Dwa środowiska, jeden cel, Forum Akademicko-Gospodarcze

Dwa środowiska, jeden cel, Forum Akademicko-Gospodarcze
Źródło: PFAG
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Wspólną ideą i przesłaniem inicjatorów Polskiego Forum Akademicko-Gospodarczego było zacieśnianie współpracy pomiędzy światem nauki, gospodarki oraz oczywiście polityki i administracji. Bez tych działań nie da się rozwiązać żadnego problemu we współczesnym świecie, podkreślił Krzysztof Pietraszkiewicz, prezes Związku Banków Polskich i prezes PFAG, podczas inauguracji obrad czwartej edycji Forum.

Prezes ZBP odniósł się do aktualnych wyzwań, wśród których poczesne miejsce zajmują zmiany klimatyczne, ale również zanieczyszczenie wód, czy degradacja gleb. Wskazał, iż problemy te maja charakter priorytetowy, a nie brak nawet pesymistycznych opinii, w myśl których na przywrócenie pożądanego stanu jest już zdecydowanie zbyt późno. Równolegle potrzeba rozwiązać wiele kwestii społecznych, i tu olbrzymią role do odegrania ma kultura, nauka czy ochrona zdrowia.

Jeśli chodzi o współpracę pomiędzy sferą biznesu i szkolnictwa wyższego czy nauki na gruncie polskim, Krzysztof Pietraszkiewicz przypomniał o obowiązujących od pewnego czasu, kluczowych aktach prawnych, czyli konstytucji dla nauki oraz konstytucji dla biznesu.

– Naszą troską jest, żeby w kolejnych odsłonach warunki współdziałania nauki z przedsiębiorczością z przedsiębiorcami były jak najlepsze. Sądzimy, że te dwa dni obrad przyczynią się do tego, byśmy lepiej zrozumieli uwarunkowania, byśmy wskazali główne wyzwania, ale także szanse – podsumował prezes ZBP.

Człowiek i jego problemy

Arkadiusz Mężyk, rektor Politechniki Śląskiej i przewodniczący Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich, akcentował znaczenie Forum jako platformy wymiany doświadczeń między oboma środowiskami.

– Nikogo nie trzeba przekonywać, że bez skutecznej współpracy nauki z otoczeniem społeczno-gospodarczym nie osiągniemy właściwego poziomu rozwoju technologicznego i przede wszystkim nie uda nam się skutecznie chronić naszej planety przed skutkami tego rozwoju – zauważył Arkadiusz Mężyk.

Mamy ogromne poczucie społecznej odpowiedzialności nauki i inżynierów

Odniósł się on też do tematyki konferencji wyraził on nadzieję, że dyskusje podczas kolejnych sesji pozwolą wykrystalizować takie modele współdziałania obu środowisk, które będą doskonaliły transfer technologii, same zaś innowacyjne rozwiązania staną się coraz bardziej przyjazne środowisku, a jednocześnie będą budowały naszą pozycję międzynarodową.

Do tych słów nawiązał odniósł się kolejny mówca, prof. dr hab. inż. Krzysztof Zaremba, rektor Politechniki Warszawskiej i przewodniczący Komisji ds. Kształcenia Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich.

– Jesteśmy bardzo dumni, że możemy być współgospodarzami wydarzenia. Jesteśmy bardzo dumni, że 30 lat temu taka inicjatywa została podjęta i Politechnika Warszawska miała w to znaczący wkład – podkreślił Krzysztof Zaremba.

Wskazał on, iż w centrum nowej strategii kierowanej przezeń uczelni znalazł się człowiek i jego problemy.

– Będziemy dbali żeby ratować życie ludzkie, ratować planetę przed tymi zagrożeniami o których przedmówcy mówili. Mamy ogromne poczucie społecznej odpowiedzialności nauki i inżynierów – zadeklarował rektor Politechniki Warszawskiej.

Biznes i nauka – konieczny dialog

Aprobatę dla przyjętej koncepcji Forum wyraziła też dr Mariya Gabriel, komisarz UE ds. innowacji, badań naukowych, kultury, edukacji i młodzieży. Podobnie jak przedmówcy podkreślała ona, iż nikt nie jest w stanie samodzielnie stawiać czoła tak istotnym wyzwaniom jak COVID-19 czy zmiany klimatyczne.

Stąd konieczność prowadzenia ustawicznego dialogu między środowiskiem naukowym i gospodarczym i przenoszenie doświadczeń wynikłych z tego dyskursu na niwę szkolnictwa wyższego, dzięki czemu kolejne roczniki studentów opuszczające mury uczelni będą w stanie odpowiadać na potrzeby rynku pracy.

Dla współpracy pomiędzy światem nauki i gospodarki nie ma alternatywy

Przedstawicielka unijnych władz wspomniała też szereg inicjatyw na rzecz międzynarodowej współpracy w sferze szkolnictwa wyższego i wspierania wynalazczości, poczynając od znanego wszystkim programu Erasmus a kończąc na powstającym właśnie Europejskim Instytucie Innowacji i Technologii.

O tym, że dla współpracy pomiędzy światem nauki i gospodarki nie ma alternatywy, a nadrzędnym celem tych działań winno być wypracowanie rozwiązań służących człowiekowi, wspomniał też Wojciech Murdzek, sekretarz stanu w Ministerstwie Edukacji i Nauki. Odnosząc się do nowej strategii Politechniki Warszawskiej, stawiającej człowieka w centrum zainteresowania, uznał on, ze jest to dobry znak czasów.

– Każdy chce żyć w warunkach bardziej przyjaznych, bardziej komfortowych. Poprzez osiągnięcia naukowe dbamy o wiele wymiarów życia społecznego i odpowiadamy na bieżące problemy – dodał Wojciech Murdzek.

Następnie zabrał głos Sebastian Skuza, sekretarz stanu w resorcie finansów. Wskazał on, iż w ostatnim czasie odsetek środków budżetowych, przeznaczanych na badania i rozwój, istotnie wzrósł, z 1% do 1,39% PKB. Wynik ten udało się osiągnąć w kryzysowym orku 2020, kiedy cała gospodarka zmagała się z konsekwencjami COVID-19.

Wyzwania transformacji energetycznej

Anna Moskwa, minister klimatu i środowiska, zaznaczyła, iż podejście do procesu transformacji energetycznej powinno mieć charakter realistyczny, jako że wiele technologii niezbędnych do osiągnięcia celów środowiskowych dopiero powstaje lub znajduje się w fazie wstępnej. To z kolei oznacza, iż niezbędne są większe nakłady i strategiczne plany rozwoju tych dziedzin.

W przypadku Polski taką niszą mogą okazać się technologie wodorowe, już obecnie rząd przygotował dla tego segmentu strategię, w planach jest zaś opracowanie konstytucji wodorowej. Anna Moskwa podkreśliła, że największym wyzwaniem dla Polski będzie przemiana w ciepłownictwie, gdyż na chwile obecną nie ma czystych technologii, zdolnych obsłużyć potrzeby wielkich miast.

Następnie zabrali głos Jacek Żalek, sekretarz stanu w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej, Edyta Demby-Siwek, prezes Urzędu Patentowego RP, która zaapelowała o większą troskę o ochronę prawną polskich wynalazków i innowacji, oraz  prof. dr hab. Stanisław Kistryn, wiceprzewodniczący Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Cykl wystąpień inaugurujących zakończył Waldemar Zbytek, prezes zarządu Warszawskiego Instytutu Bankowości i wiceprezes Centrum Prawa Bankowego i Informacji.

Wskazał on, iż jednym z ważniejszych zadań środowiska akademickiego, ale i biznesowego jest wspieranie edukacji ekonomicznej i budowy właściwych postaw społecznych w tej sferze na niższych etapach edukacji. Takie działania już od lat podejmowane są przez środowisko bankowe. WIB, wspólnie z ZBP i Giełdą Papierów Wartościowych cyklicznie publikuje raport poświęcony rozwojowi wiedzy ekonomicznej Polaków.

Mówiąc o potrzebie oszczędzania, Waldemar Zbytek podkreślił, iż niewystarczający poziom oszczędności Polaków stanowi efekt niekorzystnych uwarunkowań z przeszłości, kiedy to wskutek sytuacji polityczno-gospodarczej na ziemiach polskich w XIX i znacznej części XX wieku nie opłacało się gromadzić środków finansowych.

Wypełnieniu tej luki służą dziś inicjatywy edukacyjne realizowane przez WIB i ZBP, w których wzięło udział już ponad 2 mln słuchaczy. Działania, prowadzone w ramach programu Bankowcy dla Edukacji, wspierane są przez około 150 banków i 400 samorządów. Ich odbiorcami są zarówno uczniowie szkół na różnych poziomach, ale również i seniorzy.

Źródło: aleBank.pl