Fundusze europejskie – jak szukac, zeby znalezc? (73): Bank, fi rma i… dobra swatka

Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter

nbs.2012.02.foto.020.d.250x76 proc. mikro i małych fi rm opiera działalnosc na srodkach własnych, a tylko 13 proc. stwierdza brak mozliwosci uzyskania kredytu. Do 40 proc. wzrósł odsetek przedsiebiorców, którzy nie chca fi nansowania zewnetrznego.

Bank Pekao S.A. przygotował drugą edycję rapor- tu opartego o wywiady z 7 tys. właścicieli mikro i małych fi rm. Sondaż pokazuje, że przedsiębiorcy deklarują niechęć do zadłużania (45 proc.) i brak potrze- by zaciągania jakichkolwiek pożyczek (40 proc.). W ubie- głym roku projekty inwestycyjne uruchomiło ponad 41 proc. przedsiębiorców, teraz chce je realizować 34 proc. respondentów, natomiast 60 proc. nie ma takich zamia- rów. Z usług banków najczęściej korzystały fi rmy małe (46 proc.) oraz produkcyjne (32 proc.). W 2012 r. inwestycje mikro i małych fi rm powinny być w większym stopniu fi – nansowane z kredytu (deklaruje to 27 proc. przedsiębior- ców) oraz poprzez leasing (11 proc.).

Mikro… twarde liczby

Wskaźniki oceniające uciążliwość kontroli działalności gospodarczej oraz usługi doradcze banków są aktualnie po- wyżej neutralnego poziomu 100 pkt. Najlepiej swój standing fi nansowy postrzegają eksporterzy (10 proc. ogółu przedsię- biorców). Z danych Eurostatu za 2010 r. wynika, że dostęp- ność kredytu bankowego w Polsce dla MŚP była wyższa niż w innych krajach europejskich – wnioski zaakceptowane na pierwotnych warunkach stanowiły 85,4 proc. (w porównaniu do 75,9 proc. w Niemczech, 83,3 proc. we Francji, 64,6 proc. w Wielkiej Brytanii, 79,7 proc. w Szwecji).

Dotychczas ze wsparcia funduszy europejskich skorzystało 11 proc. mikro i małych fi rm – najwięcej w województwach warmińsko-mazurskim i podkarpackim (17 proc.). Dominują- cą formą wsparcia są bezzwrotne dotacje (dla 66 proc. fi rm) oraz szkolenia (19 proc.). Około 19 proc. fi rm realizujących projek- ty unijne korzystało z porad pracowników banku, a 10 proc. z kredytu. W latach 2007-2013 na wsparcie przedsiębiorczości przewidziano 10 mld euro, ocenia się, że kwota ta może trafi ć do 200 tys. małych fi rm. Dostęp do środków pomocowych chce uzyskać 44 proc. ankietowanych. Głównym problemem jest wciąż zbyt trudna procedura aplikowania (38 proc. wskazań). Bank Pekao S.A. wdraża obecnie trzy projekty unijne:

  • linię kredytową Europejskiego Banku Inwestycyjne- go o wartości 50 mln euro – w 2011 r. z tańszego fi nansowania skorzystało 500 mikro i małych fi rm,
  • linię poręczeń kredytów przy współpracy Europej- skiego Funduszu Inwestycyjnego o wartości 1,033 mld zł w ramach programu Konkurencyjność i Inno- wacja – pomoc uzyskało 1040 mikro i małych fi rm,
  • linię poręczeń kredytów obrotowych dla fi rm start-up o wartości 200 mln zł – w 2011 r. ...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na BANK.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI