Czołowi publicyści moderatorami dyskusji IV Europejskiego Kongresu Gospodarczego

Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter

120508.eec.150x275Europejski Kongres Gospodarczy w Katowicach (European Economic Congress - EEC) to forum jednej z najbardziej reprezentatywnych dyskusji o przyszłości Europy. Wezmą w niej udział osobistości świata polityki, biznesu, nauki oraz ekonomii. Nad kształtem debat czuwać będą czołowi publicyści polskich tytułów mediowych.

IV Europejski Kongres Gospodarczy odbędzie się w dniach 14-16 maja br. w jedenastu katowickich lokalizacjach. Trzy kongresowe dni wypełnią liczne debaty, spotkania, wydarzenia towarzyszące, w których weźmie udział około sześć tys. gości z całego globu. Znajdują się wśród nich m.in.: Bronisław Komorowski, Prezydent RP oraz Jerzy Buzek, Przewodniczący Parlamentu Europejskiego w latach 2009-2012, Prezes Rady Ministrów w latach 1997-2001; Zoltán Cséfalvay, Wiceminister w Ministerstwie Gospodarki Narodowej Węgier; Mikuláš Dzurinda, Premier Słowacji w latach 1998-2006, Minister Spraw Zagranicznych Słowacji w latach 2010-2012; Joschka Fischer, Wicekanclerz Niemiec w latach 1998-2005, Minister Spraw Zagranicznych Niemiec w latach 1998-2005; Marcin Korolec, Minister Środowiska RP; Władysław Kosiniak-Kamysz, Minister Pracy i Polityki Społecznej RP; Barbara Kudrycka, Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego RP; Aleksander Kwaśniewski, Prezydent RP w latach 1995-2005; Janusz Lewandowski, Komisarz UE ds. Budżetu i Programowania Finansowego; Arvydas Sekmokas, Minister ds. Energii na Litwie oraz Günter Verheugen, Komisarz UE ds. Przedsiębiorstw i Przemysłu w latach 2004-2010, Komisarz UE ds. Rozszerzenia w latach 1999-2004.

Tematyka ponad stu sesji i dyskusji Europejskiego Kongresu Gospodarczego obejmie najbardziej istotne kwestie dla rozwoju gospodarczegoi społecznego Europy. Wybrane panele będą moderowane przez czołowych polskich publicystów, dziennikarzy i komentatorów, wśród których znaleźli się m.in.:

Kamil Durczok, Redaktor Naczelny Faktów TVN, który poprowadzi dyskusję o nowych mediach, czyli: zmianach na rynku mediów, nowych mediach jako elemencie rewolucji informacyjnej, wpływie mediów na politykę i gospodarkę, nowoczesnych technologiach jako narzędziach komunikacji i czynniku rozwoju globalnej konkurencyjności, weryfikacji i rzetelności, informacji traktowanej jako towar, kwestii odpowiedzialności mediów za gospodarcze skutki publikacji/przekazu oraz rosnącej roli social media i mediów społecznościowych w życiu gospodarczym.

Maciej Głogowski, Szef Działu Ekonomicznego TOK.FM, który będzie moderował dyskusję o wsparciu rozwoju polskich przedsiębiorców, czyli finansowaniu przedsiębiorców przez banki i inne instytucje finansowe, zarządzaniu ryzykiem w działalności gospodarczej; finansowaniu przedsiębiorców innowacyjnych i rozpoczynających działalność; wpływie kryzysu i zmian regulacyjnych na dostęp do finansowania i konieczność zmian w zarządzaniu ryzykiem u wszystkich uczestników rynku, instrumentach wsparcia w ramach programu CIP oraz unijnych instrumentach wsparcia przedsiębiorców z udziałem banków po 2013 r.

Andrzej Jonas, Redaktor Naczelny The Warsaw Voice, który poprowadzi panel nauka i biznes – sprawdzone modele współpracy, w którym będzie mowa o czynnikach rozwoju innowacji w gospodarce: miękkich (edukacja, klimat dla innowacji, duch współpracy), twardych (środki na badania i rozwój, prawne i polityczne mechanizmy wsparcia), scenariuszach komercjalizacji wyników badań i przełamywaniu stereotypów w relacjach nauka-biznes.

Michał Kobosko, Redaktor Naczelny Wprost, który w debacie co dalej z OFE? zada szereg pytań związanych z reformą OFE z 2011 roku, m.in.: demontaż systemu czy racjonalizacja? Zmiana tymczasowa czy na stałe? Czy będą dalsze kroki w kierunku likwidacji OFE? Koszty społeczne i finansowe tej operacji, ZUS versus OFE, kto lepiej pomnaża pieniądze na przyszłość? Mechanizmy i koszty obu systemów, wyniki finansowe OFE – czy uzasadniają istnienie systemu? Spór o charakter środków zgromadzonych w OFE: prywatne czy publiczne? Oraz kwestie dziedziczenia i czy podniesienie wieku emerytalnego wpłynie na szanse przetrwania OFE?

Jakub Kurasz, Redaktor Naczelny Parkiet Gazeta Giełdy, poprowadzi panel gaz łupkowy – szansa dla Polski, szansa dla Europy, w którym będzie mowa o sprawdzonych technologiach wydobycia a wymaganiach prawnych i środowiskowych, roli akceptacji społecznej, aktywnościach poszukiwawcza koncernów w Polsce i w Europie, koncesjach na wydobycie, możliwych rozwiązaniach w dziedzinie opodatkowania wydobycia węglowodorów a opłacalności wydobycia, gazie łupkowym na uwalnianym rynku gazu, konkurencji, regulacjach, cenach, rozwoju infrastruktury sieciowej potrzebnej do dystrybucji gazu z łupków oraz inną sesję – rynek kapitałowy Europy Centralnej i dyskusję o warunkach wzrostu konkurencyjności i atrakcyjności dla inwestorów, dynamice i perspektywach rynku kapitałowego w Europie Centralnej, głównych instytucjach rynku oraz zapotrzebowaniu na środki inwestycyjne, podaży, kierunkach napływu i źródłach kapitału.

Roman Młodkowski, Redaktor Naczelny TVN CNBC, poprowadzi debatę globalna gospodarka – globalna konkurencja, w której zada pytanie o to dokąd zmierza globalna gospodarka? Najważniejsze trendy i zjawiska, geografię światowej gospodarki: regiony wzrostu, stagnacji i zagrożenia, podział pracy i kreowanie wartości w globalnym wyścigu gospodarczym, atuty gospodarek krajów rozwiniętych ze szczególnym uwzględnieniem Europy oraz zależności w relacjach edukacja-inwencja-innowacja. Moderować będzie także panel kapitał na rozwój firmy, w którym będzie mowa o rozwoju przedsiębiorczości w warunkach spowolnienia gospodarczego, dynamicznych firmach w strukturze gospodarki – elastyczności, szybkości rynkowej reakcji, innowacyjności i jej finansowaniu a skali działalności, energii rozwojowej mniejszych podmiotów, strategiach banków wobec mniejszych firm, alternatywnych źródłach finansowania inwestycji, funduszach VC i PE, GPW, New Connect i instrumentach finansowych wspierających budowanie konkurencyjności.

Tadeusz Mosz, Komentator Telewizji Polskiej oraz Radia TOK FM, który poprowadzi sesję transport kolejowy – europejski rynek cargo. Przewozy międzynarodowe i takie zagadnienia jak: konkurencja na rynku przewozów cargo w Europie, strategie głównych graczy, integracja kolei unijnych i utworzenie jednolitego obszaru kolejowego, modele ekspansji zagranicznej przewoźników narodowych oraz bariery wolnego rynku – techniczne, formalne, kosztowe.

Michał Niewiadomski, szef działu wiadomości Programu 1 Polskiego Radia, poprowadzi panel wspólne europejskie projekty infrastrukturalne w obszarze przesyłu energii, gazu i paliw płynnych. Poruszone zostaną w nim tematy takie jak: inne inwestycje infrastrukturalne – magazyny, węzły i tłocznie, porty i terminale, obszary współpracy, rozbieżności interesów, sprzeczności do pokonania, wpływ inwestycji w infrastrukturę na bezpieczeństwo energetyczne UE, gospodarcze znaczenie integracji w obrocie mediami energetycznymi, przesyłowe inwestycje transgraniczne szansą na budowanie wspólnego europejskiego rynku nośników energii oraz finansowanie przedsięwzięć i wsparcie środkami UE.

Marcin Piasecki, Wydawca Dziennika Gazety Prawnej, poprowadzi debatę menedżerską o innowacyjnej gospodarce Europy, podczas której zostaną poruszone tematy organizacji sprzyjającej innowacyjności oraz inwestowania w innowacje i czasie zwrotu nakładów, a także zostaną zadane pytania m.in.: czy innowacyjność można zadekretować? Czy opłaca się myślenie inaczej? Motywacja, wizja, wyobraźnia. Jak zachęcać ludzi do myślenia innowacyjnego? Jak tworzyć klimat dla innowacyjności?

Wojciech Szeląg, Szef Redakcji Ekonomicznej Polsat News, który w debacie szynowy transport publiczny poruszy zagadnienia: kolei jako aglomeracyjnego środka transportu, atrakcyjności kolei dla pasażerów w Polsce, stanu taboru, niezbędnych inwestycji, barier infrastrukturalnych, szans na ich usuwanie oraz modeli efektywnego działania na rynku dla przewoźników kolejowych wokół aglomeracji.

Marek Twaróg, Redaktor Naczelny Dziennika Zachodniego, który poprowadzi rozmowę o metropoliach w Polsce, czyli kryteriach metropolitalności, faktach, ambicjach, kompetencjach, pieniądzach i władzy, metropolii w ujęciu funkcjonalnym i politycznym, wsparciu aglomeracji z UE w nowym budżecie, ustawie metropolitalnej – dotychczasowych doświadczeniach i przyczynach niepowodzeń, projektach ustawowych rozwiązań prawnych w zakresie obszarów metropolitalnych, mechanizmach ułatwiających zarządzanie i integrowanie obszarów metropolitalnych oraz zagrożeniach i szansach dla gmin i powiatów sąsiadujących z obszarami metropolitalnymi.

Tomasz Wróblewski, Redaktor Naczelny Rzeczpospolitej w panelu witajcie w innym świecie. Kryzys liberalizmu, kryzys przywództwa poruszy takie tematy jak: kapitalizm jako zużyty model. Co zamiast doktryny liberalnej? Relacje państwo, społeczeństwo, gospodarka. Kryzys zaufania, ruchy oburzonych wyzwaniem dla polityków, przywódcy, pragmatycy i populiści, polityka w czasach trudnych reform oraz między wolnością a bezpieczeństwem, regulacja i swoboda w gospodarce.

Źródło: http://media.eecpoland.eu