Euro w Polsce: wyznaczmy datę

Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter

bcc.250x174Kwestia wejścia Polski do strefy euro jest tematem dzisiejszego posiedzenia Rady Gabinetowej, które zwołał prezydent Bronisław Komorowski. Business Centre Club podtrzymuje stanowisko Koalicji Pro-Euro nt. wejścia Polski do strefy euro i podjęcie przez rząd aktywnych działań zmierzających do przyjęcia europejskiej waluty: naprawy finansów publicznych, jak najszybszego spełnienia kryteriów z Maastricht, określenia daty wprowadzenia euro w Polsce, która działałaby mobilizująco na cały proces dochodzenia do euro oraz większej aktywności w zakresie edukacji społeczeństwa na temat korzyści płynących z zastąpienia złotego europejską walutą.

Przypominamy nasz apel:

APEL

Apelujemy do obecnego i przyszłego rządu o podjęcie działań niezbędnych do wprowadzenia euro w Polsce:

  1. Należy przedstawić wkrótce, po najbliższych wyborach parlamentarnych, datę wejścia Polski do strefy euro. Podana data będzie działała mobilizująco na rząd, a także – jeżeli rynki finansowe odbiorą ją jako wiarygodną – spowoduje spadek kosztów obsługi długu i rynkowych stóp procentowych.
  2. Rząd powinien prowadzić bardziej ofensywną politykę komunikacyjną, pokazującą społeczeństwu korzyści ekonomiczne płynące z przyjęcia wspólnej europejskiej waluty oraz przeciwstawiać się urojonym zagrożeniom. Politycy muszą stać się liderami tej polityki, rzecznikami długofalowego narodowego interesu, a nie rzecznikami niedoinformowanej części opinii publicznej. Nie mogą bać się edukować społeczeństwa, by nie stracić poparcia wyborców. Polska strategia wchodzenia do strefy euro powinna, znaleźć się w najbliższej kampanii wyborczej. Duże i już masowo dostrzegane korzyści dla kraju z racji naszego wejścia do UE siedem lat temu, są dobrym punktem wyjścia dla takiej bardziej aktywnej i pozytywnej polityki informacyjnej w sprawie euro.
  3. Należy mocniej podkreślać, że zmniejszanie deficytu bud żetowego i potrzeb pożyczkowych Polski oraz niska inflacja są nam potrzebne niezależnie od kwestii wejścia do strefy euro. Przede wszystkim po to, aby ograniczyć w sposób trwały ryzyko niestabilności polskiej gospodarki, w tym także koszt zawirowań na światowych rynkach finansowych.
  4. Należy przygotować zmiany w konstytucji wymagane przy przejściu do strefy euro i przystąpić do zbudowania zaraz po wyborach odpowiedniej koalicji w Parlamencie dla przegłosowania tych zmian.
  5. Podczas polskiej prezydencji w Radzie Unii Europejskiej, oraz później, należy popierać rozwiązania zmniejszające ryzyko rozprzestrzeniania się syndromu greckiego w strefie euro i powtórzenia s ię kryzysu w samej Grecji.
  6. Nie można wykorzystywać problemów krajów południowej Europy do usprawiedliwiania własnych opóźnień w reformowaniu finansów publicznych, w tym systemu emerytalnego.

ProEuro – kampania społeczna BCC na rzecz szybkiego wejścia Polski do strefy euro. 17 września 2007 roku w BCC zawiązała się koalicja ProEuro. Deklarację programową podpisali m.in.: komisarz Danuta Hübner, Dimitris Dimitriadis – przewodniczący Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego, Władysław Bartoszewski, ks. Adam Boniecki, Jerzy Buzek, Dariusz Rosati, Marek Goliszewski i Stanisław Kluza. Według sygnatariuszy różne środowiska muszą zjed noczyć siły, by wesprzeć społeczeństwo w procesie integracji Polski ze strefą euro. Wesprzeć edukacyjnie, informacyjnie, badać zmianę postaw, szukać przyczyn złego nastawienia wobec euro, walczyć ze stereotypami, szukać najlepszej drogi do euro dla Polski i Polaków. BCC, jako jedyna organizacja z Europy Środkowej,  otrzymał nagrodę Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego (EKES) za znaczący wkład społeczeństwa obywatelskiego w krzewienie integracji i tożsamości europejskiej. Przedstawiciele Unii Europejskiej docenili projekty BCC wspierające idee integracji, w tym Kampanię ProEuro.

Inicjatorem Kampanii ProEuro jest Business Centre Club, Parterem Merytorycznym – Instytut Badawczy GfK Polonia.

Marek Goliszewski
prezes BCC

Prof. Stanisław Gomułka
główny ekonomista BCC