Czynności windykacyjne nie mogą obejmować należności, które uległy przedawnieniu

Czynności windykacyjne nie mogą obejmować należności, które uległy przedawnieniu
Fot. stock. adobe.com/mariusz szczygieł
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Czynności windykacyjne nie mogą obejmować należności, które uległy przedawnieniu - napisano w projekcie ustawy o działalności windykacyjnej i zawodzie windykatora, którą resort sprawiedliwości skierował do konsultacji.

W projekcie zapisano, że czynności windykacyjne nie mogą być prowadzone wobec osób m.in. niepełnosprawnych intelektualnie w stopniu umiarkowanym albo znacznym, niewidomych albo słabowidzących w stopniu znacznym, nieposiadających pełnej zdolności do czynności prawnych, powyżej 75 roku życia oraz obejmować należności, które uległy przedawnieniu.

Czytaj także: Windykator tylko z licencją i wpisem do rejestru windykatorów >>>

„To między innymi ta regulacja ma na celu objęcie jak najszerszą ochroną osoby zadłużone (obowiązane do zaspokojenia należności pieniężnych) wskazując enumeratywnie kategorie tych z nich, które w opinii projektodawcy są najbardziej bezbronne w bezpośrednim kontakcie z przedsiębiorcami działającymi na rynku windykacyjnym. Warto w tym miejscu podkreślić, iż wyraźny zakaz prowadzenia w ww. zakresie legalnych działań windykacyjnych wobec określonych kategorii osób oraz wobec należności, które uległy przedawnieniu powinien znacząco i w krótkim okresie czasu uporządkować tę sferę działalności gospodarczej, wywierającej obecnie tak duży i często negatywny wpływ na najbardziej wrażliwą społecznie część społeczeństwa” – napisano w uzasadnieniu.

Działalność windykacyjna tylko na podstawie zezwolenia

Projekt przewiduje, że działalność windykacyjna będzie prowadzona na podstawie zezwolenia wydawanego przez ministra właściwego do spraw gospodarki.

„W ocenie projektodawcy zdecydowanie najskuteczniejszym środkiem do walki z dotychczasowym patologiami związanym z dochodzeniami należności przez firmy windykacyjnej, jest wprowadzenie ustawowych obowiązków, nakazów i zakazów na przedsiębiorstwa windykacyjne i windykatorów. Przedsiębiorstwa windykacyjne, będą zobowiązane m.in. do udzielania informacji osobom zobowiązanym o prowadzonym wobec tych osób postepowaniach windykacyjnych, poinformowania osoby zobowiązanej, że objęta windykacją należność jest przedawniona, pouczenia osoby zobowiązanej o prawie zaprzestania czynności windykacyjnych (sprzeciwu) oraz prawie złożenia zastrzeżenia, a także do powstrzymania się od jakichkolwiek form nieuczciwej konkurencji” – napisano.

Zmiana okresu przedawnienia

Zmieniony został również okres przedawnienia.

„Proponowany 3 letni okres przedawnienia spowoduje, że konsument – osoba zobowiązana nie będzie pozostawał przez wiele lat w niepewności co do tego, czy wierzyciel wszcznie wobec niego postępowanie egzekucyjne. Skrócenie okresu przedawnienia ww. zakresie powinno doprowadzić również do ograniczenia wielokrotnego przelewu wierzytelności, wprowadzi transparentność i przyśpieszy czynności zmierzające do odzyskania wierzytelności przez przedsiębiorstwa windykacyjne. Konsumenci – osoby zobowiązane nie będą już więc po wielu latach od wydania przeciwko nim tytułu egzekucyjnego „zaskakiwani” prowadzonymi wobec nich czynnościami windykacyjnymi, czy też wnioskami egzekucyjnymi i wszczynanymi postępowaniami egzekucyjnymi” – napisano.

Resort sprawiedliwości pisze, że wprowadzane zmiany z jednej strony pozwolą na przeprowadzenie bardziej przejrzystego procesu windykacji, ale z drugiej strony zwiększenie liczby procedur, które muszą zostać wykonane może przyczynić się do wydłużenia windykacji.

„Ponadto należy również zauważyć, że osoba zobowiązana może żądać w każdej chwili zaprzestania prowadzenia wobec niej czynności windykacyjnych. W takim wypadku dalsza windykacja jest niemożliwa i pierwotny wierzyciel będzie musiał szukać innych ścieżek ściągnięcia długu. Wydaje się więc, że egzekwowanie i przekazywanie długów przez firmy windykacyjne się wydłuży i stanie się utrudnione” – napisano.

Źródło: PAP BIZNES