Czas na przedsiębiorstwo społeczne

Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter

130422.mj.ksiazka.swiat.150xOto nowe przesłanie Muhammada Yunusa. To recepta na poprawę sytuacji na rynku pracy i zmniejszenie narastających różnic społecznych. To przepis na efektywną współpracę kapitału publicznego i prywatnego na rzecz rozwiązywania problemów społecznych. Skoro inne środki zawodzą, czy mamy coś do stracenia?

Unia Europejska przeznacza około jednej czwartej PKB na cele społeczne, jednak zaledwie 5,9 % z tej sumy trafia na cele związane z zapobieganiem bezrobociu oraz 1,5% – na przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu. Ta recepta najwyraźniej się nie sprawdza. Pomimo ponoszonych nakładów, liczba mieszkańców Unii zagrożonych ubóstwem wzrasta i w 2012 roku sięgała już około jednej czwartej populacji UE (źródło: Eurostat).
Właśnie dlatego w lutym 2013 roku Komisja Europejska wezwała kraje członkowskie do zmodernizowania swoich systemów opieki społecznej i lepszego wydatkowania środków na cele socjalne. Jak przekonywał komisarz ds. zatrudnienia Laszlo Andor: „inwestycje społeczne mają kluczowe znaczenie, jeśli chcemy wyjść z kryzysu silniejsi, bardziej spójni i bardziej konkurencyjni. W ramach istniejących ograniczeń budżetowych państwa członkowskie powinny położyć większy nacisk na inwestycje w kapitał ludzki i spójność społeczną”.

„Przedsiębiorczość społeczna naprawdę może być potężnym czynnikiem zmian” – powiedział w listopadzie 2011 roku José Manuel Barroso, Przewodniczący Komisji Europejskiej. – „Może też stać się prawdziwym motorem wzrostu UE. (… ) Jest kluczem do bardziej zrównoważonej, odpowiedzialnej i inkluzywnej przyszłości dla Europy.” Zobaczmy przykłady tych, którym się udaje osiągnąć sukces w walce z ubóstwem i wykluczeniem. Esencja rozwoju polega na zmianie jakości życia uboższej części światowej populacji. (…) Nie ma sprzeczności między odpowiedzialnym dążeniem do zysku i służeniem celom społecznym..

Muhammad Yunus

Świat bez ubóstwa

Nakładem Wydawnictwa ConCorda ukazała się nowa książka Muhammada Yunusa – twórcy koncepcji mikrokredytów i innowatora społecznego, laureata Pokojowej Nagrody Nobla – a przede wszystkim niezwykłego człowieka, którego działalność pozwoliła na poprawę poziomu życia kilkuset milionów ludzi na świecie. Czy można wyobrazić sobie współczesny świat oparty na wolnym rynku, pozbawiony biedy, głodu i nierówności społecznej? Noblista przedstawia swoją wizję nowej formy działalności gospodarczej, w której zyski osiągane z biznesu służą realizacji potrzeb społecznych. ŚWIAT BEZ UBÓSTWA. CZAS NA PRZEDSIĘBIORSTWO SPOŁECZNE – to opowieść o rozwoju i sukcesach przedsięwzięć podejmowanych przez Muhammada Yunusa na rzecz walki z ubóstwem i wykluczeniem.

Grameen Bank – największa na świecie instytucja mikrofinansowa – był pionierem w udzielaniu kredytów osobom ubogim, nie posiadającym majątku i często niepiśmiennym. Finansowanie zmieniło życie milionów rodzin, które nie miały szans na kredyt w bankach komercyjnych, a potrzebowały niedużych kwot do podjęcia działalności gospodarczej.
Kolejne spółki powstawały we współpracy ze znanymi światowymi koncernami (np. Danone, Adidas, BASF, Intel, Veolia) w walce z ubóstwem, niedożywieniem, zanieczyszczeniem środowiska naturalnego, brakiem dostępu do służby zdrowia czy szkolnictwa. Świat Noblisty przedstawiony w książce to wiele kreatywnych przykładów działalności i form współpracy, które wykorzystują zdobycze nowoczesnej techniki i wiedzy ekonomicznej z pożytkiem dla najuboższych. Pionierskie przykłady kapitalizmu, który służy ludziom.

Książka ukazała się w 2007 roku w Stanach Zjednoczonych. Polskie wydanie jest poprzedzone Przesłaniem Prezydenta Lecha Wałęsy, jedynego żyjącego laureata Pokojowej Nagrody Nobla w Polsce. Przedmowę napisał pan Władysław Kosiniak-Kamysz, Minister Pracy i Polityki Społecznej. Książka ukazała się dzięki wsparciu finansowemu Banku Gospodarstwa Krajowego i Fundacji J. K. Steczkowskiego.

Dalsze informacje można znaleźć na http://concorda.pl/index.php/pl/media/yunusswiat-bez-ubostwa.html

Ewa Janikowska
ConCorda