Franklin Templeton Investments oferuje polskim inwestorom strategie skoncentrowane na osiąganiu określonych wyników

Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter

franklin.templeton.logo.01.400xFranklin Templeton Investments1 z przyjemnością ogłasza powiększenie swojej polskiej oferty funduszy SICAV z Luksemburga i wprowadzenie na rynek trzech nowych funduszy2 zapewniających inwestorom dostęp do zarządzanych przez zespół Franklin Templeton Solutions Group produktów wykorzystujących aktywa mieszane i dążące do osiągania określonych wyników. Te fundusze to Franklin Diversified Conservative Fund, Franklin Diversified Balanced Fund i Franklin Diversified Dynamic Fund.

Celem funduszy Franklin Diversified Conservative Fund i Franklin Diversified Balanced Fund jest generowanie dochodu i długofalowego wzrostu wartości kapitału w celu osiągania średniorocznej stopy zwrotu na poziomie odpowiednio 2% i 3,5% (netto – bez opłat) powyżej stopy procentowej kredytów na rynku europejskim EURIBOR (Euro Interbank Offered Rate) w okresach trzech kolejnych lat. Fundusze starają się realizować ten cel przy utrzymaniu średniorocznej zmienności w przedziałach odpowiednio 3-5% i 5-8%, w normalnych warunkach rynkowych.

Celem funduszu Franklin Diversified Dynamic Fund jest generowanie długofalowego wzrostu wartości kapitału w celu osiągania średniorocznej stopy zwrotu na poziomie 5% (netto – bez opłat) powyżej stopy procentowej EURIBOR w okresach trzech kolejnych lat. Fundusz stara się realizować ten cel przy utrzymaniu średniorocznej zmienności w przedziale od 8% do 11%, w normalnych warunkach rynkowych.

Zarządzający wszystkimi trzema funduszami korzystają z szerokiego zestawu narzędzi inwestycyjnych i aktywnie zarządzają bezpośrednimi i pośrednimi ekspozycjami na akcje, instrumenty o stałym dochodzie, gotówkę i jej ekwiwalenty, a także bezpośrednimi ekspozycjami na inwestycje „alternatywne”, takie jak nieruchomości, projekty infrastrukturalne czy surowce. Mogą także wykorzystywać pochodne instrumenty finansowe na potrzeby hedgingu, wydajnego zarządzania portfelem i/lub realizacji celów inwestycyjnych.

Michał Staszkiewicz, regionalny dyrektor ds. sprzedaży na Polskę, kraje bałtyckie, Rosję i Rumunię we Franklin Templeton Investments, powiedział: „Obserwujemy rosnący popyt na produkty zorientowane na osiąganie określonych wyników, które zapewniają klientom korzyści płynące z dywersyfikacji w stosunku do tradycyjnych klas aktywów i mają jasno określone docelowe poziomy zwrotu i ryzyka, dzięki czemu mogą być dobrane do indywidualnych potrzeb inwestorów”.

Trzema funduszami Franklin Templeton Solutions Group zarządzają: Matthias Hoppe, starszy wiceprezes i zarządzający portfelami inwestycyjnymi z Frankfurtu (Niemcy) oraz Toby Hays, CFA, starszy wiceprezes i zarządzający portfelami inwestycyjnymi z Londynu (Wielka Brytania).

Po ostatnim powiększeniu oferty funduszy SICAV z Luksemburga, liczba subfunduszy Franklin Templeton Investment Funds (FTIF) dostępnych w Polsce sięga dziś 87.

Franklin Templeton Solutions zarządza aktywami o wartości przekraczającej 39 mld euro3 i ma ponad 25-letnie doświadczenie w zarządzaniu globalnymi portfelami opartymi na mieszanych aktywach i strategiach inwestycyjnych. Kompetencje zespołu obejmują zarówno strategiczną i taktyczną alokację aktywów, jak i selekcję zarządzających.

Franklin Templeton to jedna z pierwszych zagranicznych firm zarządzających aktywami w Polsce, obecna na rynku krajowym od końca lat dziewięćdziesiątych ubiegłego wieku, kiedy to otwarto oddział w Warszawie, dziś zatrudniający ponad 20 pracowników i koordynujący dystrybucję funduszy spółki SICAV Franklin Templeton zarejestrowanej w Luksemburgu w całym regionie Europy Środkowo-Wschodniej. Sukcesy organizacji na polskim rynku doprowadziły do utworzenia oddziału w Poznaniu w 2007 r., gdzie zatrudnionych jest dziś ponad 400 pracowników w 35 działach.

1. Franklin Resources, Inc. [NYSE:BEN] to organizacja inwestycyjna o światowym zasięgu działająca na rynku jako Franklin Templeton Investments. Franklin Templeton Investments oferuje międzynarodowe i krajowe rozwiązania inwestycyjne klientom indywidualnym, instytucjonalnym i rządowym z ponad 150 krajów.  Dzięki połączonym kompetencjom różnych specjalistycznych zespołów, spółka skutecznie zarządza wszystkimi klasami aktywów, m.in. akcjami, instrumentami o stałym dochodzie, inwestycjami alternatywnymi i indywidualnie projektowanymi produktami.  Ponad 600 profesjonalnych inwestorów pracujących dla spółki korzysta ze wsparcia zintegrowanego globalnego zespołu specjalistów ds. zarządzania ryzykiem oraz globalnej platformy tradingowej.  Spółka z siedzibą w Kalifornii i oddziałami w 35 krajach ma ponad 65 lat doświadczenia w branży inwestycyjnej i zarządza aktywami o wartości przekraczającej 866 mld USD (dane na dzień 30 czerwca 2015 r.).

2. Franklin Diversified Conservative Fund, Franklin Diversified Balanced Fund i Franklin Diversified Dynamic Fund to subfundusze Franklin Templeton Investment Funds („FTIF”) – SICAV z siedzibą w Luksemburgu. Szczegółowe informacje można znaleźć w „Podstawowych informacjach dla inwestorów”. Wyniki historyczne nie gwarantują wyników przyszłych. Niniejszy dokument nie stanowi ani nie jest częścią oferty sprzedaży ani zachęty do kupna tytułów uczestnictwa. Decyzje o zapisach na tytuły uczestnictwa Funduszu należy podejmować wyłącznie w oparciu o informacje zawarte w aktualnym prospekcie Funduszu oraz w „Podstawowych informacjach dla inwestorów”, a także w ostatnim poddanym audytowi sprawozdaniu rocznym lub półrocznym (o ile było opublikowane później). Wycena tytułów uczestnictwa Funduszu oraz generowane przez nie zyski mogą nie tylko rosnąć, ale także spadać, a inwestorzy nie mają gwarancji odzyskania pełnej zainwestowanej kwoty.  Na inwestycje zagraniczne wpływ mogą mieć wahania kursów walut.  Inwestowanie w tytuły uczestnictwa funduszy Franklin Templeton Investment Funds wiąże się z ryzykiem opisanym w prospekcie informacyjnym Funduszu oraz w „Podstawowych informacjach dla inwestorów”. Tytuły uczestnictwa Funduszu SICAV nie mogą być bezpośrednio ani pośrednio oferowane ani sprzedawane obywatelom lub rezydentom Stanów Zjednoczonych Ameryki.

3. Źródło: Franklin Templeton Investments, dane na dzień 30 czerwca 2015 r.

Adnan Abdel-Razzak
Kierownik ds. komunikacji korporacyjnej, CEEME
Franklin Templeton Investments