Działalność przedsiębiorstw pośrednictwa kredytowego w 2010 roku

Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter

gus.01.100x90W 2010 r. badaniem objęto 59 firm pośrednictwa kredytowego. Wśród nich przeważały spółki kapitałowe (20 spółek akcyjnych i 30 spółek z ograniczoną odpowiedzialnością), pozostałe miały zróżnicowaną formę organizacyjną (po jednej spółce cywilnej i jawnej, 7 firm prowadziły osoby fizyczne w ramach działalności gospodarczej).

Badane przedsiębiorstwa pośrednictwa kredytowego uczestniczyły w zawarciu 1,9 mln umów na kredyty i pożyczki (spadek w skali roku o 3,9%). W 2010 r. został odnotowany spadek liczby zawartych umów na kredyty i pożyczki gotówkowe i ratalne (o 4,5%) oraz samochodowe (o 20,2%), natomiast wzrosła liczba umów na kredyty hipoteczne (o 30,9%) i konsolidacyjne (o 10,3%). Duże przedsiębiorstwa (o liczbie zatrudnionych 50 osób i więcej) zawarły 95,3% ogólnej liczby umów na kredyty i pożyczki (96,5% w 2009 r.).

Wartość udzielonych kredytów i pożyczek ogółem wzrosła o 7,1% do kwoty 13 421,5 mln zł, w której udział dużych przedsiębiorstw pośrednictwa kredytowego stanowił 93,3%. W strukturze kredytów i pożyczek, kredyty hipoteczne mimo niewielkiej liczby umów (43,9 tys., tj. ok. 2,4% ogólnej liczby) miały największy udział wartościowy (84,3%). Wartość kredytów hipotecznych w okresie roku zwiększyła się o 14,7%. Kwota kredytów hipotecznych udzielonych przez duże firmy pośrednictwa kredytowego stanowiła 96,5% całego rynku kredytów hipotecznych (wartość 10 918 mln zł).

Firmy pośrednictwa kredytowego osiągnęły w 2009 r. przychody z całokształtu działalności w wysokości 2 263,4 mln zł, na które złożyły się w 96,5% przychody netto ze sprzedaży. Koszty z całokształtu działalności wyniosły 2 021,4 mln zł i w 88,2% składały się z kosztów działalności operacyjnej. Wynik finansowy brutto zwiększył się prawie dwukrotnie w stosunku do 2009 r. i wyniósł 250,7 mln zł, zaś wynik finansowy netto zwiększył się o 146,1% do 180,8 mln zł.

Przeczytaj raport: Działalność przedsiębiorstw pośrednictwa kredytowego w 2010 roku.

W 47 firmach głównymi udziałowcami były przedsiębiorstwa i osoby prywatne spoza sektora finansowego, w 12 firmach – instytucje finansowe (w tym 6 firm kontrolowały banki). Większościowe udziały kapitału krajowego odnotowano w 44 przedsiębiorstwach pośrednictwa kredytowego.

Spośród całej zbiorowości, 44 firmy pośredniczyły w udzielaniu kredytów i pożyczek od banków, a 15 firm udzielało wyłącznie pożyczek ze środków własnych. Szesnaście firm zajmowało się pośrednictwem kredytowym, jako jedynym rodzajem prowadzonej działalności, w 29 firmach pośrednictwo kredytowe było działalnością dominującą, a w pozostałych 14 było działalnością uboczną. Najczęściej badane podmioty łączyły funkcje pośrednika kredytowego z dystrybucją produktów finansowych, takich jak polisy ubezpieczeniowe – 30 firm oraz sprzedaż jednostek uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych – 11 firm.

Na koniec 2010 r. w przedsiębiorstwach pośrednictwa kredytowego było zatrudnionych 7 536 osób (spadek o 5,0% w skali roku).

Badane firmy swoje siedziby miały głównie w województwie mazowieckim – 17, śląskim i pomorskim po 9, dolnośląskim – 8, łódzkim – 5, wielkopolskim – 4, lubelskim – 3, małopolskim – 2 i po jednej w województwie podlaskim i warmińsko-mazurskim. Zwiększyła się liczba stacjonarnych własnych punktów sprzedaży do 741 z 692 w 2009 r. Przy pozyskiwaniu klientów dużą rolę odgrywał Internet (40 firmy zadeklarowało wykorzystanie tego kanału do pozyskiwania klientów), w 33 firmach preferowana była sprzedaż osobista, a w 29 firmach pozyskiwano klientów w placówkach handlowo-usługowych. Dużo firm reklamuje się drogą telefoniczną (36), poprzez ulotki (38) i reklamę w prasie, radiu i TV (33).

Źródło: GUS, www.stat.gov.pl