Czy cienka kapitalizacja ograniczy MŚP dostęp do finansowania?

Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter

pln.01.250x167Trwające w polskim parlamencie prace nad rządowym Projektem ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw z 24 sierpnia 2012 r. może w drastyczny sposób ograniczyć dostęp MŚP do finansowania leasingiem.

Liczby mówią same za siebie

Z analiz przeprowadzonych na zlecenie ING BŚ wynika, że proponowane zmiany nie uwzględniają specyficznej roli instytucji finansowych, dla których pieniądz stanowi towar. Konsekwencją ewentualnego przyjęcia zaproponowanych zmian będzie spadek inwestycji w Polsce ogółem o ok. 5 punktów procentowych, a tym samym obniżenie polskiego PKB o 1 punkt procentowy oraz wzrost bezrobocia o ok. 1,5 punktu procentowego. Dotkliwe skutki odczuje nie tylko rynek motoryzacyjny, na którym szacujemy nastąpi z tego powodu spadek nabywanych nowych aut osobowych i dostawczych o ok. 50 tys sztuk, ale przede wszystkim firmy z sektora MŚP, dla których leasing jest często jedynym źródłem finansowania inwestycji.

Problem nie dotyczy tylko firm leasingowych

Problem ten dotyczy nie tylko firm leasingowych, ale także banków i firm faktoringowych. Poza Związkiem Polskiego Leasingu propozycje uwzględnienia specyfiki transakcji leasingowych przy definiowaniu zadłużenia objętego niedostateczną kapitalizacją zgłosił także Związek Banków Polskich oraz PKPP Lewiatan.

Cel wprowadzanych zmian

Jednym z celów nowelizacji jest uszczelnienie systemu podatkowego m.in. poprzez objęcie niedostateczną kapitalizacją nie tylko pożyczek (kredytów) od spółek matek, ale także spółek babek, prababek, sióstr, kuzynek etc.

Co do zasady branża leasingowa, faktoringowa i bankowa uznaje wprowadzenie zmian za właściwe, jednak wszyscy stoją na stanowisku, że nie wszystkie pożyczki (kredyty) powinny być objęte niedostateczną kapitalizacją, także w świetle aktualnie istniejących przepisów. Dzisiaj jednak przepisy obejmowały jedynie pożyczki (kredyty) od spółek matek, a więc finansowanie mogło być uzyskiwanie od innych podmiotów z Grupy. Po zmianie przepisów takich możliwości już nie będzie.

„Uważamy, że w odniesieniu do instytucji, dla których pieniądz stanowi towar podlegający „odsprzedaży”, w charakterze kredytów, pożyczek, czy innych form finansowania np. leasingu powinno nastąpić wyłączenie z zasad niedostatecznej kapitalizacji pożyczek (kredytów) służących udzieleniu dalszego finansowania” – podkreśla Mariusz Kurzac wiceprzewodniczący Związku Polskiego Leasingu, prezes zarządu ING Lease.

„Proponujemy, aby niedostateczną kapitalizację odnieść nie do całości zadłużenia wobec podmiotu powiązanego, ale jedynie do zadłużenia netto, które stanowiłoby różnicę pomiędzy zadłużeniem danego podmiotu wobec podmiotu powiązanego, a udzielonym przez niego samego finansowaniem swoim klientom, przy czym finansowanie to powinno być rozumiane szeroko jako udzielenie pożyczki, kredytu, a także finansowanie zakupu środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych z wykorzystaniem leasing” – dodaje.

Prowadzone prace nad Bazylą III i Dyrektywą CRD-4 wpłyną na istotne ograniczenia w dostępie do finansowania, szczególnie poza macierzystą grupą kapitałową. Podstawowym zatem źródłem finansowania działalności firm leasingowych będą środki od podmiotów powiązanych. Proponowane rozwiązania w bardzo znacznym stopniu ograniczą możliwość wykorzystania finansowania z macierzystych grup kapitałowych, a tym samym wpłyną na zmniejszenie się poziomu inwestycji realizowanych przez polskich przedsiębiorców.

Jak to robią inni

W wielu krajach europejskich problem ten nie występuje, ponieważ został uregulowany poprzez wyłączenie określonych instytucji bądź transakcji spod niedostatecznej kapitalizacji.

Na przykład Wielka Brytania, Szwecja, Dania i Cypr nie stosują rygorów niedostatecznej kapitalizacji, jeśli są zachowane rynkowe warunki pożyczek. Natomiast w Belgii, Francji i Słowenii wprowadzono specjalne zwolnienia dla firm z branży finansowej.