Czy musimy osobiście stawiać się w urzędzie, by złożyć brakujący podpis?

Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter

dokument.pioro.01.400x300W sytuacji, gdy strona składa odwołanie i trafia ono do organu bez podpisu wnioskującego, organ nie ma kompetencji, by zobowiązać stronę do osobistego stawienia się w urzędzie. W zamian należy wezwać osobę do uzupełnienia braku formalnego w terminie 7 dni z pouczeniem pozostawienia podania bez rozstrzygnięcia. Droga korespondencyjna jest w takim przypadku w pełni dopuszczalna.

Osobiste stawienie się przez stronę w postępowaniu do siedziby danego organu celem skutecznego uzupełnienia brakującego elementu- w tym wypadku podpisu strony – nie jest  bezwzględnym wymogiem, ponieważ nie jest to przewidziane w przepisach kodeksu postępowania administracyjnego. Droga pocztowa jest w zupełności wystarczająca by uzupełnić ten brak formalny. Zgodnie z  kolejno: art. 39 k.p.a. oraz art. 57 § 5 k.p.a. zarówno storna, jak i organ mogą przesyłać  pisma drogą korespondencyjną. Powołując się na orzeczenie wydane przez warszawski sąd administracyjny z dnia 29 kwietnia 2011 r. (sygn. akt IV SA/Wa 100/201) zobowiązanie strony postępowania do osobistego stawienia się do urzędu, aby złożyć podpis, powoduje nieuzasadnione, w opinii sądu,  utrudnienie dla strony oraz naraża ją na dodatkowe koszty, jeśli jej miejsce zamieszkania bądź siedziba znajdują się w znacznej odległości od siedziby rzeczonego organu.

W myśl art. 62 § 2 k.p.a. podanie, które ze swej natury nie czyni zadość innym wymaganiom zdefiniowanym w przepisach prawnych, organ, do którego takie podanie wpłynęło, zobowiązany jest wezwać osobę wnoszącą pismo do uzupełnienia braku formalnego w terminie 7 dni, wraz z pouczeniem o możliwych konsekwencjach  niezastosowania się do wezwania. W takiej sytuacji może dojść do pozostawienia podania bez rozpatrzenia. Przepis ten jest wiążący również dla organu odwoławczego. Gdy strona nie zamieści podpisu pod odwołaniem organ odwoławczy zobowiązany jest do wezwania wnoszącego podanie o jego podpisanie wraz ze stosownym pouczeniem o konsekwencjach nieuzupełnienia takiego braku.

Organ, by pozostawić decyzję bez rozpatrzenia, nie musi wydawać decyzji, ani postanowienia. Jako czynność materialno-techniczna nie może być to przedmiotem skargi do sądu administracyjnego. Jak zauważają specjaliści z Saveinvest  nie jest to równoznaczne z tym, że osoba, do której adresowana jest ta czynność pozbawiona zostaje w zupełności obrony swoich praw. Wyjściem z sytuacji jest złożenie skargi do sądu na bezczynność organu i wskazanie na uchybienia w jego działaniach. W takim przypadku zaniechanie wszczęcia postępowania administracyjnego na podstawie wniesionego uprzednio przez stronę podania.

Źródło: Saveinvest