkt proc. w ujęciu kwartalnym” – napisano też w komunikacie.

Z pominięciem jednorazowej korekty, przychody prowizyjne utrzymałyby się w trendzie wzrostowym w ujęciu kwartalnym. Na koniec czerwca br. saldo kredytów Getin Noble Bank wynosiło 42,6 mld złotych, a saldo depozytów 46,9 mld złotych. Bank stale utrzymuje silną pozycję płynnościową. Wskaźnik K/D kształtował się na poziomie 89%, podano także.

„Jesteśmy obecnie w ostatniej fazie przebudowy naszego biznesu detalicznego. Przez ostatnie kwartały udało nam się znacząco poprawić koszt finansowania, co świadczy o rosnącym wzroście zaufania klientów do naszego banku. W najbliższych kwartałach największym wyzwaniem będzie stopniowa odbudowa przychodów w oparciu o bankowość relacyjną” – zapowiedział także prezes.

Zgodnie z zapowiedziami, Getin Noble Bank intensyfikuje działania mające na celu zwiększenie podstawowych przychodów w kolejnych okresach. W I półroczu 2018 r. sprzedał blisko 60 tys. flagowych Kont Proste Zasady, które zgodnie z realizowaną strategią jest podstawowym narzędziem budowania długotrwałej relacji z klientami, podano w materiale.

„W minionym okresie, w celu uatrakcyjnienia oferty Bank wdrożył usługi Apple Pay oraz autoryzacje mobilną. Spotkało się to z uznaniem, szczególnie młodych klientów, wśród których poziom akwizycji wzrósł z 15% do 21%. Bank realizuje również plan systematycznego zwiększania sprzedaży kredytów detalicznych, przy jednoczesnym zachowaniu niskich kosztów ryzyka. W II kwartale br. wartość udzielonych kredytów detalicznych wyniosła 475 mln zł., co oznacza 17% wzrostu w ujęciu rocznym” – czytamy dalej.

Ważnym czynnikiem, który w najbliższych kwartałach będzie pozytywnie wpływał na źródła przychodów banku jest trwająca reorganizacja własnej sieci sprzedaży (poprawa lokalizacji oddziałów), rozbudowa sieci franczyzowej oraz dalszy rozwój oferty kredytowej pre-approved, podkreślono również.

Łączny współczynnik kapitałowy grupy na koniec I poł. br. wynosił 11,8% wobec 12,6% na koniec 2017 r.

Sprzedaż Noble Securities przyniesie ok. 90 mln zł zysku netto

Getin Noble Bank szacuje, że wpływ sprzedaży Noble Securities na rzecz Leszka Czarneckiego na wynik brutto banku wyniesie ok. 100 mln zł, natomiast na jednostkowy wynik netto banku – ok. 90 mln zł.

21 czerwca 2018 r. Getin Noble Bank zawarł warunkową umowę sprzedaży akcji imiennych domu maklerskiego Noble Securities na rzecz Leszka Czarneckiego. Warunkiem zawieszającym zawartym w umowie jest uzyskanie przez Leszka Czarneckiego decyzji Komisji Nadzoru Finansowego o braku sprzeciwu na nabycie akcji Noble Securities stanowiących 25,01% udziału w kapitale zakładowym Noble Securities S.A.

„Na mocy postanowień umowy GNB S.A., po spełnieniu się warunku, sprzeda na rzecz pana dr. Leszka Czarneckiego 874.036 akcji imiennych zwykłych za łączną cenę 36 039 400,73 zł. Przed dokonaniem sprzedaży akcji GNB S.A. posiadał 3 494 747 akcji Noble Securities S.A., stanowiących 100% udziału w kapitale zakładowym spółki. Wskazane powyżej działania w ocenie banku pozwolą na rozpoznanie utraty kontroli nad Noble Securities S.A. i rozpoznanie z tego tytułu dodatniego wyniku finansowego. Zgodnie z zaktualizowaną wyceną wartości spółki Noble Securities S.A., jaką bank otrzymał w czerwcu 018 roku, przewidywany wpływ ww. transakcji na wynik brutto banku wyniesie ok. 100 mln zł, natomiast na jednostkowy wynik netto banku ok. 90 mln zł” – czytamy w raporcie półrocznym.

Getin Noble Bank oczekuje poprawy wyników w II półroczu

Getin Noble Bank obserwuje odwracanie się negatywnego trendu w wynikach i oczekuje, że drugie półrocze przyniesie ich dalszą poprawę, jeśli nie nastąpią nieoczekiwane zdarzenia jednorazowe, poinformowali przedstawiciele banku.

„To, co się stało z GetBackiem bardzo wpłynęło na ten rynek. Na pewno portfel jest bardzo konserwatywnie dorezerwowany. W związku z tym, jeśli innego nieprzewidywanego kataklizmu w II półroczu nie będzie, to nie spodziewałbym się niespodzianek w odpisach, a co za tym idzie, drugie półrocze powinno być pozytywne pod względem wyników” – powiedział Klimczak podczas konferencji prasowej.

„Za II kwartał wynik był niedaleko zera, zakładamy też stopniową poprawę zarówno wyniku prowizyjnego, jak i odsetkowego” – dodał.

„Zdarzenia z I połowy roku nie powinny mieć charakteru powtarzalnego. Nie sądzimy, aby te pozycje pojawiły się w przyszłości. Jesteśmy wciąż ze stratą, ale ta strata po korektach oznacza, że bank zaczyna oscylować na poziomie progu rentowności. Sytuacja się zmienia pozytywnie” – podkreślił wiceprezes Jerzy Pruski.

Dodał, że w podstawowych przychodach następuje odwrócenie negatywnych trendów.

„Po stronie aktywów mamy zwiększenie sprzedaży kredytów detalicznych. Transformacja to nie tylko wyższa sprzedaż, ale także zmiana struktury. Zmniejsza nam się udział pośredników i jesteśmy pewni, że tego typu zmiany będą miały pozytywny wpływ na koszty ryzyka” – powiedział wiceprezes.

Jak podkreślił członek zarządu Maciej Kleczkiewicz, pomimo wciąż spadającej sumy bilansowej bank zatrzymał spadkowy trend, jeśli chodzi o wynik odsetkowy i ocenia, że ma to charakter trwały. Podobnie wynik prowizyjny – po eliminacji rezerwy wynik wykazuje wzrost o ponad 8% kw/kw.

Odpisy kredytowe wyniosły 156,4 mln zł w II kw. i były wyższe o 24,2% w porównaniu z I kwartałem. W segmencie kredytów korporacyjnych bank zanotował one-off, który zwiększył odpisy w skali kwartału 16 razy – do 50,7 mln zł w II kw. br. Koszt ryzyka w tym segmencie wyniósł 0,4% na koniec czerwca br.

„Na odpisy w linii korporacyjnej wpłynęły zdarzenia jednorazowe. Jeśli chodzi o koszt ryzyka, to nie należy spodziewać się poziomów niższych niż 0,3-0,5%. To jest pewien znormalizowany poziom w średnim okresie” – powiedział członek zarządu Marcin Romanowski.

Koszt ryzyka ogółem wyniósł 1,2% na koniec czerwca wobec 2,1% na koniec 2017 r. Spadek dotyczył wszystkich kluczowych dla banku liniach kredytowych.

Getin Noble Bank powstał w wyniku połączenia Getin Banku i Noble Banku w 2010 roku. Jest kontrolowany przez Leszka Czarneckiego i notowany na GPW.

Źródło: ISBnews