Edukacja – WIB: Edukacja i szkolenia – długoterminowa inwestycja

Edukacja – WIB: Edukacja i szkolenia – długoterminowa inwestycja
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Warszawski Instytut Bankowości działa już 25 lat. W tym okresie aktywnie towarzyszył bankom i pracownikom sektora w tworzeniu i oferowaniu nowoczesnych usług finansowych dla polskich klientów

Krzysztof Kokot

Osiągnięcia i wyzwania

Przeszkoliliśmy ponad 65 tys. pracowni­ków sektora. Szeroko korzystaliśmy z dobrych praktyk zagranicznych i doświadczeń organizacji międzynarodowych, z którymi aktywnie współ­pracujemy. Wprowadzaliśmy w Polsce pierwsze certyfikaty zawodowe, pierwsze szkolenia z wy­korzystaniem symulacji komputerowej Banrisk. Wspólnie z bankami komercyjnymi i spół­dzielczymi, UKNF, organizacjami branżowymi i szkołami wyższymi zaprojektowaliśmy pierw­szą w Polsce Sektorową Ramę Kwalifikacji dla Sektora Bankowego, która zainspirowała pol­skie rozwiązania ustawowe. Decyzją Minister­stwa Edukacji Narodowej uzyskaliśmy wpis na oficjalną listę podmiotów zewnętrznego zapew­nienia jakości wobec instytucji certyfikujących kwalifikacje rynkowe w Zintegrowanym Sys­temie Kwalifikacji. Oznacza to, że WIB będzie potwierdzał, że instytucje certyfikujące robią to zgodnie z wymaganym standardem.

Trzy lata temu z powodzeniem uruchomiliśmy sektorowy projekt edukacji finansowej dla uczniów BAKCYL, z udziałem wolontariuszy bankowych, wśród których bardzo aktywni są pracownicy ban­ków spółdzielczych. W zeszłym roku zainicjowali­śmy Sektorową Radę ds. Kompetencji Sektora Finansowego, w której zasiadają m.in. przedsta­wiciele bankowości spółdzielczej. Z powodzeniem uruchomiliśmy zainicjowany przez Związek Ban­ków Polskich Sektorowy Projekt „Bankowcy dla Edukacji”, który scala dotychczasowe doświadcze­nia projektów edukacyjnych, w tym BAKCYLA w grupie dzieci i młodzieży szkolnej, Nowoczesne­go Zarządzania Biznesem i Konkursu BANRISK Liga Akademicka w grupie studentów.

Dziś WIB chce skutecznie zaangażować się w dalszy rozwój kapitału ludzkiego sektora opartego na dwóch filarach:

 • wysokich, zawodowych kompetencjach i kwalifikacjach pracowników i innych in­teresariuszy banków,
 • edukacji finansowej obywateli.

W swoich działaniach szkoleniowych i edu­kacyjnych Warszawski Instytut Bankowości coraz szerzej wykorzystuje nowoczesne techno­logie, odpowiadając na trendy rynkowe i ocze­kiwania bankowców młodego pokolenia.

Poprzez podnoszenie poziomu umiejętności bankowców i wiedzy finansowej społeczeństwa WIB stara się wnieść swój wkład w:

 • Działanie na rzecz wyższego poziomu bez­pieczeństwa w sektorze i ochrony konsu­mentów;
 • Zwiększenie konkurencyjności sektora i atrakcyjności miejsc pracy w sektorze;
 • Wzmacnianie wizerunku sektora jako odpo­wiedzialnego społecznie;
 • Podniesienie zaufania do sektora jako fun­damentu dalszego rozwoju gospodarczego kraju.

Dr Krzysztof Kokot
Prezes zarządu Warszawskiego Instytutu Bankowości. Ekspert w dziedzinie zarządzania bankiem. Do 1990 r. nauczyciel akademicki, potem przez 24 lata praktyk bankowości (i nadal dydaktyk akademicki). W bankach przeszedł wszystkie szczeble kariery od analityka kredytowego, przez dyrektora oddziału korporacyjnego, do wiceprezesa zarządu w BRE Banku S.A., Kredyt Banku S.A. i Banku BPS S.A. Jako członek zarządu odpowiadał za relacje banków z klientami, nadzorując obszary bankowości korporacyjnej i bankowości małych i średnich przedsiębiorstw. W obszarach produktowych nadzorował departamenty finansowania transakcji handlowych, skarbu, operacji bankowych i IT, spółki leasingowe i faktoringowe. Bezpośredni obserwator i aktywny uczestnik zmian w polskim systemie bankowym po roku 1989. Od maja 2017 r. prezes zarządu Fundacji Warszawski Instytut Bankowości.

<...>

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

 • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
 • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
 • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
 • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na BANK.pl/sklep.

Uwaga:

 • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
 • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

 • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI