Firmy prowadzące działalność B+R chcą korzystać z zachęt podatkowych

Firmy prowadzące działalność B+R chcą korzystać z zachęt podatkowych
Podatki Fot. stock.adobe.com/tashatuvango
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
W przyszłości 46% przedsiębiorstw prowadzących działalność badawczo-rozwojową planuje skorzystać z takich instrumentów jak ulga B+R oraz Innovation Box - narzędzi podatkowych, których celem jest wspieranie działalności innowacyjnej przedsiębiorstw w Polsce, a tym samym wzrostu relatywnie niskiego poziomu wydatków na badania i rozwój w całej gospodarce, wynika z badania firmy doradczej KPMG pt. "Wsparcie dla działalności innowacyjnej - narzędzia podatkowe. Jak przedsiębiorstwa prowadzą działalność B+R".

W przyszłości 46% przedsiębiorstw prowadzących działalność badawczo-rozwojową planuje skorzystać z takich instrumentów jak ulga B+R oraz #InnovationBox @KPMGPoland

„Według danych Eurostatu w 2017 r. Polska przeznaczyła 1,03% PKB na badania i rozwój, natomiast średnia unijna była dwukrotnie większa (2,07%). Niski poziom wydatków ma negatywny wpływ na poziom innowacyjności polskiej gospodarki i może stanowić w przyszłości przeszkodę w dalszym rozwoju polskich firm. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom przedsiębiorców, wprowadzono szereg narzędzi mających na celu wspieranie działalności innowacyjnej, w tym podatkowe – ulgę B+R i Innovation Box” – czytamy w komunikacie.

Niespełna połowa firm (46%) korzysta z wyników prowadzonych prac badawczo-rozwojowych. Najczęściej przedsiębiorstwa wykorzystują je, wprowadzając nowe lub ulepszając istniejące produkty i usługi (36%), obniżając koszty produkcji (17%) oraz w ramach bieżącej działalności (14%). Wyniki prac B+R częściej wykorzystują firmy z wyższymi przychodami, podano również.

Wspieranie działalności innowacyjnej w Polsce

„Przyczyn dla których przedsiębiorstwa w Polsce podejmują działalność innowacyjną w ograniczonym zakresie, jest wiele. Z przeprowadzonego badania wynika, że największymi barierami, które wymieniają przedstawiciele firm, są przede wszystkim ograniczenia prawne i regulacyjne, brak odpowiednich środków finansowych, a także brak możliwości lub trudności z wdrożeniem wypracowanego rozwiązania. Warto zaznaczyć, że 19% firm obawia się reakcji rynku na efekty prowadzonej działalności innowacyjnej” – powiedział partner w dziale doradztwa podatkowego w KPMG w Polsce Mirosław Michna, cytowany w materiale.

Rozpoznawalność dostępnych form wspierania działalności innowacyjnej w Polsce jest spora – 80% badanych firm zadeklarowało, że zna ulgę B+R oraz Innovation Box. Zdecydowanie większa jest świadomość funkcjonującej od kilku lat ulgi B+R (77%) niż nowego instrumentu, jakim jest Innovation Box (37%). Jednocześnie 1/5 firm prowadzących działalność badawczo-rozwojową w Polsce nie ma wiedzy na temat podatkowych narzędzi wspierania działalności innowacyjnej w Polsce, wskazano także.

„Wysoka deklarowana przez respondentów znajomość dostępnych form wsparcia działalności innowacyjnej nie przekłada się na ich równie wysokie wykorzystywanie przez przedsiębiorstwa. Jedynie co piąta firma spośród znających dostępne formy wsparcia działalności innowacyjnej korzystała z jakichkolwiek z nich. Blisko 8 na 10 firm, które wzięły udział w badaniu, nigdy nie skorzystało z żadnej formy wsparcia, które funkcjonowały w przeszłości lub są dostępne obecnie dla firm prowadzących działalność innowacyjną. Jak wynika z badania, przed skorzystaniem z ulgi B+R przedsiębiorców zniechęcają niepewność i zmienność przepisów prawa (50%), brak przejrzystości przepisów (46%), a także obawa o możliwość zakwestionowania wysokości zastosowanego odliczenia przez organy skarbowe (38%)” – czytamy dalej.

„Kilkuletnie funkcjonowanie ulgi B+R pozwala wyciągnąć wnioski, iż pomimo dość znacznej świadomości jej istnienia (ponad 80% w przypadku badanych przedsiębiorstw) tylko nieliczne decydują się na jej zastosowanie. Przedsiębiorców powstrzymują przede wszystkim obawy o zmienność i brak przejrzystości przepisów oraz o zakwestionowanie wielkości odliczenia podatkowego. O ile argument o zmienności prawa wydaje się bezdyskusyjny, tak w praktyce okazuje się, iż firmy, które korzystają z ulgi B+R, nie zgłaszały trudności ze strony administracji skarbowej w procesie jej odliczenia” – dodał dyrektor w dziale doradztwa podatkowego w KPMG w Polsce Paweł Podsiedlik.

Poziom wykorzystania zachęt podatkowych

Z badania przeprowadzonego przez KPMG wynika, że poziom wykorzystania zachęt podatkowych do prowadzenia działalności innowacyjnej w Polsce może się zwiększyć. Blisko połowa ankietowanych firm (46%) planuje w przyszłości skorzystać z dostępnych form wsparcia prac B+R. Najczęściej plany te dotyczą ulgi B+R (43%), a co dziesiąta firma planuje skorzystać z Innovation Box (11%). Z obu mechanizmów jednocześnie chce skorzystać 20% firm. Jednak ponad połowa przedsiębiorców deklaruje, że nie planuje korzystać w przyszłości z żadnej dostępnej formy wspierania działalności innowacyjnej, podano.

Dostępna od stycznia 2019 r. preferencyjna stawka w wysokości 5% od dochodów uzyskiwanych przez podatnika z praw własności intelektualnej, tzw. ulga podatkowa Innovation Box cieszy się umiarkowanym zainteresowaniem wśród ankietowanych firm prowadzących działalność badawczo-rozwojową. 69% przedsiębiorstw nie jest w ogóle zainteresowana skorzystaniem z Innovation Box. Głównym powodem, który zgłasza 48% organizacji, jest brak wiedzy na temat tego mechanizmu. 1/3 ankietowanych firm uważa, że nie jest to odpowiednie rozwiązanie dla ich organizacji. Wśród 25% przedsiębiorstw pojawiają się również obawy przed dużą liczbą formalności oraz wątpliwości o opłacalność tego rozwiązania dla spółki (22%). Zdaniem blisko połowy firm biorących udział w badaniu KPMG, wprowadzenie Innovation Box może przyczynić się do zwiększenia nakładów na prace badawczo-rozwojowe przez firmy, wskazano także.

„Oceniając efektywność oferowanych w Polsce narzędzi wsparcia podatkowego, w chwili obecnej mają one raczej ograniczony wpływ na poprawę ogólnego poziomu innowacyjności polskiej gospodarki. W praktyce najczęściej narzędzia te są wykorzystywane przez podmioty, które i tak już prowadziły lub zamierzały prowadzić działalność badawczo-rozwojową. Zamiast więc stać się stymulatorami poprawy innowacyjności, narzędzia te stanowią de facto efektywny sposób ograniczenia obciążeń podatkowych dla firm, które prowadziłyby działalność badawczo-rozwojową niezależnie od ewentualnego wsparcia. Zważywszy jednak, iż rozwiązania te siłą rzeczy kierują uwagę przedsiębiorców na innowacyjność, być może w dłuższym okresie pozwoli to na samodzielną identyfikację potencjału innowacyjnego przez podmioty do tej pory nieidentyfikujące go” – stwierdził Podsiedlik.

Raport KPMG w Polsce pt. „Wsparcie dla działalności innowacyjnej – narzędzia podatkowe. Jak przedsiębiorstwa prowadzą działalność B+R” powstał na podstawie badania przeprowadzonego na próbie 150 firm o rocznych przychodach przekraczających 30 mln zł, prowadzących działalność badawczo-rozwojową w Polsce. Badanie zostało zrealizowane metodą wywiadów telefonicznych CATI (ang. Computer-Assisterd Telephone Interview) w styczniu 2019 r. Celem raportu było poznanie opinii przedsiębiorstw na temat dostępnych zachęt podatkowych oraz roli, jaką odgrywają te instrumenty w budowaniu innowacyjnej gospodarki.

Źródło: ISBnews